Category: Wypieki desery (page 1 of 6)

Pysz­ne prze­pi­sy na wypie­ki dese­ry. Słod­ko­ści i domo­we pie­czy­wo. Die­te­tycz­ne, bez cukru ale i takie, któ­re zawie­ra­ją tro­chę wię­cej kalo­rii :)

Chlebek ziołowy na mące orkiszowej bez jajek i mleka

Dziś zapra­szam Was na hit kuli­nar­nych grup na Face­bo­oku. Nie ma dnia, by ktoś na kuli­nar­nych popu­lar­nych gru­pach nie zapy­tał o ten prze­pis. Chle­bek zio­ło­wy do odry­wa­nia, bo o nim mowa, to hit nie tyl­ko inter­ne­tu, ale też hit każ­dej impre­zy, na któ­rej się poja­wia. Musi­cie wypró­bo­wać! 🙂

Ja taki chle­bek zio­ło­wy robi­łam pierw­szy raz, ale na pew­no nie ostat­ni. Już sam wygląd robi wra­że­nie, a zapach roz­cho­dzi się po całym miesz­ka­niu. Wyobraź­cie sobie ten zapach pysz­ne­go świe­żut­kie­go pie­czy­wa z zio­ła­mi i czosn­kiem. Moż­na się roz­ma­rzyć, praw­da?

Orki­szo­wy chle­bek z tego prze­pi­su sma­ku­je wyśmie­ni­cie z tym ket­chu­pem z cuki­nii. 

Ten chle­bek zio­ło­wy zro­bi­łam z mąki orki­szo­wej jasnej i oczy­wi­ście bez jaj­ka. Jeśli uży­je­my mar­ga­ry­ny bez­mlecz­nej lub oli­wy, chle­bek będzie odpo­wied­ni nawet dla osób na die­cie wegań­skiej.

Pró­bo­wa­li­ście już takie­go chleb­ka? 🙂

Chlebek ziołowy na mące orkiszowej
Chle­bek zio­ło­wy na mące orki­szo­wej bez jajek i mle­ka
Wydruk prze­pi­su
Por­cje Czas przy­go­to­wa­nia
1 mała tor­tow­ni­ca 1,5 godzi­ny
Por­cje Czas przy­go­to­wa­nia
1 mała tor­tow­ni­ca 1,5 godzi­ny
Chlebek ziołowy na mące orkiszowej
Chle­bek zio­ło­wy na mące orki­szo­wej bez jajek i mle­ka
Wydruk prze­pi­su
Por­cje Czas przy­go­to­wa­nia
1 mała tor­tow­ni­ca 1,5 godzi­ny
Por­cje Czas przy­go­to­wa­nia
1 mała tor­tow­ni­ca 1,5 godzi­ny
Skład­ni­ki
cia­sto na chle­bek zio­ło­wy
 • 550 g mąki orki­szo­wej jasnej
 • 1,5 szklan­ki cie­płej wody
 • 40 g droż­dży świe­żych
 • 0,5 łyżecz­ki cukru
 • 1 łyżecz­ka soli
 • 4 łyż­ki oli­wy z oli­wek
masło zio­ło­we
 • 120 g masła lub mar­ga­ry­ny bez­mlecz­nej ewen­tu­al­nie oli­wy
 • 3 łyż­ki posie­ka­nej natki pie­trusz­ki
 • 3 łyż­ki posie­ka­ne­go koper­ku
 • 3 łyż­ki posie­ka­nej bazy­lii świe­żej
 • 23 ząb­ki czosn­ku
 • 1 łyżecz­ka soli
Por­cje: mała tor­tow­ni­ca
Spo­sób przy­go­to­wa­nia
Maseł­ko zio­ło­we
 1. Masło lub mar­ga­ry­nę wyj­mu­ję z lodów­ki, by ogrza­ło się do tem­pe­ra­tu­ry poko­jo­wej. Ucie­ram z solą, doda­ję prze­ci­śnię­ty przez pra­skę czo­snek i posie­ka­ne zio­ła. Mie­szam i odsta­wiam na bok.
cia­sto na chle­bek zio­ło­wy
 1. Droż­dże wsy­pu­ję do miski. Doda­ję cukier, pół szklan­ki cie­płej wody, łyż­kę mąki i mie­szam. Odsta­wiam na 15 minut.
 2. Do miski wsy­pu­ję resz­tę mąki, sól, wle­wam roz­czyn, pozo­sta­łą część wody i mie­szam począt­ko­wo drew­nia­ną łyż­ką, póź­niej ręką wyra­biam chwi­lę cia­sto. Doda­ję oli­wę i wyra­biam dalej. Jeśli cia­sto cią­gle moc­no się klei doda­ję wię­cej mąki, ale nie za dużo, żeby nie było twar­de. Wyra­biam kil­ka minut. Przy­kry­wam ście­recz­ką i odsta­wiam na pół godzi­ny w cie­płe miej­sce.
 3. Po tym cza­sie wyra­biam chwi­lę i dzie­lę cia­sto na trzy czę­ści. Każ­dą część roz­wał­ko­wu­ję na pro­sto­ką­ty, sma­ru­ję masłem zio­ło­wym i kro­ję wzdłuż na 4 paski. Każ­dy pasek zwi­jam w har­mo­nij­kę.
 4. Goto­we har­mo­nij­ki ukła­dam w blasz­ce, przy­kry­wam ście­recz­ką i odsta­wiam na 15 minut w cie­płe miej­sce.
 5. Roz­grze­wam pie­kar­nik do 180st. C. Wsta­wiam chle­bek i pie­kę 30 minut. Smacz­ne­go!
Inne infor­ma­cje

Jeśli uży­wasz oli­wy zamiast mar­ga­ry­ny lub masła, wle­waj ją powo­li do posie­ka­nych ziół i czosn­ku wymie­sza­nych z solą do uzy­ska­nia kon­sy­sten­cji pesto, któ­re łatwo będzie roz­sma­ro­wać na plac­kach cia­sta.

Udo­stęp­nij ten prze­pis

Truskawkowa galaretka z pianką

Bar­dzo dużo eks­pe­ry­men­tu­ję w kuch­ni. Cza­sem wyni­kiem tych eks­pe­ry­men­tów jest super danie, a cza­sem zda­rza się, że wyj­dzie total­na kla­pa. Tym razem wyszło coś, cze­go się nie spo­dzie­wa­łam. Robi­łam pró­by z aqu­afa­bą. Chcia­łam zoba­czyć jak się zacho­wa, kie­dy dodam gala­ret­kę. Chcia­łam uzy­skać efekt musu/pianki, któ­rą mogła­bym wyko­rzy­stać do ciast. To, co uzy­ska­łam, widzi­cie wła­śnie na zdję­ciu — tru­skaw­ko­wa gala­ret­ka z pian­ką, taka jak ta z rekla­my gala­ret­ki z pian­ką pro­duk­cji zna­nej fir­my. Sęk w tym, że ta kup­na w skła­dzie ma mle­ko i jego pochod­ne. Nasi mali aler­gi­cy więc nie będą mogli jej spró­bo­wać.

Czy­taj dalej

Drożdżówki wegańskie z serem z ciecierzycy i jagodami

Dziś zapra­szam na prze­pis na pysz­ne droż­dżów­ki wegań­skie z serem z cie­cie­rzy­cy i jago­da­mi.

Kupi­łam po raz pierw­szy w tym sezo­nie jago­dy. Kocham nasze pol­skie jago­dy ponad wszyst­ko. Serio! Nie prze­pa­dam za ostat­nio mod­ny­mi u nas borów­ka­mi ame­ry­kań­ski­mi. Uwa­żam, że nasze jago­dy mają o wie­le lep­szy smak, bar­dziej wyra­zi­sty i są oczy­wi­ście bar­dzo, bar­dzo zdro­we!

Czy­taj dalej

Ciasteczka migdałowe z dżemem — bezglutenowe i wegańskie

Poprzed­nio pisa­łam o czar­nych porzecz­kach, ich wła­ści­wo­ściach i atu­tach, oraz wsta­wi­łam prze­pis na dżem porzecz­ko­wy. Chcia­łam upiec cia­stecz­ka owsia­ne z tym wła­śnie dże­mem. Owsia­ne cia­stecz­ka z dże­mem bar­dzo lubię, a daw­no nie mia­łam oka­zji ich przy­go­to­wać. Pech chciał, że nie mia­łam w domu już płat­ków owsia­nych. Zna­la­złam za to jesz­cze pacz­kę tar­tych mig­da­łów i pomy­śla­łam, że ją wyko­rzy­stam 🙂 Upie­kłam cia­stecz­ka mig­da­ło­we z dże­mem. Cia­stecz­ka mig­da­ło­we są bez­glu­te­no­we i wegań­skie, bez mle­ka i jajek.

Czy­taj dalej

Najprostszy placek z owocami bez mleka i jajek

Na poże­gna­nie sezo­nu tru­skaw­ko­we­go uda­ło mi się bar­dzo tanio nabyć te pysz­ne owo­ce i wyko­rzy­stać do upie­cze­nia cia­sta. Upie­kłam więc pla­cek z owo­ca­mi. Jak to u mnie bywa nie mógł­by to być zwy­kły pla­cek z owo­ca­mi, ale cia­sto z owo­ca­mi wegań­skie — bez mle­ka i jajek. Uda­ło się wyśmie­ni­cie 🙂 Sma­ko­wa­ło moim dzie­ciom, czy­li test zda­łam 🙂

Czy­taj dalej

Older posts