Nazy­wam się Karo­li­na Nic­poń 😉 Jestem mamą 5 let­nie­go Pio­tru­sia i małej, 1,5 rocz­nej Mar­tyn­ki.

Kocham goto­wać i piec dla rodzi­ny i przy­ja­ciół. Gotu­jąc, zapo­mi­nam o wszyst­kich pro­ble­mach, dzia­ła to na mnie relak­su­ją­co (gorzej ze zmy­wa­niem 😉 ale to już inna histo­ria…) Mąż śmie­je się, że każ­dą wol­ną chwi­lę zamiast na odpo­czyn­ku spę­dzam w kuch­ni 😉

Goto­wać nauczy­ła mnie mama, któ­ra dla mnie w tej dzie­dzi­nie była mistrzy­nią. Jej kuch­nia dale­ka jed­nak była okre­śle­nia — dietetyczna…na szczę­ście nikt z domow­ni­ków nie miał pro­ble­mów aler­gicz­nych i moż­na było jeść wszyst­ko na co mie­li­śmy ocho­tę.

Nie­ste­ty moje dzie­ci mają pro­ble­my z aler­gią i odkąd jestem mamą musia­łam uczyć się sztu­ki goto­wa­nia na nowo…z pro­duk­tów dozwo­lo­nych. Musie­li­śmy zre­zy­gno­wać z takich pro­duk­tów jak nabiał, jaja i bia­ły cukier… aktu­al­nie odkry­wam taj­ni­ki die­ty bez­p­sze­nicz­nej i bez­glu­te­no­wej.

Sta­ram się by moja kuch­nia była zdro­wa, pro­sta i by sma­ko­wa­ła zarów­no tym na die­cie jak i tym wszyst­ko­żer­nym 🙂 Takie też prze­pi­sy będę chcia­ła w tym miej­scu umiesz­czać.

Zapra­szam!

Print Friendly, PDF & Email
(Visi­ted 310 times, 3 visits today)