Współpraca blog kulinarny

Czy­tel­ni­cy blo­ga nicponwkuchni.pl to oso­by szu­ka­ją­ce inspi­ra­cji na zdro­we prze­pi­sy i pro­duk­ty. Czę­sto są to oso­by na róż­nych die­tach w tym bez­glu­te­no­wych, bez­mlecz­nych, wegań­skich. Prze­pi­sy i tre­ści na blo­gu są wpi­sa­ne w tema­ty­kę ogól­nie poję­te­go zdro­we­go odży­wia­nia.

Bar­dzo chęt­nie nawią­żę współ­pra­cę z mar­ka­mi zwią­za­ny­mi z tema­ty­ką blo­ga. Każ­dy wpis zre­ali­zo­wa­ny przy współ­pra­cy będzie ozna­czo­ny jako spon­so­ro­wa­ny.

Proponowany zakres współpracy:

  • testo­wa­nie pro­duk­tów spo­żyw­czych, w tym bez­glu­te­no­wych czy wegań­skich,
  • testo­wa­nie sprzę­tu kuchen­ne­go,
  • testo­wa­nie pro­duk­tów kosme­tycz­nych bio, lub dedy­ko­wa­nych do skó­ry aler­gicz­nej, ato­po­wej,
  • przy­go­to­wa­nie prze­pi­sów kuli­nar­nych z okre­ślo­nych pro­duk­tów,
  • orga­ni­za­cja kon­kur­sów na blo­gu i social media dla czy­tel­ni­ków,
  • wyko­na­nie sesji foto­gra­ficz­nej w zakre­sie foto­gra­fii kuli­nar­nej,
  • inne zapro­po­no­wa­ne przez Cie­bie akcje pro­mo­cyj­ne.

Napisz do mnie na adres: karolina.nicpon@gmail.com

lub poprzez poniż­szy for­mu­larz kon­tak­to­wy

Print Friendly, PDF & Email
(Visi­ted 194 times, 1 visits today)