Category: Dania obiadowe (page 1 of 8)

Pro­ste i szyb­kie w przy­go­to­wa­niu dania obia­do­we dla każ­de­go! Mnó­stwo pysz­nych pro­po­zy­cji na zdro­wy i smacz­ny obiad

Leniwe pierogi z kaszy jaglanej wegańskie

Pod jed­nym z postów na Face­bo­oku ( jeśli jesz­cze nie polubiłaś/polubiłeś to może teraz jest ku temu oka­zja 😉 ) obie­ca­łam prze­pis na wegań­skie leni­we pie­ro­gi. Wcze­śniej robi­łam tra­dy­cyj­ne, z serem, lecz bez jajek, gdyż ser bia­ły moje dzie­ci w małych ilo­ściach tole­ru­ją.

Kie­dy pomy­śla­łam o tym, z cze­go mogła­bym zro­bić takie wegań­skie leni­we pie­ro­gi na myśl przy­szedł mi ten prze­pis na farsz do pie­ro­gów ruskich bez sera. Kasza jagla­na z dodat­kiem soku z cytry­ny dosko­na­le imi­tu­je sero­wy posmak. Stwier­dzi­łam, że spró­bu­ję ten pomysł wyko­rzy­stać i prze­ro­bić wegań­ski farsz do ruskich pie­ro­gów na potrze­by stwo­rze­nia pie­ro­gów leni­wych bez sera. Muszę przy­znać, że eks­pe­ry­ment się udał.

Czy­taj dalej

Kotleciki z cukinii i kaszy jaglanej

Cuki­nia w naszym domo­wym menu poja­wia się co naj­mniej raz w tygo­dniu. Szcze­gól­nie teraz, kie­dy jest tania i wszę­dzie dostęp­na, nie wyobra­żam sobie nie mieć choć jed­nej w kuch­ni. Dziś chcia­łam Wam poka­zać mój prze­pis na kotle­ci­ki z cuki­nii i kaszy jagla­nej, któ­re wszy­scy bar­dzo lubi­my. Prze­pis jest pro­sty, szyb­ki w wyko­na­niu i zdro­wy 🙂

Czy­taj dalej

Tarta z kurkami i rozmarynem bezglutenowa i wegańska

Dziś mam dla Was pysz­ną pro­po­zy­cję na cie­płą kola­cję czy lek­ki obiad. Tar­ta z kur­ka­mi i roz­ma­ry­nem. Tar­ta oczy­wi­ście bez­glu­te­no­wa i bez nabia­łu, wegań­ska.

Ta bez­glu­te­no­wa i wegań­ska tar­ta z kur­ka­mi jest pysz­na, cia­sto wycho­dzi ide­al­ne jeśli tyl­ko będzie­my się trzy­mać kil­ku zasad.

Czy­taj dalej

Kasza bulgur z grillowanymi warzywami i rukolą

Jakiś czas temu obie­ca­łam Wam prze­pis na sałat­kę, któ­rą robi­łam na warsz­ta­tach kuli­nar­nych w Pra­cow­ni Sma­ku Jolan­ty Kle­ser. Sałat­ka czy też po pro­stu kasza bul­gur z gril­lo­wa­ny­mi warzy­wa­mi i ruko­lą to jed­na z moich pro­po­zy­cji na prze­ką­skę do pra­cy food­box, danie na impre­zę czy też po pro­stu na pysz­ną i zdro­wą kola­cję. Jest syta, zdro­wa i pysz­na. Mam nadzie­ję że Wam posma­ku­je. Koniecz­nie daj­cie znać jeśli ją zro­bi­cie! 🙂

Dla­te­go, że nie lubię zim­nych gril­lo­wa­nych warzyw to lubię ją zja­dać jesz­cze lek­ko cie­płą. Jeśli zosta­nie na dru­gi dzień odgrze­wam ją sobie na patel­ni i mam pysz­ne danie obia­do­we w 5 minut! Mężo­wi naj­bar­dziej sma­ku­je w takiej odgrza­nej wer­sji 🙂

Czy­taj dalej

Kotlety mielone z suszonymi pomidorami i bazylią

Dziś mam dla Was pew­ną nie­spo­dzian­kę, ale o tym za chwi­lę 🙂

Kotle­ty mie­lo­ne chy­ba każ­dy z nas zna i lubi. Tra­dy­cyj­nie zawie­ra­ją mię­so, naj­le­piej kar­czek, cebu­lę, przy­pra­wy, jaj­ko i buł­kę tar­tą. Ja dziś pro­po­nu­ję tro­chę inne kotle­ty mie­lo­ne czy­li kotle­ty mie­lo­ne z suszo­ny­mi pomi­do­ra­mi i bazy­lią.

Ostat­nio dość popu­lar­ne sta­ły się suszo­ne pomi­do­ry. Naj­czę­ściej w skle­pach moż­na spo­tkać takie w zale­wie z ole­ju sprze­da­wa­ne w sło­ikach. Ja jed­nak do tego prze­pi­su uży­łam suchych pomi­do­rów suszo­nych. Jeśli jesz­cze nie pró­bo­wa­li­ście takich, to koniecz­nie nad­rób­cie. Smak jest zupeł­nie inny niż tych moczo­nych w ole­ju. Deli­kat­niej­szy, nie aż tak inten­syw­ny. Dla mnie takie suche suszo­ne pomi­do­ry są dużo smacz­niej­sze. To tak, jak­by­śmy uży­li świe­że­go pomi­do­ra w daniu, ale nie musie­li się mar­twić, że sok roz­mo­czy nam całą potra­wę. Sma­ku­ją jak świe­ży pomi­dor, z któ­re­go wydo­by­to to, co naj­lep­sze i skon­den­so­wa­no jego aro­mat i smak.

Czy­taj dalej

Older posts