Jeśli śle­dzisz mój pro­fil na Face­bo­oku to na pew­no wiesz, że kil­ka dni temu mia­łam oka­zję uczest­ni­czyć w warsz­ta­tach kuli­nar­nych. Tema­tem warsz­ta­tów były pik­ni­ko­we prze­ką­ski. Nie wie­dzia­łam jakie dania będzie­my przy­go­to­wy­wać i byłam bar­dzo mile zasko­czo­na tym jak róż­no­rod­ne potra­wy moż­na przy­go­to­wać na pik­nik czy gril­la i pomy­sło­wo je spa­ko­wać, by roz­ko­szo­wać się nimi na świe­żym powie­trzu. Takie pik­ni­ko­we prze­ką­ski spraw­dzą się zna­ko­mi­cie w trak­cie roz­po­czy­na­ją­ce­go się sezo­nu gril­lo­we­go. Będą bar­dzo cie­ka­wym uroz­ma­ice­niem i alter­na­ty­wą dla tra­dy­cyj­nej kar­ków­ki i kieł­ba­sy 🙂

Czy­taj dalej