Month: Październik 2016

Karczek pieczony w plastrach

Zapra­szam do pró­bo­wa­nia prze­pi­su na kar­czek pie­czo­ny. My naj­bar­dziej lubi­my przy­go­to­wa­ny w taki spo­sób, czy­li kar­czek pie­czo­ny w pla­strach. Mię­so jest mię­ciut­kie, roz­pły­wa się w ustach dosłow­nie, a przy­pra­wy ota­cza­ją mię­so z każ­dej stro­ny dzię­ki temu danie jest bar­dzo smaczne.

Czy­taj dalej

Naleśniki bezglutenowe na mleku roślinnym

Czy moż­na zro­bić nale­śni­ki bez glu­te­nu, mle­ka i w dodat­ku bez jajek? A no moż­na! Ale czy będą smacz­ne jak te mącz­no jajecz­no mlecz­ne? Będą! Nale­śni­ki bez­glu­te­no­we z poniż­sze­go prze­pi­su są bar­dzo smacz­ne, ela­stycz­ne, nie kle­ją się do patel­ni, zupeł­nie jak ich tra­dy­cyj­ne odpowiedniki.

Połą­cze­nie tych trzech mąk w tej pro­por­cji pod­pa­trzy­łam na tym blo­gu klik Olgi Smi­le. Jej prze­pi­sy swo­ją dro­gą bar­dzo Wam pole­cam, dla mnie jest mistrzy­nią w przy­go­to­wa­niu prze­pi­sów na dania dla osób na róż­nych dietach.

Wra­ca­jąc do nale­śni­ków — moje dzie­ci jedzą je bar­dzo chęt­nie z róż­ny­mi dodat­ka­mi, naj­chęt­niej jadły­by je codzien­nie 🙂 Ale by było pod­rzu­ca­nia patelnią! 😉

Naleśniki bezglutenowe na mleku roślinnym

Składniki dania: Naleśniki bezglutenowe na mleku roślinnym

 • szklan­ka mąki gry­cza­nej — ja uży­wam gry­cza­nej niepalonej
 • szklan­ka mąki kukurydzianej
 • pół szklan­ki mąki ziemniaczanej
 • 2,5 szklan­ki mle­ka roślin­ne­go (jedy­nie ryżo­we odra­dzam, bo nale­śni­ki mogą się kle­ić do patelni )
 • 2 żółt­ka (moż­na pominąć)
 • 2 łyż­ki oleju
 • szczyp­ta soli

Przygotowanie dania: Naleśniki bezglutenowe na mleku roślinnym

 • Wszyst­kie skład­ni­ki mie­szam mik­se­rem do uzy­ska­nia gład­kiej kon­sy­sten­cji cia­sta nale­śni­ko­we­go. Odsta­wiam na 15 minut, aby odpo­czę­ło. Po tym cza­sie spraw­dzam czy cia­sto nie zgęst­nia­ło zbyt­nio i w razie potrze­by dole­wam wody.
 • Pierw­sze­go nale­śni­ka sma­żę na odro­bi­nie ole­ju, póź­niej już nie ma takiej potrze­by. Choć tu pew­nie zale­ży od tego jaką macie patelnię.
 • Zaja­dam
 • Z poda­nej pro­por­cji wycho­dzi ok 15 naleśników

Nale­śni­ki bez­glu­te­no­we na mle­ku roślinnym

Kaszotto z dynią i indykiem

Jesień w peł­ni! W tę pogo­dę naj­chęt­niej jadła­bym roz­grze­wa­ją­ce, anga­żu­ją­ce mało cza­su dania. Naj­le­piej, aby były też bar­dzo pożyw­ne i do tego aro­ma­tycz­ne. Takim daniem jest na przy­kład kaszot­to z dynią i indykiem.

Kaszot­to czy risot­to z kaszy, jak zwał tak zwał 🙂 może­my przy­go­to­wać z dowol­ne­go gatun­ku kaszy, ja uży­łam gry­cza­nej nie­pa­lo­nej, ale rów­nie dobra będzie jęcz­mien­na, jagla­na, gry­cza­na palo­na lub inna, a nawet ryż 🙂

Dodat­ki w posta­ci fety, chru­pią­cych pestek dyni i pie­trusz­ki dosko­na­le dopeł­nia­ją smak tego dania. Dodat­ko­wo akcent ole­ju orze­cho­we­go nada­je cie­ka­we­go posma­ku. A dynia? pie­czo­na dynia z ziołami…cudo! Jedli­ście kie­dyś kaszot­to? spró­buj­cie, bo warto!

Kaszotto z dynią i indykiem

Składniki dania: Kaszotto z dynią i indykiem

 • 250 g pier­si indy­ka lub kurczaka
 • 500 g obra­nej dyni
 • 1 cebu­la
 • 250 g kaszy
 • 120 ml bia­łe­go wytraw­ne­go wina
 • 1 l. bulio­nu warzywnego
 • 1 łyżecz­ka suszo­ne­go rozmarynu
 • 1 łyżecz­ka suszo­ne­go tymianku
 • 3 łyż­ki oliwy
 • 50 g ole­ju z orze­chów włoskich
 • 100 g fety lub sera koziego
 • 50 g pestek dyni

Przygotowanie dania: Kaszotto z dynią i indykiem

 • Dynię kro­ję na mniej­sze kawał­ki, ukła­dam na blasz­ce do pie­cze­nia wyło­żo­nej papie­rem do pie­cze­nia solę, pie­przę, posy­pu­ję zio­ła­mi i pole­wam łyż­ką oli­wy. Mie­szam aby przy­pra­wy były na każ­dym kawał­ku dyni. Wsta­wiam do pie­kar­ni­ka nagrza­ne­go do 200ºC na ok 30min.
 • W mię­dzy­cza­sie pokro­jo­ną w kost­kę cebu­lę sma­żę na oli­wie aż zmięk­nie. Dosy­pu­ję suro­wą kaszę, pod­sma­żam chwi­lę i dole­wam wino. Kie­dy kasza wchło­nie całe wino wle­wam bulion. Naj­pierw wle­wam ok 750 ml i dole­wam jeśli będzie potrze­ba. Dosy­pu­ję łyżecz­kę soli, pieprz. Przy­kry­wam i gotu­ję na wol­nym ogniu ok 20 minut, czę­sto mieszając.
 • Kie­dy upie­czo­na dynia lek­ko wysty­gnie mik­su­ję ją blen­de­rem z ole­jem orze­cho­wym na gład­ką masę,
 • Pierś indy­ka kro­ję na kost­ki, ok 2cm. Dopra­wiam solą, pie­przem i sma­żę nie za dłu­go aż zaczną łapać zło­ty kolor.
 • Doda­ję usma­żo­ne pier­si kur­cza­ka i dynię do kaszy. Mie­szam i dopra­wiam w razie potrze­by. Nie prze­sa­dzam z solą, gdyż ser jest dość sło­ny i lepiej nie przedobrzyć 🙂
 • Pest­ki dyni pra­żę na suchej patelni.
 • Goto­we danie nakła­dam na tale­rze, posy­pu­ję serem, pest­ka­mi dyni i posie­ka­ną natką pie­trusz­ki i kro­plę jesz­cze odro­bi­ną ole­ju z orzechów.
 • Poda­ję z lamp­ką wina, któ­re­go uży­łam do gotowania 😉
 • Smacz­ne­go!

Grochówka na wędzonych żeberkach

Dziś prze­pis może nie­zbyt fit, ale za to bar­dzo zdro­wy i pożyw­ny. Gro­chów­ka na wędzo­nych żeber­kach to zupa, któ­ra jest bar­dzo sycą­ca i dosyć kalo­rycz­na, ale na pew­no nie będzie po niej potrzeb­ne dru­gie danie 🙂

Groch i ogól­nie warzy­wa strącz­ko­we są bar­dzo zdro­we. W pol­skiej kuch­ni gości­ły bar­dzo czę­sto, a teraz mam wra­że­nie że już ich uży­wa­my coraz mniej. Chy­ba że się mylę? jak jest u Was?

Warzy­wa te zawie­ra­ją nie tyl­ko cen­ne biał­ko roślin­ne, lecz rów­nież dużo sycą­cych zło­żo­nych węglo­wo­da­nów i błon­ni­ka. Groch, faso­la, soja, socze­wi­ca mają wię­cej biał­ka niż mię­so! Rośli­ny strącz­ko­we mają niską zawar­tość tłusz­czu i cho­le­ste­ro­lu, ale są boga­te w wie­lo­nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we, wita­mi­ny gru­py B, potas, magnez, fos­for i żelazo.

Te dobro­czyn­ne wła­ści­wo­ści dla nasze­go orga­ni­zmu moż­na wymie­niać i wymie­niać, więc zachę­cam do przy­go­to­wy­wa­nia dań z dodat­kiem warzyw strącz­ko­wych jak naj­czę­ściej. Może­cie zacząć od tej pysz­nej gro­chów­ki na wędzo­nych żeber­kach. Zupa pach­nie wędzon­ką i przy­sma­żo­ną kieł­ba­są. Jest to gęsta i pożyw­na pro­po­zy­cja na, mimo wszyst­ko, szyb­ki w przy­go­to­wa­niu obiad!

Grochówka na wędzonych żeberkach

Składniki dania: Grochówka na wędzonych żeberkach

 • 400 g łuska­ne­go suche­go grochu
 • ok 250 g kieł­ba­sy podwawelskiej
 • 300 g wędzo­nych żebe­rek lub bocz­ku lub innej wędzonki
 • 68 szt. ziem­nia­ków śred­niej wielkości
 • 1 duża cebula
 • 3 ząb­ki czosnku
 • 1 mar­chew­ka
 • 2 pie­trusz­ki
 • kawa­łek selera
 • 2 łyż­ki suszo­ne­go majeranku
 • 4 szt. zie­la angiel­skie­go, 2 liście lau­ro­we, sól, pieprz do smaku.

Przygotowanie dania: Grochówka na wędzonych żeberkach

 • Żeber­ka zale­wam wodą — ok 3 -3,5 l i gotu­ję ok 20 minut.
 • Dosy­pu­ję groch, wrzu­cam zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy i gotu­ję pod przy­kry­ciem aż groch będzie mięk­ki — ok 30 min.
 • Doda­ję pokro­jo­ne w kost­kę ziem­nia­ki i sypię ok łyż­kę soli i tro­chę pieprzu.
 • W tym cza­sie warzy­wa -mar­chew, pie­trusz­kę i seler- trę na tar­ce o dużych oczkach, a cebu­lę i kieł­ba­sę kro­ję w kost­kę. Czo­snek sie­kam drobno.
 • Cebu­lę i kieł­ba­sę pod­sma­żam na ole­ju na patel­ni. Pod koniec sma­że­nia doda­ję star­te warzy­wa. Chwi­lę razem sma­żę i kie­dy ziem­nia­ki zmięk­ną wsy­pu­ję zawar­tość patel­ni do zupy.
 • Doda­ję maje­ra­nek i czo­snek i gotu­ję całość aż wszyst­kie warzy­wa będą mięk­kie — ok 10 minut. Dopra­wiam w razie potrzeby
 • Wyj­mu­ję z gro­chów­ki żeber­ka, obie­ram mię­sko i wrzu­cam je z powro­tem do zupy.
 • Smacz­ne­go!

Wypró­buj też prze­pis na pysz­ny żurek na wędzo­nych żeber­kach z ziemniakami