Tag: soczewica

Zupa z soczewicy czerwonej, rozgrzewająca zupa krem

Wrze­sień w kalen­da­rzu, liście brą­zo­wie­ją w par­ku, jesień czuć w powie­trzu. 15 stop­ni na dwo­rze, w moim miesz­ka­niu na par­te­rze tyl­ko kil­ka stop­ni wię­cej. Kolej­na her­ba­ta na roz­grza­nie wypi­ta, czas wziąć się za coś tre­ściw­sze­go. Zupa z socze­wi­cy czer­wo­nej! O tak! Tego mi trzeba! 

Czy­taj dalej

Zupa z soczewicy czerwonej z pomidorami

Zupa z socze­wi­cy to moja kolej­na pro­po­zy­cja na sycą­ce i szyb­kie w przy­go­to­wa­niu danie. Niby tyl­ko zupa, ale po niej nie będzie potrze­by przy­go­to­wy­wać dru­gie­go dania 🙂

Zupa z socze­wi­cy jest bar­dzo aro­ma­tycz­na, pach­nie przy­pra­wa­mi korzen­ny­mi, któ­re bar­dzo dobrze pod­krę­ca­ją jej smak.

Socze­wi­cę odkry­łam sto­sun­ko­wo nie­daw­no. Wcze­śniej nie zna­łam jej sma­ku, ale teraz na pew­no będzie czę­sto gościć na naszym stole.

Czy­taj dalej