Tag: cukinia

Kotleciki z cukinii i kaszy jaglanej

Cuki­nia w naszym domo­wym menu poja­wia się co naj­mniej raz w tygo­dniu. Szcze­gól­nie teraz, kie­dy jest tania i wszę­dzie dostęp­na, nie wyobra­żam sobie nie mieć choć jed­nej w kuch­ni. Dziś chcia­łam Wam poka­zać mój prze­pis na kotle­ci­ki z cuki­nii i kaszy jagla­nej, któ­re wszy­scy bar­dzo lubi­my. Prze­pis jest pro­sty, szyb­ki w wyko­na­niu i zdro­wy 🙂

Czy­taj dalej

Ketchup z cukinii czyli zdrowsza wersja ketchupu

Ostat­nio ket­chup z cuki­nii robi furo­rę w inter­ne­tach i nie ma się co dzi­wić bo jest wyjąt­ko­wy! Dużo lep­szy niż skle­po­we ket­chu­py, do tego zdrow­szy i nie skry­wa przed nami tajem­nic 🙂 po pro­stu, wie­my co jemy! 😉

Dzi­siej­szy prze­pis dosta­łam już daw­no od pew­nej Super Pani Domu ( Ela — dzię­ku­ję i pozdra­wiam 😉 ) Ket­chup z cuki­nii jadłam u niej po raz pierw­szy. Od razu popro­si­łam o prze­pis, bo wszy­scy, byli nim zachwy­ce­ni.

Czy­taj dalej

Leczo z cukinią

Leczo z cuki­nią — danie, któ­re w naszej rodzi­nie poja­wia się dość czę­sto. Szcze­gól­nie wte­dy, gdy skład­ni­ki na stra­ga­nach są w dobrej cenie, tak jak teraz. Przez lata udo­sko­na­la­li­śmy ten prze­pis. Leczo wg Nic­po­niów to zdro­we danie peł­ne warzyw. Koniecz­nie z cuki­nią, świe­ży­mi pomi­do­ra­mi, kolo­ro­wą papry­ką i dodat­kiem dobrej kieł­ba­sy.

Przygotowanie leczo

Przy­go­to­wa­nie leczo z cuki­nią

Kie­dy już się zabie­ra­my za leczo, to pla­nu­je­my taką ilość aby mieć obiad na dwa dni i dodat­ko­wo zamy­ka­my gorą­ce w kil­ku sło­ikach aby cie­szyć się jego sma­kiem dłu­żej 😉 Taki sło­ik może postać do dwóch tygo­dni w lodów­ce, choć u nas to tak mak­sy­mal­nie tydzień 😉 Tak więc robię z podwój­nej por­cji w dwóch garn­kach 🙂

Z poda­nych skład­ni­ków wycho­dzi ok 34 litrów goto­we­go dania.

Leczo z cukinią

Leczo z cuki­nią

Leczo z cukinią

Składniki:

 • 1 kg papry­ki (czer­wo­nej, żół­tej, zie­lo­nej)
 • 1kg pomi­do­rów
 • 1kg cuki­nii
 • 2 duże cebu­le
 • 3 ząb­ki czosn­ku
 • 0,5 kg kieł­ba­sy pod­wa­wel­skiej
 • sól, pieprz do sma­ku, szczyp­ta cukru
 • szczyp­ta pie­przu cay­en­ne

Wykonanie:

 • Cebu­le kro­ję w piór­ka, czo­snek sie­kam. Papry­ki i cuki­nie w cien­kie paski, pomi­do­ry parzę i obie­ram ze skó­rek i kro­ję w grub­szą kost­kę, a kieł­ba­sę w pół­pla­ster­ki.
 • Na oli­wie pod­sma­żam cebu­lę i czo­snek aż się zeszklą. Doda­ję kieł­ba­sę i sma­żę chwi­lę.
 • Następ­nie doda­ję pomi­do­ry, szczyp­tę cukru i przy­kry­wam. Duszę ok 10 minut na małym ogniu
 • Po tym cza­sie doda­ję cuki­nie znów przy­kry­wam i duszę kolej­ne 15 minut.
 • Następ­nie pora na papry­kę. Gdy­bym doda­ła ją wcze­śniej, za bar­dzo by zmię­kła i w daniu pły­wa­ła­by sama skór­ka z papry­ki, a tego nie lubi­my 😉
 • Przy­pra­wiam ok łyżecz­ką soli, szczyp­tą pie­przu i odro­bi­ną pie­przu cay­en­ne. Przy­kry­wam i na malut­kim ogniu duszę ok 30 minut aż papry­ka będzie mięk­ka.
 • Poda­ję z pie­czy­wem, lub jako sos do ryżu lub maka­ro­nu 🙂
 • Smacz­ne­go!

Zapisz

Zapisz

Makaron z sosem z cukinii

Dziś prze­pis na maka­ron z sosem z cuki­nii.

Maka­ron z sosem z cuki­nii to danie,które przy­go­to­wu­ję kie­dy nie mam zbyt wie­le cza­su na goto­wa­nie obia­du. Szyb­ki sos, maka­ron i mam obiad goto­wy w max 30mi­nut.

Maka­ron z sosem z cuki­nii jadłam pierw­szy raz we Wło­szech i od tego cza­su bar­dzo czę­sto przy­go­to­wu­ję go w domu. Jeśli chcę by danie było bar­dziej syte doda­ję pierś z indy­ka.

Skład­ni­ki to prak­tycz­nie sama cuki­nia, czo­snek i cebu­la. Sos wytwa­rza się sam z warzyw, nie trze­ba niczym zabie­lać, zagęsz­czać. Wystar­czy odro­bi­na wody z goto­wa­nia maka­ro­nu i sos z cuki­nii ma odpo­wied­nią kon­sy­sten­cję.

Jest bar­dzo pro­sty, a sma­ku­je wszyst­kim bez wyjąt­ku, nawet dzie­ciom 🙂 tak więc jest to dobry spo­sób na prze­my­ce­nie warzyw w die­cie małych nie­jad­ków 🙂

IMG_4747

Maka­ron z sosem z cuki­nii

Makaron z sosem z cukinii

Składniki dania: Makaron z sosem z cukinii

 • 2 śred­niej wiel­ko­ści cuki­nie
 • 23 ząb­ki czosn­ku
 • cebu­la
 • opcjo­nal­nie 200 g pier­si kurczaka/indyka
 • maka­ron pen­ne lub inny ulu­bio­ny, może być bez­glu­te­no­wy

Wykonanie dania: Makaron z sosem z cukinii

 • Cuki­nie kro­ję w pół­pla­ster­ki, opró­szam solą i odsta­wiam by puści­ła sok.Dzięki temu pozbę­dzie­my się z niej gorycz­ki. Cebu­lę i czo­snek sie­kam drob­no.
 • W garn­ku lub wyso­kiej patel­ni pod­sma­żam cebu­lę, doda­ję czo­snek. Jeśli doda­ję mię­so, to pokro­jo­ne w kost­kę dorzu­cam w tym momen­cie.
 • Dokła­dam cuki­nię pod­le­wam 14 szklan­ki wody, solę do sma­ku, przy­kry­wam i duszę na wol­nym ogniu ok 20 minut, aż cuki­nia zacznie się roz­pa­dać i będzie two­rzył się sos.
 • W mię­dzy­cza­sie gotu­ję maka­ron. Gdy jest goto­wy odce­dzam, ale odle­wam 14 szklan­ki wody z goto­wa­nia maka­ro­nu i dole­wam do sosu
 • Sos gotu­ję jesz­cze chwi­lę, dzię­ki wodzie z goto­wa­nia maka­ro­nu lek­ko się zagę­ści.
 • Pole­wam maka­ron sosem i poda­ję. Dla osób, któ­re nie muszą rezy­gno­wać z sera poda­ję par­me­zan do posy­pa­nia.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz