Category: Wegańskie (page 2 of 8)

Pysz­ne prze­pi­sy wegań­skie na dania wegań­skie, cia­sta wegań­skie i obia­dy bez mle­ka jajek i mię­sa. Pro­ste, szyb­kie i smacz­ne wegań­skie przepisy

Chlebek ziołowy na mące orkiszowej bez jajek i mleka

Dziś zapra­szam Was na hit kuli­nar­nych grup na Face­bo­oku. Nie ma dnia, by ktoś na kuli­nar­nych popu­lar­nych gru­pach nie zapy­tał o ten prze­pis. Chle­bek zio­ło­wy do odry­wa­nia, bo o nim mowa, to hit nie tyl­ko inter­ne­tu, ale też hit każ­dej impre­zy, na któ­rej się poja­wia. Musi­cie wypróbować! 🙂

Ja taki chle­bek zio­ło­wy robi­łam pierw­szy raz, ale na pew­no nie ostat­ni. Już sam wygląd robi wra­że­nie, a zapach roz­cho­dzi się po całym miesz­ka­niu. Wyobraź­cie sobie ten zapach pysz­ne­go świe­żut­kie­go pie­czy­wa z zio­ła­mi i czosn­kiem. Moż­na się roz­ma­rzyć, prawda?

Czy­taj dalej

Truskawkowa galaretka z pianką

Bar­dzo dużo eks­pe­ry­men­tu­ję w kuch­ni. Cza­sem wyni­kiem tych eks­pe­ry­men­tów jest super danie, a cza­sem zda­rza się, że wyj­dzie total­na kla­pa. Tym razem wyszło coś, cze­go się nie spo­dzie­wa­łam. Robi­łam pró­by z aqu­afa­bą. Chcia­łam zoba­czyć jak się zacho­wa, kie­dy dodam gala­ret­kę. Chcia­łam uzy­skać efekt musu/pianki, któ­rą mogła­bym wyko­rzy­stać do ciast. To, co uzy­ska­łam, widzi­cie wła­śnie na zdję­ciu — tru­skaw­ko­wa gala­ret­ka z pian­ką, taka jak ta z rekla­my gala­ret­ki z pian­ką pro­duk­cji zna­nej fir­my. Sęk w tym, że ta kup­na w skła­dzie ma mle­ko i jego pochod­ne. Nasi mali aler­gi­cy więc nie będą mogli jej spróbować.

Czy­taj dalej

Leniwe pierogi z kaszy jaglanej wegańskie

Pod jed­nym z postów na Face­bo­oku ( jeśli jesz­cze nie polubiłaś/polubiłeś to może teraz jest ku temu oka­zja 😉 ) obie­ca­łam prze­pis na wegań­skie leni­we pie­ro­gi. Wcze­śniej robi­łam tra­dy­cyj­ne, z serem, lecz bez jajek, gdyż ser bia­ły moje dzie­ci w małych ilo­ściach tolerują.

Kie­dy pomy­śla­łam o tym, z cze­go mogła­bym zro­bić takie wegań­skie leni­we pie­ro­gi na myśl przy­szedł mi ten prze­pis na farsz do pie­ro­gów ruskich bez sera. Kasza jagla­na z dodat­kiem soku z cytry­ny dosko­na­le imi­tu­je sero­wy posmak. Stwier­dzi­łam, że spró­bu­ję ten pomysł wyko­rzy­stać i prze­ro­bić wegań­ski farsz do ruskich pie­ro­gów na potrze­by stwo­rze­nia pie­ro­gów leni­wych bez sera. Muszę przy­znać, że eks­pe­ry­ment się udał.

Czy­taj dalej

Kotleciki z cukinii i kaszy jaglanej

Cuki­nia w naszym domo­wym menu poja­wia się co naj­mniej raz w tygo­dniu. Szcze­gól­nie teraz, kie­dy jest tania i wszę­dzie dostęp­na, nie wyobra­żam sobie nie mieć choć jed­nej w kuch­ni. Dziś chcia­łam Wam poka­zać mój prze­pis na kotle­ci­ki z cuki­nii i kaszy jagla­nej, któ­re wszy­scy bar­dzo lubi­my. Prze­pis jest pro­sty, szyb­ki w wyko­na­niu i zdrowy 🙂

Czy­taj dalej

Tarta z kurkami i rozmarynem bezglutenowa i wegańska

Dziś mam dla Was pysz­ną pro­po­zy­cję na cie­płą kola­cję czy lek­ki obiad. Tar­ta z kur­ka­mi i roz­ma­ry­nem. Tar­ta oczy­wi­ście bez­glu­te­no­wa i bez nabia­łu, wegańska.

Ta bez­glu­te­no­wa i wegań­ska tar­ta z kur­ka­mi jest pysz­na, cia­sto wycho­dzi ide­al­ne jeśli tyl­ko będzie­my się trzy­mać kil­ku zasad.

Czy­taj dalej

Older posts Newer posts