Category: Bez pszenicy (page 1 of 5)

Prze­pi­sy bez psze­ni­cy, bia­łej mąki. Naj­czę­ściej zastą­pio­na jest ona zdrow­szą odmia­ną psze­ni­cy orki­szem, lub mąka­mi bez­glu­te­no­wy­mi

Leniwe pierogi z kaszy jaglanej wegańskie

Pod jed­nym z postów na Face­bo­oku ( jeśli jesz­cze nie polubiłaś/polubiłeś to może teraz jest ku temu oka­zja 😉 ) obie­ca­łam prze­pis na wegań­skie leni­we pie­ro­gi. Wcze­śniej robi­łam tra­dy­cyj­ne, z serem, lecz bez jajek, gdyż ser bia­ły moje dzie­ci w małych ilo­ściach tole­ru­ją.

Kie­dy pomy­śla­łam o tym, z cze­go mogła­bym zro­bić takie wegań­skie leni­we pie­ro­gi na myśl przy­szedł mi ten prze­pis na farsz do pie­ro­gów ruskich bez sera. Kasza jagla­na z dodat­kiem soku z cytry­ny dosko­na­le imi­tu­je sero­wy posmak. Stwier­dzi­łam, że spró­bu­ję ten pomysł wyko­rzy­stać i prze­ro­bić wegań­ski farsz do ruskich pie­ro­gów na potrze­by stwo­rze­nia pie­ro­gów leni­wych bez sera. Muszę przy­znać, że eks­pe­ry­ment się udał.

Czy­taj dalej

Kotleciki z cukinii i kaszy jaglanej

Cuki­nia w naszym domo­wym menu poja­wia się co naj­mniej raz w tygo­dniu. Szcze­gól­nie teraz, kie­dy jest tania i wszę­dzie dostęp­na, nie wyobra­żam sobie nie mieć choć jed­nej w kuch­ni. Dziś chcia­łam Wam poka­zać mój prze­pis na kotle­ci­ki z cuki­nii i kaszy jagla­nej, któ­re wszy­scy bar­dzo lubi­my. Prze­pis jest pro­sty, szyb­ki w wyko­na­niu i zdro­wy 🙂

Czy­taj dalej

Tarta z kurkami i rozmarynem bezglutenowa i wegańska

Dziś mam dla Was pysz­ną pro­po­zy­cję na cie­płą kola­cję czy lek­ki obiad. Tar­ta z kur­ka­mi i roz­ma­ry­nem. Tar­ta oczy­wi­ście bez­glu­te­no­wa i bez nabia­łu, wegań­ska.

Ta bez­glu­te­no­wa i wegań­ska tar­ta z kur­ka­mi jest pysz­na, cia­sto wycho­dzi ide­al­ne jeśli tyl­ko będzie­my się trzy­mać kil­ku zasad.

Czy­taj dalej

Ciasteczka migdałowe z dżemem — bezglutenowe i wegańskie

Poprzed­nio pisa­łam o czar­nych porzecz­kach, ich wła­ści­wo­ściach i atu­tach, oraz wsta­wi­łam prze­pis na dżem porzecz­ko­wy. Chcia­łam upiec cia­stecz­ka owsia­ne z tym wła­śnie dże­mem. Owsia­ne cia­stecz­ka z dże­mem bar­dzo lubię, a daw­no nie mia­łam oka­zji ich przy­go­to­wać. Pech chciał, że nie mia­łam w domu już płat­ków owsia­nych. Zna­la­złam za to jesz­cze pacz­kę tar­tych mig­da­łów i pomy­śla­łam, że ją wyko­rzy­stam 🙂 Upie­kłam cia­stecz­ka mig­da­ło­we z dże­mem. Cia­stecz­ka mig­da­ło­we są bez­glu­te­no­we i wegań­skie, bez mle­ka i jajek.

Czy­taj dalej

Bezy z aquafaby (wegańskie i bezglutenowe) z porzeczkowym akcentem

Bezy nie są moimi ulu­bio­ny­mi słod­ko­ścia­mi. Ory­gi­nal­ne są dla mnie za słod­kie. Szcze­rze mówiąc ja nie jestem fan­ką sło­dy­czy. Jeśli jem cze­ko­la­dę, wystar­czy mi jed­na, max dwie kostecz­ki i tyle. Wiem, dziw­na jestem 😀 W każ­dym razie prze­pis na wegań­skie bezy z aqu­afa­by musia­ły się na moim blo­gu poja­wić, bo po pro­stu musia­łam ich wypró­bo­wać. Jed­nak jako, że bar­dzo słod­kich dese­rów nie lubię, pomy­śla­łam, że dodam do nich suszo­ne porzecz­ki, prze­ła­mu­jąc nie­co tę sło­dycz. Muszę Wam powie­dzieć, że bezy z aqu­afa­by w takiej posta­ci bar­dzo mi zasma­ko­wa­ły. Jeśli nie lubi­cie bar­dzo słod­kich dese­rów, doda­tek kwa­śniej­szych owo­ców spra­wi, że deser nabie­rze cha­rak­te­ru.

Czy­taj dalej

Older posts