Tag: pomidory

Ketchup z cukinii czyli zdrowsza wersja ketchupu

Ostat­nio ket­chup z cuki­nii robi furo­rę w inter­ne­tach i nie ma się co dzi­wić bo jest wyjąt­ko­wy! Dużo lep­szy niż skle­po­we ket­chu­py, do tego zdrow­szy i nie skry­wa przed nami tajem­nic 🙂 po pro­stu, wie­my co jemy! 😉

Dzi­siej­szy prze­pis dosta­łam już daw­no od pew­nej Super Pani Domu ( Ela — dzię­ku­ję i pozdra­wiam 😉 ) Ket­chup z cuki­nii jadłam u niej po raz pierw­szy. Od razu popro­si­łam o prze­pis, bo wszy­scy, byli nim zachwy­ce­ni.

Czy­taj dalej

Krem z pomidorów

W moim domu rodzin­nym zawsze robi­ło się zupę pomi­do­ro­wą z prze­cie­ru pomi­do­ro­we­go. Była to moja ulu­bio­na zupa w dzieciństwie…nadal ją lubię, moje dzie­ci tak­że. Jed­nak latem, kie­dy pomi­do­ry są takie smacz­ne i pach­ną­ce nie spo­sób się oprzeć poku­sie ugo­to­wa­nia gęstej i pysz­nej zupy krem z pomi­do­rów — świe­żych pomi­do­rów 😉

Krem z pomidorów

Zupa krem z pomidorów

Krem z pomi­do­rów

Składniki dania: Krem z pomidorów

 • 2 kg pomi­do­rów (np. mali­no­we)
 • 1 duża cebu­la
 • 2 ząb­ki czosn­ku
 • dwie gałąz­ki bazy­lii świe­żej
 • ok 1 szklan­ka bulio­nu warzyw­ne­go
 • sól i pieprz
 • łyżecz­ka octu
 • szczyp­ta cukru opcjo­nal­nie

Wykonanie:

 • Pomi­do­ry parzę i obie­ram ze skór­ki.
 • Cebu­lę i czo­snek sie­kam drob­no. Szklę na oli­wie. Doda­ję pomi­do­ry pokro­jo­ne w kost­kę, przy­pra­wiam łyżecz­ką soli, świe­żo mie­lo­nym pie­przem, doda­ję ocet, przy­kry­wam i duszę ok 30 minut.
 • Po tym cza­sie doda­ję bazy­lię i bulion i gotu­ję jesz­cze 5 minut.
 • Mik­su­ję całość. Dopra­wiam cukrem jeśli pomi­do­ry są zbyt kwa­śne i ewen­tu­al­nie jesz­cze do sma­ku solą i pie­przem.
 • Jeśli ktoś chce, moż­na prze­trzeć zupę przez sito…wg mnie nie koniecz­ne 😉
 • Poda­ję z maka­ro­nem lub naj­le­piej z grzan­ka­mi 😉

Zapisz

Leczo z cukinią

Leczo z cuki­nią — danie, któ­re w naszej rodzi­nie poja­wia się dość czę­sto. Szcze­gól­nie wte­dy, gdy skład­ni­ki na stra­ga­nach są w dobrej cenie, tak jak teraz. Przez lata udo­sko­na­la­li­śmy ten prze­pis. Leczo wg Nic­po­niów to zdro­we danie peł­ne warzyw. Koniecz­nie z cuki­nią, świe­ży­mi pomi­do­ra­mi, kolo­ro­wą papry­ką i dodat­kiem dobrej kieł­ba­sy.

Przygotowanie leczo

Przy­go­to­wa­nie leczo z cuki­nią

Kie­dy już się zabie­ra­my za leczo, to pla­nu­je­my taką ilość aby mieć obiad na dwa dni i dodat­ko­wo zamy­ka­my gorą­ce w kil­ku sło­ikach aby cie­szyć się jego sma­kiem dłu­żej 😉 Taki sło­ik może postać do dwóch tygo­dni w lodów­ce, choć u nas to tak mak­sy­mal­nie tydzień 😉 Tak więc robię z podwój­nej por­cji w dwóch garn­kach 🙂

Z poda­nych skład­ni­ków wycho­dzi ok 34 litrów goto­we­go dania.

Leczo z cukinią

Leczo z cuki­nią

Leczo z cukinią

Składniki:

 • 1 kg papry­ki (czer­wo­nej, żół­tej, zie­lo­nej)
 • 1kg pomi­do­rów
 • 1kg cuki­nii
 • 2 duże cebu­le
 • 3 ząb­ki czosn­ku
 • 0,5 kg kieł­ba­sy pod­wa­wel­skiej
 • sól, pieprz do sma­ku, szczyp­ta cukru
 • szczyp­ta pie­przu cay­en­ne

Wykonanie:

 • Cebu­le kro­ję w piór­ka, czo­snek sie­kam. Papry­ki i cuki­nie w cien­kie paski, pomi­do­ry parzę i obie­ram ze skó­rek i kro­ję w grub­szą kost­kę, a kieł­ba­sę w pół­pla­ster­ki.
 • Na oli­wie pod­sma­żam cebu­lę i czo­snek aż się zeszklą. Doda­ję kieł­ba­sę i sma­żę chwi­lę.
 • Następ­nie doda­ję pomi­do­ry, szczyp­tę cukru i przy­kry­wam. Duszę ok 10 minut na małym ogniu
 • Po tym cza­sie doda­ję cuki­nie znów przy­kry­wam i duszę kolej­ne 15 minut.
 • Następ­nie pora na papry­kę. Gdy­bym doda­ła ją wcze­śniej, za bar­dzo by zmię­kła i w daniu pły­wa­ła­by sama skór­ka z papry­ki, a tego nie lubi­my 😉
 • Przy­pra­wiam ok łyżecz­ką soli, szczyp­tą pie­przu i odro­bi­ną pie­przu cay­en­ne. Przy­kry­wam i na malut­kim ogniu duszę ok 30 minut aż papry­ka będzie mięk­ka.
 • Poda­ję z pie­czy­wem, lub jako sos do ryżu lub maka­ro­nu 🙂
 • Smacz­ne­go!

Zapisz

Zapisz