Category: Bezglutenowe (page 1 of 9)

Prze­pi­sy bez­glu­te­no­we dla osób na die­cie bez­glu­te­no­wej, z celia­kią i nie­to­le­ran­cją glu­te­nu. Pysz­ne i pro­ste do wyko­na­nia

Truskawkowa galaretka z pianką

Bar­dzo dużo eks­pe­ry­men­tu­ję w kuch­ni. Cza­sem wyni­kiem tych eks­pe­ry­men­tów jest super danie, a cza­sem zda­rza się, że wyj­dzie total­na kla­pa. Tym razem wyszło coś, cze­go się nie spo­dzie­wa­łam. Robi­łam pró­by z aqu­afa­bą. Chcia­łam zoba­czyć jak się zacho­wa, kie­dy dodam gala­ret­kę. Chcia­łam uzy­skać efekt musu/pianki, któ­rą mogła­bym wyko­rzy­stać do ciast. To, co uzy­ska­łam, widzi­cie wła­śnie na zdję­ciu — tru­skaw­ko­wa gala­ret­ka z pian­ką, taka jak ta z rekla­my gala­ret­ki z pian­ką pro­duk­cji zna­nej fir­my. Sęk w tym, że ta kup­na w skła­dzie ma mle­ko i jego pochod­ne. Nasi mali aler­gi­cy więc nie będą mogli jej spró­bo­wać.

Czy­taj dalej

Leniwe pierogi z kaszy jaglanej wegańskie

Pod jed­nym z postów na Face­bo­oku ( jeśli jesz­cze nie polubiłaś/polubiłeś to może teraz jest ku temu oka­zja 😉 ) obie­ca­łam prze­pis na wegań­skie leni­we pie­ro­gi. Wcze­śniej robi­łam tra­dy­cyj­ne, z serem, lecz bez jajek, gdyż ser bia­ły moje dzie­ci w małych ilo­ściach tole­ru­ją.

Kie­dy pomy­śla­łam o tym, z cze­go mogła­bym zro­bić takie wegań­skie leni­we pie­ro­gi na myśl przy­szedł mi ten prze­pis na farsz do pie­ro­gów ruskich bez sera. Kasza jagla­na z dodat­kiem soku z cytry­ny dosko­na­le imi­tu­je sero­wy posmak. Stwier­dzi­łam, że spró­bu­ję ten pomysł wyko­rzy­stać i prze­ro­bić wegań­ski farsz do ruskich pie­ro­gów na potrze­by stwo­rze­nia pie­ro­gów leni­wych bez sera. Muszę przy­znać, że eks­pe­ry­ment się udał.

Czy­taj dalej

Kotleciki z cukinii i kaszy jaglanej

Cuki­nia w naszym domo­wym menu poja­wia się co naj­mniej raz w tygo­dniu. Szcze­gól­nie teraz, kie­dy jest tania i wszę­dzie dostęp­na, nie wyobra­żam sobie nie mieć choć jed­nej w kuch­ni. Dziś chcia­łam Wam poka­zać mój prze­pis na kotle­ci­ki z cuki­nii i kaszy jagla­nej, któ­re wszy­scy bar­dzo lubi­my. Prze­pis jest pro­sty, szyb­ki w wyko­na­niu i zdro­wy 🙂

Czy­taj dalej

Ketchup z cukinii czyli zdrowsza wersja ketchupu

Ostat­nio ket­chup z cuki­nii robi furo­rę w inter­ne­tach i nie ma się co dzi­wić bo jest wyjąt­ko­wy! Dużo lep­szy niż skle­po­we ket­chu­py, do tego zdrow­szy i nie skry­wa przed nami tajem­nic 🙂 po pro­stu, wie­my co jemy! 😉

Dzi­siej­szy prze­pis dosta­łam już daw­no od pew­nej Super Pani Domu ( Ela — dzię­ku­ję i pozdra­wiam 😉 ) Ket­chup z cuki­nii jadłam u niej po raz pierw­szy. Od razu popro­si­łam o prze­pis, bo wszy­scy, byli nim zachwy­ce­ni.

Czy­taj dalej

Tarta z kurkami i rozmarynem bezglutenowa i wegańska

Dziś mam dla Was pysz­ną pro­po­zy­cję na cie­płą kola­cję czy lek­ki obiad. Tar­ta z kur­ka­mi i roz­ma­ry­nem. Tar­ta oczy­wi­ście bez­glu­te­no­wa i bez nabia­łu, wegań­ska.

Ta bez­glu­te­no­wa i wegań­ska tar­ta z kur­ka­mi jest pysz­na, cia­sto wycho­dzi ide­al­ne jeśli tyl­ko będzie­my się trzy­mać kil­ku zasad.

Czy­taj dalej

Older posts