1. Gro­ma­dze­nie i wyko­rzy­sty­wa­nie danych

Zgod­nie z prak­ty­ką więk­szo­ści ser­wi­sów www, prze­cho­wu­je­my zapy­ta­nia HTTP kie­ro­wa­ne do nasze­go ser­we­ra. Powo­du­je to, że zna­my publicz­ne adre­sy IP, z któ­rych użyt­kow­ni­cy prze­glą­da­ją tre­ści nasze­go ser­wi­su. Prze­glą­da­ne tre­ści iden­ty­fi­ko­wa­ne są poprzez adre­sy URL. Zna­my również:

 • czas nadej­ścia zapytania,
 • czas wysła­nia odpowiedzi,
 • nazwę sta­cji klien­ta — iden­ty­fi­ka­cja reali­zo­wa­na przez pro­to­kół HTTP,
 • infor­ma­cje o błę­dach, któ­re nastą­pi­ły przy reali­za­cji trans­ak­cji HTTP,
 • adres URL stro­ny poprzed­nio odwie­dza­nej przez użyt­kow­ni­ka — w przy­pad­ku gdy przej­ście do stro­ny nasze­go ser­wi­su nastą­pi­ło przez odnośnik,
 • infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce użytkownika.

Powyż­sze dane nie są koja­rzo­ne z kon­kret­ny­mi oso­ba­mi prze­glą­da­ją­cy­mi nasz ser­wis. Celem zapew­nie­nia naj­wyż­szej jako­ści ser­wi­su, doko­nu­je­my ana­li­zy pli­ków z loga­mi w celu okre­śle­nia czy struk­tu­ra stro­ny nie zawie­ra błę­dów, jakie pod­stro­ny prze­glą­da­ne są naj­czę­ściej itp.

Zebra­ne logi prze­cho­wy­wa­ne są przez czas nie­okre­ślo­ny, jako mate­riał pomoc­ni­czy słu­żą­cy do admi­ni­stro­wa­nia ser­wi­sem. Infor­ma­cje w nich zawar­te nie są ujaw­nia­ne niko­mu poza oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do admi­ni­stro­wa­nia ser­we­rem. Na ich pod­sta­wie mogą być gene­ro­wa­ne sta­ty­sty­ki sta­no­wią­ce pomoc w admi­ni­stro­wa­niu. Zbior­cze zesta­wie­nia w posta­ci sta­ty­styk nie zawie­ra­ją żad­nych danych iden­ty­fi­ku­ją­cych oso­by odwie­dza­ją­ce serwis.

Dane oso­bo­we prze­ka­zy­wa­ne przez Pań­stwa za pomo­cą for­mu­la­rzy elek­tro­nicz­nych są prze­cho­wy­wa­ne na zasa­dach okre­ślo­nych w pra­wie pol­skim, w szcze­gól­no­ści w usta­wie z dnia 29 sierp­nia 1997r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 1. Mecha­nizm cookies

Ser­wis sto­su­je tzw. cookies tj. dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, zapi­sy­wa­ne przez ser­we­ry na urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka, któ­re ser­we­ry mogą odczy­tać przy każ­do­ra­zo­wym połą­cze­niu się z tego urzą­dze­nia końcowego.

Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w szcze­gól­no­ści w celu:

 1. a) two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób korzy­sta­ją Pań­stwo ze stro­ny ser­wi­su, co umoż­li­wia ulep­sza­nie jego struk­tu­ry i zawartości;
 2. b) zmia­ny wyglą­du lub wer­sji stro­ny, umoż­li­wia­jąc wyświe­tle­nie stro­ny dosto­so­wa­nej do Pań­stwa indy­wi­du­al­nych potrzeb (np. pod wzglę­dem wiel­kość czcion­ki, ukła­du, kolorów);
 3. c) prze­cho­wy­wa­nia danych sesyj­nych (po zalo­go­wa­niu, dzię­ki cze­mu nie muszą Pań­stwo na każ­dej pod­stro­nie ser­wi­su ponow­nie wpi­sy­wać logi­nu i hasła. Plik ten wyga­sa po zakoń­cze­niu sesji);
 4. d) pre­zen­to­wa­nia reklam lub pro­wa­dze­nia kam­pa­nii marketingowych.

Cookies uży­wa­ją też ser­wi­sy, do któ­rych odwo­łu­je się nasz ser­wis pre­zen­tu­jąc np. mul­ti­me­dia. Mogą to być w szcze­gól­no­ści cookies zapew­nia­ją­ce moż­li­wość logo­wa­nie się lub słu­żą­ce dostar­cza­niu reklam odpo­wia­da­ją­cych Pań­stwa upodobaniom.

 1. Zmia­na usta­wień cookies

Prze­glą­dar­ki inter­ne­to­we domyśl­nie dopusz­cza­ją prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka. Mogą Pań­stwo doko­nać w każ­dym cza­sie zmia­ny usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Usta­wie­nia prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej mogą zostać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tycz­ne umiesz­cze­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym, bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu w Pań­stwa urzą­dze­niu końcowym.

Zmia­na warun­ków prze­cho­wy­wa­nia lub otrzy­my­wa­nia pli­ków cookies moż­li­wa jest poprzez zmia­nę usta­wień prze­glą­dar­ki internetowej:

Nie­do­ko­na­nie zmia­ny usta­wień w zakre­sie cookies ozna­cza, że będą one zamiesz­czo­ne w Pań­stwa urzą­dze­niu koń­co­wym, a tym samym będzie­my prze­cho­wy­wać infor­ma­cje w Pań­stwa urzą­dze­niach koń­co­wych i uzy­ski­wać dostęp do tych informacji.
Wyłą­cze­nie sto­so­wa­nia cookies może spo­wo­do­wać utrud­nie­nia w korzy­sta­niu z nie­któ­rych usług w ramach serwisu. 

 1. Odno­śni­ki do innych stron

Ser­wis zawie­ra odno­śni­ki do innych stron www. Nie może­my pono­sić odpo­wie­dzial­no­ści za zasa­dy obo­wią­zu­ją­ce na tych stro­nach. Suge­ru­je­my, aby po przej­ściu na inne stro­ny, zapo­znać się z poli­ty­ką pry­wat­no­ści tam obo­wią­zu­ją­cą. Niniej­sza poli­ty­ka pli­ków cookies doty­czy jedy­nie nasze­go serwisu.

Print Friendly, PDF & Email
(Visi­ted 191 times, 1 visits today)