Tag: zdrowe przepisy

Ketchup z cukinii czyli zdrowsza wersja ketchupu

Ostat­nio ket­chup z cuki­nii robi furo­rę w inter­ne­tach i nie ma się co dzi­wić bo jest wyjąt­ko­wy! Dużo lep­szy niż skle­po­we ket­chu­py, do tego zdrow­szy i nie skry­wa przed nami tajem­nic 🙂 po pro­stu, wie­my co jemy! 😉

Dzi­siej­szy prze­pis dosta­łam już daw­no od pew­nej Super Pani Domu ( Ela — dzię­ku­ję i pozdra­wiam 😉 ) Ket­chup z cuki­nii jadłam u niej po raz pierw­szy. Od razu popro­si­łam o prze­pis, bo wszy­scy, byli nim zachwy­ce­ni.

Czy­taj dalej

Ciasteczka migdałowe z dżemem — bezglutenowe i wegańskie

Poprzed­nio pisa­łam o czar­nych porzecz­kach, ich wła­ści­wo­ściach i atu­tach, oraz wsta­wi­łam prze­pis na dżem porzecz­ko­wy. Chcia­łam upiec cia­stecz­ka owsia­ne z tym wła­śnie dże­mem. Owsia­ne cia­stecz­ka z dże­mem bar­dzo lubię, a daw­no nie mia­łam oka­zji ich przy­go­to­wać. Pech chciał, że nie mia­łam w domu już płat­ków owsia­nych. Zna­la­złam za to jesz­cze pacz­kę tar­tych mig­da­łów i pomy­śla­łam, że ją wyko­rzy­stam 🙂 Upie­kłam cia­stecz­ka mig­da­ło­we z dże­mem. Cia­stecz­ka mig­da­ło­we są bez­glu­te­no­we i wegań­skie, bez mle­ka i jajek.

Czy­taj dalej

Grzanka z jajkiem w koszulce czyli zdrowe danie na śniadanie

Kolej­na pro­po­zy­cja na pysz­ne i zdro­we śnia­da­nie to grzan­ka z jaj­kiem w koszul­ce, szpi­na­kiem i awo­ka­do. Takie śnia­da­nie to mistrzo­stwo świa­ta! Wbrew pozo­rom przy­go­to­wa­nie takiej grzan­ki nie wyma­ga bar­dzo wie­le cza­su, choć pew­nie jest to pro­po­zy­cja na jakieś leni­we week­en­do­we poran­ki, kie­dy może­my się delek­to­wać sma­kiem tak przy­go­to­wa­ne­go śnia­da­nia.

Czy­taj dalej

Jajka zapiekane ze szpinakiem i fetą

Jajka zapiekane ze szpinakiem i fetą

Tym razem wsta­wiam coś dla osób, któ­re nie sto­su­ją diet bez­mlecz­nych i bez­ja­jecz­nych - jaj­ka zapie­ka­ne ze szpi­na­kiem i fetą. Mam nadzie­ję, że wegań­scy czy­tel­ni­cy nie będą mi mieć tego za złe 😉 Powo­li odsta­wiam małe­go ssa­ka od pier­si, więc pozwa­lam sobie cza­sem na coś, cze­go wcze­śniej nie mogłam ze wzglę­du na jej aler­gię. W cza­sie die­ty naj­bar­dziej tęsk­ni­łam za jaj­ka­mi w każ­dej posta­ci: na mięk­ko, zapie­ka­ne ze szpa­ra­ga­mi, szpi­na­kiem lub po pro­stu w jajecz­ni­cy.

Czy­taj dalej