Category: Zupy (page 1 of 2)

Pysz­ne i zdro­we zupy warzyw­ne, zupy krem i nie tyl­ko. Zupy gęste i pożyw­ne mogą sta­no­wić samo­dziel­ne danie lub przy­staw­kę a świet­nie spraw­dzą się rów­nież jako zdro­wa i lek­ka kola­cja

Żurek na żeberkach z ziemniakami

Nie­dłu­go Świę­ta Wiel­ka­noc­ne. Jeśli cho­dzi o potra­wy, to naj­bar­dziej koja­rzą mi się wła­śnie z żur­kiem. Jeśli żurek to koniecz­nie taki jak ten — Żurek na żeber­kach z ziem­nia­ka­mi, bia­łą kieł­ba­są i bocz­kiem. Nie jest to danie die­te­tycz­ne, o nie 🙂 ale jakie pysz­ne! W koń­cu Świę­ta Wiel­ka­noc­ne są raz w roku. Choć muszę przy­znać, że żurek bar­dzo lubię i przy­go­to­wu­ję go nie tyl­ko raz w roku.

Czy­taj dalej

Zupa krem z pieczonych warzyw — marchewki, papryki i pomidorów

Dzi­siej­szy prze­pis — zupa krem z pie­czo­nych warzyw — mar­chew­ki, papry­ki i pomi­do­rów to cudow­na, aro­ma­tycz­na, gęsta pro­po­zy­cja na obiad, przy­staw­kę, przekąskę…na każ­dą oka­zję! Pie­czo­na mar­chew, papry­ka i pomi­do­ry nabie­ra­ją cudow­ne­go, aro­ma­tu i sma­ku. Lek­ko dopra­wio­ne solą i ostrą papry­ką zmik­so­wa­ne two­rzą zupę krem ide­al­ną. Szcze­rze mówiąc, jest to naj­lep­sza zupa krem jaką jadłam.

Czy­taj dalej

Zupa pieczarkowa z tymiankiem

Zupa pieczarkowa z tymiankiem

Mój syn bar­dzo lubi zupę pie­czar­ko­wą. Ja gene­ral­nie raczej jej nie robię w domu, za to w przed­szko­lu zupa pie­czar­ko­wa gości dość czę­sto.

I tak od kil­ku dni męczy mnie, że chce na obiad zupę pie­czar­ko­wą. Nie było by w tym nic trud­ne­go, gdy­by nie to, że zupa ma być taka sama jaką w przed­szko­lu robi Pani Zosia. Pomi­jam fakt, że jedze­nie przy­wo­zi cate­ring do przed­szko­la a Pani Zosia tyl­ko nakła­da i poda­je dzie­ciom, jed­nak dzie­ci są świę­cie prze­ko­na­ne, że to ona takie pysz­ne obiad­ki im gotu­je 😉

Czy­taj dalej

Zupa grzybowa z jarzynami i łazankami

Przed Świę­ta­mi zdą­żę wsta­wić jesz­cze jeden wigi­lij­ny prze­pis 🙂 Tym razem zupa grzy­bo­wa z jarzy­na­mi. Taką zupę grzy­bo­wą na Wigi­lię przy­go­to­wy­wa­ła moja mama i jest to smak, któ­ry zawsze koja­rzy mi się ze Świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia. Więk­szość osób gotu­je zupę grzy­bo­wą z suszo­nych grzy­bów czy­stą z łazan­ka­mi. U nas zawsze była taka — gęsta, pożyw­na z warzy­wa­mi i łazan­ka­mi.

Czy­taj dalej

Zupa z soczewicy czerwonej z pomidorami

Zupa z socze­wi­cy to moja kolej­na pro­po­zy­cja na sycą­ce i szyb­kie w przy­go­to­wa­niu danie. Niby tyl­ko zupa, ale po niej nie będzie potrze­by przy­go­to­wy­wać dru­gie­go dania 🙂

Zupa z socze­wi­cy jest bar­dzo aro­ma­tycz­na, pach­nie przy­pra­wa­mi korzen­ny­mi, któ­re bar­dzo dobrze pod­krę­ca­ją jej smak.

Socze­wi­cę odkry­łam sto­sun­ko­wo nie­daw­no. Wcze­śniej nie zna­łam jej sma­ku, ale teraz na pew­no będzie czę­sto gościć na naszym sto­le.

Czy­taj dalej

Older posts