Archive (page 1 of 4)

Dania głów­ne, obia­dy

Leniwe pierogi z kaszy jaglanej wegańskie

Pod jed­nym z postów na Face­bo­oku ( jeśli jesz­cze nie polubiłaś/polubiłeś to może teraz jest ku temu oka­zja 😉 ) obie­ca­łam prze­pis na wegań­skie leni­we pie­ro­gi. Wcze­śniej robi­łam tra­dy­cyj­ne, z serem, lecz bez jajek, gdyż ser bia­ły moje dzie­ci w małych ilo­ściach tole­ru­ją.

Kie­dy pomy­śla­łam o tym, z cze­go mogła­bym zro­bić takie wegań­skie leni­we pie­ro­gi na myśl przy­szedł mi ten prze­pis na farsz do pie­ro­gów ruskich bez sera. Kasza jagla­na z dodat­kiem soku z cytry­ny dosko­na­le imi­tu­je sero­wy posmak. Stwier­dzi­łam, że spró­bu­ję ten pomysł wyko­rzy­stać i prze­ro­bić wegań­ski farsz do ruskich pie­ro­gów na potrze­by stwo­rze­nia pie­ro­gów leni­wych bez sera. Muszę przy­znać, że eks­pe­ry­ment się udał.

Czy­taj dalej

Kotleciki z cukinii i kaszy jaglanej

Cuki­nia w naszym domo­wym menu poja­wia się co naj­mniej raz w tygo­dniu. Szcze­gól­nie teraz, kie­dy jest tania i wszę­dzie dostęp­na, nie wyobra­żam sobie nie mieć choć jed­nej w kuch­ni. Dziś chcia­łam Wam poka­zać mój prze­pis na kotle­ci­ki z cuki­nii i kaszy jagla­nej, któ­re wszy­scy bar­dzo lubi­my. Prze­pis jest pro­sty, szyb­ki w wyko­na­niu i zdro­wy 🙂

Czy­taj dalej

Tarta z kurkami i rozmarynem bezglutenowa i wegańska

Dziś mam dla Was pysz­ną pro­po­zy­cję na cie­płą kola­cję czy lek­ki obiad. Tar­ta z kur­ka­mi i roz­ma­ry­nem. Tar­ta oczy­wi­ście bez­glu­te­no­wa i bez nabia­łu, wegań­ska.

Ta bez­glu­te­no­wa i wegań­ska tar­ta z kur­ka­mi jest pysz­na, cia­sto wycho­dzi ide­al­ne jeśli tyl­ko będzie­my się trzy­mać kil­ku zasad.

Czy­taj dalej

Kotlety ryżowe z mięsem gotowanym z rosołu

Wczo­raj był rosół, jak to na nie­dzie­lę przy­sta­ło. Myśla­łam, że dziś zro­bię więc pomi­do­ro­wą, ale nie­ste­ty z roso­łu zosta­ło tyl­ko mię­so i warzy­wa. Tak, zje­dli­śmy we czwór­kę tzn ja mąż, 5 latek i 2 lat­ka cały gar roso­łu w jeden dzień. 😀 Warzy­wa wyko­rzy­sta­li­śmy do przy­go­to­wa­nia sza­ło­tu (sałat­ki jarzy­no­wej), a mię­so? no wła­śnie. Nie mia­łam ani cza­su ani ocho­ty robić pie­ro­gów z mię­sem czy kro­kie­tów. Poza tym mię­sa nie było aż tak dużo, żeby wystar­czy­ło na taką ilość far­szu, aby głod­na rodzin­ka Nic­po­niów mogła sobie pojeść. Wymy­śli­łam, że z ryżem i jakimś wyraź­nym w sma­ku dodat­kiem mogło­by być cie­ka­wie. Ugo­to­wa­łam więc ryż, mię­so zmie­li­łam, doda­łam pomi­do­ry suszo­ne i tak oto powsta­ły kotle­ty ryżo­we z mię­sem goto­wa­nym z roso­łu z suszo­ny­mi pomi­do­ra­mi. Kotle­ty wyszły bar­dzo smacz­ne, sma­ko­wa­ły zarów­no nam, jak i naszym dzie­ciom. Myślę, że czę­sto będą lądo­wać na sto­le nie tyl­ko w ponie­dział­ki 😉

Czy­taj dalej

Kasza bulgur z grillowanymi warzywami i rukolą

Jakiś czas temu obie­ca­łam Wam prze­pis na sałat­kę, któ­rą robi­łam na warsz­ta­tach kuli­nar­nych w Pra­cow­ni Sma­ku Jolan­ty Kle­ser. Sałat­ka czy też po pro­stu kasza bul­gur z gril­lo­wa­ny­mi warzy­wa­mi i ruko­lą to jed­na z moich pro­po­zy­cji na prze­ką­skę do pra­cy food­box, danie na impre­zę czy też po pro­stu na pysz­ną i zdro­wą kola­cję. Jest syta, zdro­wa i pysz­na. Mam nadzie­ję że Wam posma­ku­je. Koniecz­nie daj­cie znać jeśli ją zro­bi­cie! 🙂

Dla­te­go, że nie lubię zim­nych gril­lo­wa­nych warzyw to lubię ją zja­dać jesz­cze lek­ko cie­płą. Jeśli zosta­nie na dru­gi dzień odgrze­wam ją sobie na patel­ni i mam pysz­ne danie obia­do­we w 5 minut! Mężo­wi naj­bar­dziej sma­ku­je w takiej odgrza­nej wer­sji 🙂

Czy­taj dalej

Older posts