Month: Sierpień 2017 (page 1 of 2)

Owsiana szarlotka bezglutenowa wegańska

Dziś prze­pis na szyb­kie i łatwe do przy­go­to­wa­nia cia­sto. Pysz­na, deli­kat­na szar­lot­ka bez­glu­te­no­wa na kru­chym cie­ście z mąki owsia­nej. Bez glu­te­nu, jajek bia­łe­go cukru. 

Prze­pis na tę szar­lot­kę powstał po prze­ro­bie­niu glu­te­no­we­go prze­pi­su mojej teścio­wej. Chcia­łam uzy­skać efekt sma­ko­wy podob­ny do tej pysz­nej tra­dy­cyj­nej szar­lot­ki na kru­chym cieście. 

Myślę, że moja owsia­na szar­lot­ka bez­glu­te­no­wa jest rów­nie pysz­na. Nie zawie­ra bia­łe­go cukru, jabł­ka są sło­dzo­ne dak­ty­la­mi, a do cia­sta doda­łam odro­bi­nę ksy­li­to­lu. Wierzch posy­pa­łam pudrem z ksy­li­to­lu i całość oka­za­ła się wystar­cza­ją­co słod­ka. Muszę przy­znać, że na cie­pło, z loda­mi sma­ku­je obłędnie 😀 

Czy­taj dalej

Polędwiczki wieprzowe w sosie z kurkami i rozmarynem

Obie­ca­łam Wam na Face­bo­oku, że po serii słod­kich wpi­sów poja­wi się w koń­cu coś wytraw­ne­go. Zapra­szam więc dziś na prze­pis dla osób, któ­re jedzą mię­so. Polę­dwicz­ki wie­przo­we w sosie z kur­ka­mi i rozmarynem. 

Polę­dwicz­ki wie­przo­we są mię­sem, któ­re wszy­scy u mnie w domu bar­dzo lubi­my. Czę­sto jada­my w for­mie kotle­tów panie­ro­wa­nych. Takie kotle­ty są deli­kat­niej­sze i bar­dziej soczy­ste od zwy­kłe­go scha­bo­we­go. Cza­sem przy­go­to­wu­ję polę­dwicz­ki wie­przo­we w róż­nych sosach. Dziś chcę Wam poka­zać, jak robię polę­dwicz­ki wie­przo­we w sosie z kur­ka­mi i rozmarynem.

Czy­taj dalej

Chlebek ziołowy na mące orkiszowej bez jajek i mleka

Dziś zapra­szam Was na hit kuli­nar­nych grup na Face­bo­oku. Nie ma dnia, by ktoś na kuli­nar­nych popu­lar­nych gru­pach nie zapy­tał o ten prze­pis. Chle­bek zio­ło­wy do odry­wa­nia, bo o nim mowa, to hit nie tyl­ko inter­ne­tu, ale też hit każ­dej impre­zy, na któ­rej się poja­wia. Musi­cie wypróbować! 🙂

Ja taki chle­bek zio­ło­wy robi­łam pierw­szy raz, ale na pew­no nie ostat­ni. Już sam wygląd robi wra­że­nie, a zapach roz­cho­dzi się po całym miesz­ka­niu. Wyobraź­cie sobie ten zapach pysz­ne­go świe­żut­kie­go pie­czy­wa z zio­ła­mi i czosn­kiem. Moż­na się roz­ma­rzyć, prawda?

Czy­taj dalej

Truskawkowa galaretka z pianką

Bar­dzo dużo eks­pe­ry­men­tu­ję w kuch­ni. Cza­sem wyni­kiem tych eks­pe­ry­men­tów jest super danie, a cza­sem zda­rza się, że wyj­dzie total­na kla­pa. Tym razem wyszło coś, cze­go się nie spo­dzie­wa­łam. Robi­łam pró­by z aqu­afa­bą. Chcia­łam zoba­czyć jak się zacho­wa, kie­dy dodam gala­ret­kę. Chcia­łam uzy­skać efekt musu/pianki, któ­rą mogła­bym wyko­rzy­stać do ciast. To, co uzy­ska­łam, widzi­cie wła­śnie na zdję­ciu — tru­skaw­ko­wa gala­ret­ka z pian­ką, taka jak ta z rekla­my gala­ret­ki z pian­ką pro­duk­cji zna­nej fir­my. Sęk w tym, że ta kup­na w skła­dzie ma mle­ko i jego pochod­ne. Nasi mali aler­gi­cy więc nie będą mogli jej spróbować.

Czy­taj dalej

Leniwe pierogi z kaszy jaglanej wegańskie

Pod jed­nym z postów na Face­bo­oku ( jeśli jesz­cze nie polubiłaś/polubiłeś to może teraz jest ku temu oka­zja 😉 ) obie­ca­łam prze­pis na wegań­skie leni­we pie­ro­gi. Wcze­śniej robi­łam tra­dy­cyj­ne, z serem, lecz bez jajek, gdyż ser bia­ły moje dzie­ci w małych ilo­ściach tolerują.

Kie­dy pomy­śla­łam o tym, z cze­go mogła­bym zro­bić takie wegań­skie leni­we pie­ro­gi na myśl przy­szedł mi ten prze­pis na farsz do pie­ro­gów ruskich bez sera. Kasza jagla­na z dodat­kiem soku z cytry­ny dosko­na­le imi­tu­je sero­wy posmak. Stwier­dzi­łam, że spró­bu­ję ten pomysł wyko­rzy­stać i prze­ro­bić wegań­ski farsz do ruskich pie­ro­gów na potrze­by stwo­rze­nia pie­ro­gów leni­wych bez sera. Muszę przy­znać, że eks­pe­ry­ment się udał.

Czy­taj dalej

Older posts