Category: Świąteczne (page 1 of 2)

Dania na każ­dą oka­zję, na świę­ta, impre­zy, uro­dzi­ny. Poznaj moje pro­po­zy­cje na świą­tecz­ne dania

Golonka z indyka pieczona z tymiankiem

Dziś coś dla fanów mię­sa czy­li golon­ka z indy­ka pie­czo­na z tymian­kiem. Pysz­ne, mię­ciut­kie, roz­pły­wa­ją­ce się mię­so z indy­ka. Jed­no z ulu­bio­nych dań moje­go syn­ka. Taka golon­ka z indy­ka przy­pra­wio­na tymian­kiem to nie­bo w gębie. Mię­so jest aro­ma­tycz­ne, pach­ną­ce tymian­kiem i czosn­kiem, dobrze przy­pra­wio­ne. Tymia­nek i indyk bar­dzo do sie­bie pasu­ją, ja to połą­cze­nie bar­dzo lubię. Mię­so z golon­ki z indy­ka nie jest suche, a nie jest też bar­dzo tłu­ste i kalo­rycz­ne, w sam raz dla osób dba­ją­cych o linię, któ­rym znu­dził się kur­czak 🙂

Czy­taj dalej

Babka bezglutenowa bez jajek i masła z aquafabą

Na wszyst­kich blo­gach kró­lu­ją prze­pi­sy wiel­ka­noc­ne, nie ina­czej jest i u mnie. Dziś zapra­szam Was na nowy prze­pis — bab­ka bez­glu­te­no­wa bez jajek i masła. Zamiast jajek oczy­wi­ście aqu­afa­ba, któ­rą już nie raz na blo­gu Wam poka­zy­wa­łam.

Czy­taj dalej

Udka kaczki w pomarańczach z korzenną konfiturą z żurawiny

Udka kacz­ki w poma­rań­czach z korzen­ną kon­fi­tu­rą z żura­wi­ny to danie w sam raz na Świę­ta. Zbli­ża­ją się Świę­ta Wiel­ka­noc­ne, ale myślę, że kacz­ka nada­je się na każ­dą inną świą­tecz­ną oka­zję.

Bar­dzo lubię kacz­kę, moje dzie­ci rów­nież wolą mię­so kacz­ki, niż np kur­cza­ka, któ­ry jest bar­dziej suchy. Wia­do­mo, że kacz­ka jest mię­sem bar­dziej tłu­stym niż kur­czak, ale oka­zjo­nal­nie, cze­mu nie? 🙂 W koń­cu kacz­ka to naj­szla­chet­niej­sze dro­bio­we mię­so. Jeśli jed­nak pre­fe­ru­jesz kur­cza­ka, to prze­pis na pie­czo­ne udka z kur­cza­ka znaj­dziesz tutaj.

Czy­taj dalej

Żurek na żeberkach z ziemniakami

Nie­dłu­go Świę­ta Wiel­ka­noc­ne. Jeśli cho­dzi o potra­wy, to naj­bar­dziej koja­rzą mi się wła­śnie z żur­kiem. Jeśli żurek to koniecz­nie taki jak ten — Żurek na żeber­kach z ziem­nia­ka­mi, bia­łą kieł­ba­są i bocz­kiem. Nie jest to danie die­te­tycz­ne, o nie 🙂 ale jakie pysz­ne! W koń­cu Świę­ta Wiel­ka­noc­ne są raz w roku. Choć muszę przy­znać, że żurek bar­dzo lubię i przy­go­to­wu­ję go nie tyl­ko raz w roku.

Czy­taj dalej

Sernik Izaura czyli sernik na cieście kakaowym z polewą

Ser­nik Izau­ra to smak moje­go dzie­ciń­stwa. Gościł na naszym sto­le prak­tycz­nie w każ­de Świę­ta, uro­dzi­ny itp. Muszę powie­dzieć że jest to mój ulu­bio­ny ser­nik.

Pod­sta­wą jest cia­sto kaka­owe jak na murzy­nek i na to poło­żo­na jest masa sero­wa. Całość pola­na jest pysz­ną pole­wą kaka­ową. Pod­czas pie­cze­nia ser, jako że jest cięż­szy niż cia­sto, opa­da na dno i w nie­któ­rych miej­scach two­rzy cie­ka­we wzo­ry. Dzię­ki temu też cia­sto nie jest suche a pysz­ne i wil­got­ne.

Czy­taj dalej

Older posts