Tag: zupa krem

Zupa z soczewicy czerwonej, rozgrzewająca zupa krem

Wrze­sień w kalen­da­rzu, liście brą­zo­wie­ją w par­ku, jesień czuć w powie­trzu. 15 stop­ni na dwo­rze, w moim miesz­ka­niu na par­te­rze tyl­ko kil­ka stop­ni wię­cej. Kolej­na her­ba­ta na roz­grza­nie wypi­ta, czas wziąć się za coś tre­ściw­sze­go. Zupa z socze­wi­cy czer­wo­nej! O tak! Tego mi trzeba! 

Czy­taj dalej

Zupa krem z pieczonych warzyw — marchewki, papryki i pomidorów

Dzi­siej­szy prze­pis — zupa krem z pie­czo­nych warzyw — mar­chew­ki, papry­ki i pomi­do­rów to cudow­na, aro­ma­tycz­na, gęsta pro­po­zy­cja na obiad, przy­staw­kę, przekąskę…na każ­dą oka­zję! Pie­czo­na mar­chew, papry­ka i pomi­do­ry nabie­ra­ją cudow­ne­go, aro­ma­tu i sma­ku. Lek­ko dopra­wio­ne solą i ostrą papry­ką zmik­so­wa­ne two­rzą zupę krem ide­al­ną. Szcze­rze mówiąc, jest to naj­lep­sza zupa krem jaką jadłam.

Czy­taj dalej

Zupa pieczarkowa z tymiankiem

Zupa pieczarkowa z tymiankiem

Mój syn bar­dzo lubi zupę pie­czar­ko­wą. Ja gene­ral­nie raczej jej nie robię w domu, za to w przed­szko­lu zupa pie­czar­ko­wa gości dość często.

I tak od kil­ku dni męczy mnie, że chce na obiad zupę pie­czar­ko­wą. Nie było by w tym nic trud­ne­go, gdy­by nie to, że zupa ma być taka sama jaką w przed­szko­lu robi Pani Zosia. Pomi­jam fakt, że jedze­nie przy­wo­zi cate­ring do przed­szko­la a Pani Zosia tyl­ko nakła­da i poda­je dzie­ciom, jed­nak dzie­ci są świę­cie prze­ko­na­ne, że to ona takie pysz­ne obiad­ki im gotuje 😉

Czy­taj dalej