Category: Bez cukru (page 1 of 4)

Zdro­we słod­ko­ści bez cukru. Dla osób na die­cie i tych, któ­rzy chcą zdro­wo i smacz­nie się odży­wiać

Leniwe pierogi z kaszy jaglanej wegańskie

Pod jed­nym z postów na Face­bo­oku ( jeśli jesz­cze nie polubiłaś/polubiłeś to może teraz jest ku temu oka­zja 😉 ) obie­ca­łam prze­pis na wegań­skie leni­we pie­ro­gi. Wcze­śniej robi­łam tra­dy­cyj­ne, z serem, lecz bez jajek, gdyż ser bia­ły moje dzie­ci w małych ilo­ściach tole­ru­ją.

Kie­dy pomy­śla­łam o tym, z cze­go mogła­bym zro­bić takie wegań­skie leni­we pie­ro­gi na myśl przy­szedł mi ten prze­pis na farsz do pie­ro­gów ruskich bez sera. Kasza jagla­na z dodat­kiem soku z cytry­ny dosko­na­le imi­tu­je sero­wy posmak. Stwier­dzi­łam, że spró­bu­ję ten pomysł wyko­rzy­stać i prze­ro­bić wegań­ski farsz do ruskich pie­ro­gów na potrze­by stwo­rze­nia pie­ro­gów leni­wych bez sera. Muszę przy­znać, że eks­pe­ry­ment się udał.

Czy­taj dalej

Ciasteczka migdałowe z dżemem — bezglutenowe i wegańskie

Poprzed­nio pisa­łam o czar­nych porzecz­kach, ich wła­ści­wo­ściach i atu­tach, oraz wsta­wi­łam prze­pis na dżem porzecz­ko­wy. Chcia­łam upiec cia­stecz­ka owsia­ne z tym wła­śnie dże­mem. Owsia­ne cia­stecz­ka z dże­mem bar­dzo lubię, a daw­no nie mia­łam oka­zji ich przy­go­to­wać. Pech chciał, że nie mia­łam w domu już płat­ków owsia­nych. Zna­la­złam za to jesz­cze pacz­kę tar­tych mig­da­łów i pomy­śla­łam, że ją wyko­rzy­stam 🙂 Upie­kłam cia­stecz­ka mig­da­ło­we z dże­mem. Cia­stecz­ka mig­da­ło­we są bez­glu­te­no­we i wegań­skie, bez mle­ka i jajek.

Czy­taj dalej

Najprostszy placek z owocami bez mleka i jajek

Na poże­gna­nie sezo­nu tru­skaw­ko­we­go uda­ło mi się bar­dzo tanio nabyć te pysz­ne owo­ce i wyko­rzy­stać do upie­cze­nia cia­sta. Upie­kłam więc pla­cek z owo­ca­mi. Jak to u mnie bywa nie mógł­by to być zwy­kły pla­cek z owo­ca­mi, ale cia­sto z owo­ca­mi wegań­skie — bez mle­ka i jajek. Uda­ło się wyśmie­ni­cie 🙂 Sma­ko­wa­ło moim dzie­ciom, czy­li test zda­łam 🙂

Czy­taj dalej

Puszysty mus czekoladowy wegański i bezglutenowy

Zachę­co­na prze­pi­sem na mus cze­ko­la­do­wy, któ­ry gościn­nie poja­wił się na moim blo­gu tutaj zapra­gnę­łam stwo­rzyć prze­pis na taki mus cze­ko­la­do­wy, któ­rym będę mogła poczę­sto­wać moich aler­gi­ków, czy­li mus cze­ko­la­do­wy wegań­ski i bez­glu­te­no­wy. Z pomo­cą przy­szła moja uko­cha­na Aqu­afa­ba, dzię­ki któ­rej nasza die­ta bez­mlecz­na i bez­ja­jecz­na ostat­nio nabra­ła nowe­go wymia­ru. Mam tyle pomy­słów na jej wyko­rzy­sta­nie, że chy­ba zapi­szę je w for­mie e-booka do ścią­gnię­cia, żeby­ście mogli z nie­go korzy­stać w każ­dej chwi­li. Co myśli­cie?

Wra­ca­jąc do musu 🙂 Wyszedł deli­kat­ny i puszy­sty jak pian­ka. Słod­ki, ale prze­ła­ma­ny kwa­sko­wym posma­kiem owo­ców. Chru­pią­ce suszo­ne mali­ny doda­wa­ły cie­ka­wej struk­tu­ry i chrup­ko­ści. Po pro­stu baj­ka! Musi­cie wypró­bo­wać koniecz­nie! Taki mus cze­ko­la­do­wy wegań­ski nada­je się nie tyl­ko dla wegan. Każ­de­mu, kto lubi cze­ko­la­dę będzie sma­ko­wał 🙂

Czy­taj dalej

Mus czekoladowy czyli zdrowy deser na upalne dni

Dziś zapra­szam Was na prze­pis w ramach wpi­su gościn­ne­go Edy­ty z blo­ga Mój kawa­łek pod­ło­gi. Edy­ta, podob­nie jak ja, sku­pia się na zdro­wych i smacz­nych daniach. Na jej blo­gu znaj­dzie­cie rów­nież wie­le arty­ku­łów o zdro­wym odży­wia­niu, spo­rcie i wie­le innych cen­nych wpi­sów. Zapra­szam do śle­dze­nia jej pro­fi­lu na FB

Zapra­szam więc na jej pro­po­zy­cję na deser, któ­ry ide­al­nie wpa­so­wu­je się w dzi­siej­szą oko­licz­ność Dnia Dziec­ka czy­li mus cze­ko­la­do­wy. Któ­re dziec­ko nie lubi takich dese­rów? Jeśli jesz­cze doda­my do nie­go świe­że lub suszo­ne owo­ce, to już w ogó­le baj­ka! Moje dzie­ci na pew­no zaja­da­ły­by ze sma­kiem. Musia­ła­bym go tyl­ko zmo­dy­fi­ko­wać pod die­tę moich pociech, co pla­nu­ję zro­bić w naj­bliż­szym cza­sie. Jeśli jed­nak szu­kasz dese­rów bez mle­ka możesz takie zna­leźć wśród innych moich prze­pi­sów na słod­ko­ści.

Miłe­go czy­ta­nia i sma­ko­wa­nia!

Czy­taj dalej

Older posts