Tag: cynamon

Zupa z soczewicy czerwonej, rozgrzewająca zupa krem

Wrze­sień w kalen­da­rzu, liście brą­zo­wie­ją w par­ku, jesień czuć w powie­trzu. 15 stop­ni na dwo­rze, w moim miesz­ka­niu na par­te­rze tyl­ko kil­ka stop­ni wię­cej. Kolej­na her­ba­ta na roz­grza­nie wypi­ta, czas wziąć się za coś tre­ściw­sze­go. Zupa z socze­wi­cy czer­wo­nej! O tak! Tego mi trzeba! 

Czy­taj dalej

Udka kaczki w pomarańczach z korzenną konfiturą z żurawiny

Udka kacz­ki w poma­rań­czach z korzen­ną kon­fi­tu­rą z żura­wi­ny to danie w sam raz na Świę­ta. Zbli­ża­ją się Świę­ta Wiel­ka­noc­ne, ale myślę, że kacz­ka nada­je się na każ­dą inną świą­tecz­ną okazję.

Bar­dzo lubię kacz­kę, moje dzie­ci rów­nież wolą mię­so kacz­ki, niż np kur­cza­ka, któ­ry jest bar­dziej suchy. Wia­do­mo, że kacz­ka jest mię­sem bar­dziej tłu­stym niż kur­czak, ale oka­zjo­nal­nie, cze­mu nie? 🙂 W koń­cu kacz­ka to naj­szla­chet­niej­sze dro­bio­we mię­so. Jeśli jed­nak pre­fe­ru­jesz kur­cza­ka, to prze­pis na pie­czo­ne udka z kur­cza­ka znaj­dziesz tutaj.

Czy­taj dalej

Zupa z pieczonej dyni i papryki z azjatycką nutą

Lato dobie­gło koń­ca, dziś pierw­szy dzień jesie­ni. Mimo, że jest to moja naj­mniej ulu­bio­na pora roku, pew­nie więk­szo­ści z Was też, to ma ona swój urok… na prawdę 🙂

Dla mnie, jesień w kuch­ni pach­nie dynią, papry­ką, imbi­rem, cyna­mo­nem czy­li wszyst­kim tym cze­go uży­łam do przy­go­to­wa­nia nowe­go prze­pi­su — Zupa z pie­czo­nej dyni i papry­ki. Muszę przy­znać, że na sezon dynio­wy cze­ka­łam z utę­sk­nie­niem! Zupa jest bar­dzo roz­grze­wa­ją­ca, pach­nie nie­ziem­sko! Ta mie­szan­ka przy­praw korzen­nych, cyna­mo­nu, ostrej papry­ki, uno­szą­cy się po domu zapach pie­czo­nej papry­ki i dyni to coś co od razu popra­wia humor w te ponu­re chłod­ne dni!

Zupa z pie­czo­nej dyni i papry­ki jest dosko­na­ła szcze­gól­nie teraz, kie­dy w domach mamy chłod­no, sezon grzew­czy jesz­cze się nie roz­po­czął, a jak ktoś miesz­ka na par­te­rze tak jak ja to już koniecz­nie musi sobie taką zup­kę zapodać…polecam!

Składniki dania: Zupa z pieczonej dyni i papryki z azjatycką nutą

 • 1 śred­niej wiel­ko­ści dynia hokkaido
 • 4 papry­ki czerwone
 • 1 cebu­la
 • 1,52 l. bulio­nu warzywnego
 • sól, pieprz
 • pół pła­skiej łyżecz­ki imbi­ru w proszku
 • pół pła­skiej łyżecz­ki cynamonu
 • pół pła­skiej łyżecz­ki kuminu
 • ćwierć łyżecz­ki ostrej papry­ki lub pie­przu cayenne

Wykonanie dania: Zupa z pieczonej dyni i papryki z azjatycką nutą

 • Dynię kro­ję na czę­ści, usu­wam pest­ki. Papry­kę kro­ję na pół, usu­wam gniaz­da nasien­ne. Ukła­dam cząst­ki dyni i papry­kę skór­ką do góry na blasz­ce wyło­żo­nej papie­rem do pie­cze­nia i pie­kę w 190ºC przez ok 40 minut aż dynia będzie miękka.
 • Gorą­cą papry­kę zawi­jam w folię alu­mi­nio­wą i wkła­dam do worecz­ka folio­we­go. Po ostu­dze­niu skór­ka z papry­ki łatwo dzię­ki temu zej­dzie. Obie­ram ze skó­ry rów­nież prze­stu­dzo­ne cząst­ki dyni.
 • Cebu­lę kro­ję w kost­kę i sma­żę na oli­wie w dużym garn­ku na śred­nim ogniu.
 • Doda­ję pokro­jo­ne na mniej­sze czę­ści papry­kę i dynię, chwi­lę sma­żę razem.
 • Zale­wam bulio­nem i gotu­ję na wol­nym ogniu 10 minut.
 • Blen­du­ję na gład­ki krem. Doda­ję przy­pra­wy, solę do smaku.
 • Poda­ję zupę posy­pa­ną pod­pra­żo­ny­mi pest­ka­mi dyni.
 • Smacz­ne­go!