Tag: papryka

Zupa z soczewicy czerwonej, rozgrzewająca zupa krem

Wrze­sień w kalen­da­rzu, liście brą­zo­wie­ją w par­ku, jesień czuć w powie­trzu. 15 stop­ni na dwo­rze, w moim miesz­ka­niu na par­te­rze tyl­ko kil­ka stop­ni wię­cej. Kolej­na her­ba­ta na roz­grza­nie wypi­ta, czas wziąć się za coś tre­ściw­sze­go. Zupa z socze­wi­cy czer­wo­nej! O tak! Tego mi trzeba! 

Czy­taj dalej

Curry z kurczakiem i pomidorami na mleku kokosowym

Za oknem mróz, a ja naj­chęt­niej otu­li­ła­bym się kocem i nie rusza­ła się spod nie­go do wio­sny 🙂 Nic dziw­ne­go, że mam ostat­nio fazę na roz­grze­wa­ją­ce dania kuch­ni azja­tyc­kiej. Cur­ry z kur­cza­kiem to moje ulu­bio­ne danie jeśli cho­dzi o te klimaty.

Ostre, aro­ma­tycz­ne przy­pra­wy — kolen­dra, kumin, czo­snek, ostra paprycz­ka, cyna­mon, imbir to połą­cze­nie od razu spra­wia, że robi się cieplej.

Czy­taj dalej

Naleśniki z farszem z mielonego mięsa z sosem czosnkowym

Ostat­nio poka­za­łam Wam prze­pis na bez­glu­te­no­we nale­śni­ki. Dziś chcia­łam podać prze­pis z ich wyko­rzy­sta­niem. Nale­śni­ki z far­szem z mie­lo­ne­go mię­sa z sosem czosn­ko­wym. Kie­dyś takie danie lądo­wa­ło na naszym sto­le bar­dzo często.

Czy­taj dalej

Leczo z cukinią

Leczo z cuki­nią — danie, któ­re w naszej rodzi­nie poja­wia się dość czę­sto. Szcze­gól­nie wte­dy, gdy skład­ni­ki na stra­ga­nach są w dobrej cenie, tak jak teraz. Przez lata udo­sko­na­la­li­śmy ten prze­pis. Leczo wg Nic­po­niów to zdro­we danie peł­ne warzyw. Koniecz­nie z cuki­nią, świe­ży­mi pomi­do­ra­mi, kolo­ro­wą papry­ką i dodat­kiem dobrej kiełbasy.

Przygotowanie leczo

Przy­go­to­wa­nie leczo z cukinią

Kie­dy już się zabie­ra­my za leczo, to pla­nu­je­my taką ilość aby mieć obiad na dwa dni i dodat­ko­wo zamy­ka­my gorą­ce w kil­ku sło­ikach aby cie­szyć się jego sma­kiem dłu­żej 😉 Taki sło­ik może postać do dwóch tygo­dni w lodów­ce, choć u nas to tak mak­sy­mal­nie tydzień 😉 Tak więc robię z podwój­nej por­cji w dwóch garnkach 🙂

Z poda­nych skład­ni­ków wycho­dzi ok 34 litrów goto­we­go dania.

Leczo z cukinią

Leczo z cukinią

Leczo z cukinią

Składniki:

 • 1 kg papry­ki (czer­wo­nej, żół­tej, zielonej)
 • 1kg pomi­do­rów
 • 1kg cuki­nii
 • 2 duże cebule
 • 3 ząb­ki czosnku
 • 0,5 kg kieł­ba­sy podwawelskiej
 • sól, pieprz do sma­ku, szczyp­ta cukru
 • szczyp­ta pie­przu cayenne

Wykonanie:

 • Cebu­le kro­ję w piór­ka, czo­snek sie­kam. Papry­ki i cuki­nie w cien­kie paski, pomi­do­ry parzę i obie­ram ze skó­rek i kro­ję w grub­szą kost­kę, a kieł­ba­sę w półplasterki.
 • Na oli­wie pod­sma­żam cebu­lę i czo­snek aż się zeszklą. Doda­ję kieł­ba­sę i sma­żę chwilę.
 • Następ­nie doda­ję pomi­do­ry, szczyp­tę cukru i przy­kry­wam. Duszę ok 10 minut na małym ogniu
 • Po tym cza­sie doda­ję cuki­nie znów przy­kry­wam i duszę kolej­ne 15 minut.
 • Następ­nie pora na papry­kę. Gdy­bym doda­ła ją wcze­śniej, za bar­dzo by zmię­kła i w daniu pły­wa­ła­by sama skór­ka z papry­ki, a tego nie lubimy 😉
 • Przy­pra­wiam ok łyżecz­ką soli, szczyp­tą pie­przu i odro­bi­ną pie­przu cay­en­ne. Przy­kry­wam i na malut­kim ogniu duszę ok 30 minut aż papry­ka będzie miękka.
 • Poda­ję z pie­czy­wem, lub jako sos do ryżu lub makaronu 🙂
 • Smacz­ne­go!

Zapisz

Zapisz

Kotlety ziemniaczane z paprykowym guacamole

Kotle­ty ziem­nia­cza­ne przy­rzą­dzam ostat­nio dość często.Muszę się przy­znać że cza­sa­mi spe­cjal­nie gotu­ję więk­szą ilość ziem­nia­ków na obiad i na kola­cję mamy kotle­ty ziem­nia­cza­ne. Moż­na podać je jako doda­tek do obia­du, cie­płą kola­cję, ale spraw­dzą się rów­nież bar­dzo dobrze w posta­ci prze­ką­ski na impre­zę. W szcze­gól­no­ści w wer­sji z pysz­nym papry­ko­wym guaca­mo­le. Pole­cam Wam bar­dzo to połączenie!

Kotle­ty ziem­nia­cza­ne z guaca­mo­le z tego prze­pi­su są dodat­ko­wo bez­ja­jecz­ne, a jeśli zamie­ni­cie buł­kę tar­tą na płat­ki kuku­ry­dzia­ne czy kasz­kę kuku­ry­dzia­ną, to rów­nież bezglutenowe.

Kotlety ziemniaczane z paprykowym guacamole

Kotle­ty ziem­nia­cza­ne z papry­ko­wym guacamole

Kotlety ziemniaczane z boczkiem i paprykowym guacamole

Składniki dania: Kotlety ziemniaczane

 • 1 kg ziemniaków
 • 150g wędzo­ne­go boczku
 • 3 cebu­le
 • 1 ząbek czosnku
 • 35 łyżek mąki ziemniaczanej
 • sól, pieprz
 • buł­ka tarta/ zmie­lo­ne płat­ki kukurydziane/kaszka kuku­ry­dzia­na do obtoczenia
 • olej do smażenia

Wykonanie dania: Kotlety ziemniaczane

 • Ziem­nia­ki gotu­ję do mięk­ko­ści i studzę.
 • Boczek pod­sma­żam z cebu­lą pokro­jo­ną w kostecz­kę, doda­je ząbek czosn­ku posie­ka­ny i sma­żę chwi­lę tak by nie przy­pa­lił się czosnek.
 • Pod­sma­żo­ny boczek z cebu­lą i czosn­kiem doda­ję do ziem­nia­ków. Dopra­wiam solą, pie­przem, doda­ję mąkę ziem­nia­cza­ną. Mie­szam ręką.
 • Masę chło­dzę w lodów­ce 3060minut, lub jeśli robię wer­sję na wie­czór dla gości, for­mu­łu­ję od razu kotle­ci­ki i w takiej for­mie cho­wam do lodów­ki. Przed samym poda­niem obta­czam w bułce/płatkach kuku­ry­dzia­nych i sma­żę na oleju.

Sos guacamole z papryką

Składniki dania: sos guacamole

 • 1 doj­rza­łe awokado
 • 1 papry­ka czer­wo­na mała lub pół dużej
 • 12 cebu­li czer­wo­nej (bia­ła też może być)
 • 1 ząbek czosnku
 • sok z poło­wy limon­ki (lub cytryny)
 • pół pęcz­ka zie­lo­nej pie­trusz­ki lub kolendry
 • sól

Wykonanie dania: sos guacamole

 • Awo­ka­do obie­ram, usu­wam pest­kę Miąższ zgnia­tam widel­cem na mia­zgę. Pole­wam sokiem z limon­ki. Papry­kę i cebu­lę kro­ję w drob­niut­ką kostecz­kę. Jeśli uży­wam bia­łej cebu­li to pokro­jo­ną posy­pu­ję szczyp­tą soli, dzię­ki temu cebu­la sta­je się bar­dziej łagodna.
 • Czo­snek prze­ci­skam przez pra­skę. Pie­trusz­kę siekam.
 • Wszyst­kie skład­ni­ki łączę i dopra­wiam dość obfi­cie solą.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz