Category: Atopowe Zapalenie Skóry

Zma­ga­nia z AZS u dzie­ci. Spo­so­by na wal­kę z AZS, die­ta, pie­lę­gna­cja.

Atopowe zapalenie skóry a dieta — czyli czego unikać, a co pomaga w łagodzeniu objawów choroby

Atopowe zapalenie skóry AZS

Ato­po­we zapa­le­nie skó­ry AZS to prze­wle­kła i nawra­ca­jąc cho­ro­ba o pod­ło­żu zapal­nym. Jed­no­cze­śnie jest naj­czę­ściej dia­gno­zo­wa­ną cho­ro­bą skó­ry wśród dzie­ci do 3 roku życia. Cha­rak­te­ry­zu­je się wystę­po­wa­niem zmian skór­nych, któ­rym towa­rzy­szy świąd o bar­dzo dużym nasi­le­niu. Na AZS moż­na zacho­ro­wać w każ­dym wie­ku. Może ono ustę­po­wać samo­ist­nie lub utrzy­my­wać się przez całe życie z prze­pla­ta­ją­cy­mi się okre­sa­mi nasi­le­nia i remi­sji.

Przyczyny powstawania AZS

Przy­czy­ny powsta­wa­nia AZS mogą być róż­ne­go pocho­dze­nia – od aler­ge­nów pokar­mo­wych, poprzez zaka­że­nia aż do czyn­ni­ków gene­tycz­nych. Aler­gie pokar­mo­we wystę­pu­ją od 25% do 60% pacjen­tów z AZS. Uwa­ża się, że u małych dzie­ci ato­po­we zapa­le­nie skó­ry jest naj­czę­ściej mani­fe­sta­cją aler­gii pokar­mo­wej. Do naj­czę­ściej uczu­la­ją­cych aler­ge­nów zali­cza się biał­ka mle­ka kro­wie­go, soję, psze­ni­cę, jaja, ryby i owo­ce morza oraz orze­chy.

Czy­taj dalej

5 sposobów na walkę z AZS u dziecka">5 sposobów na walkę z AZS u dziecka

Dziś post mało kuli­nar­ny, choć moc­no zwią­za­ny z die­tą, według któ­rej gotuję.Mam nadzie­ję, że będzie dla Cie­bie pomoc­ny.

Jeśli u two­je­go dziec­ka zdia­gno­zo­wa­no AZS to łączę się w bólu 🙂 mam nadzie­ję że poniż­sze rady pomo­gą Ci okieł­znać tę cho­ro­bę i nie zwa­rio­wać.

AZS czy­li Ato­po­we Zapa­le­nie Skó­ry. Cho­ro­ba, z któ­rą się męczę odkąd syn skoń­czył 3 mie­sią­ce. W skró­cie cho­ro­ba pole­ga na upo­śle­dze­niu naskór­ka. Pozba­wio­ny lipi­dów naskó­rek nie posia­da war­stwy ochra­nia­ją­cej go przed czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi i aler­ge­na­mi.

azs

Skąd się bie­rze AZS? Pocho­dze­nie tej cho­ro­by jest dla mnie zagad­ką. Leka­rze mówią, że gene­ty­ka jed­nak nikt w naszej rodzi­nie wcze­śniej nie miał pro­ble­mów skór­nych. Skąd więc AZS u dwój­ki moich pociech?

Za każ­dym razem ten sam sche­mat — ślicz­ny zdro­wy bobas koń­czy 3 mie­sią­ce i poja­wia się wysyp­ka na całym ciał­ku po czym wysyp­ka zni­ka, ale pozo­sta­je sucha pęka­ją­ca skó­ra, lisza­je, świąd, dra­pa­nie i w koń­cu sączą­ce się rany…koszmar!

Przy pomo­cy odpo­wied­nich zabie­gów pie­lę­gna­cyj­nych, die­ty oraz licz­nych wizyt u aler­go­lo­gów i der­ma­to­lo­gów uda­je się cho­ro­bę opa­no­wać. O wizy­tach u leka­rzy mogła­bym napi­sać cały post. Lekarz prze­pi­su­je pre­pa­rat, a każ­dy następ­ny lekarz do któ­re­go się uda­jesz jest zdzi­wio­ny jak moż­na było prze­pi­sać to, co prze­pi­sał poprzed­ni i sma­ro­wać tym tak małe dziec­ko… Co ma pomy­śleć bied­na mat­ka, któ­ra prze­cież chce dobrze i słu­cha leka­rza, więc sma­ru­je tak jak lekarz kazał. Jak tu nie zwa­rio­wać?!

Dla zde­spe­ro­wa­nych rodzi­ców przed­sta­wiam listę dzia­łań, któ­re pod­ję­łam aby dopro­wa­dzić skó­rę moich dzie­ci do sta­nu akcep­to­wal­ne­go. Zebra­łam wszyst­ko co radzi­li leka­rze i co zadzia­ła­ło u nas. Zapra­szam do lek­tu­ry

1. Karm piersią

Jeśli Ato­po­we Zapa­le­nie Skó­ry poja­wi­ło się u dziec­ka, któ­re kar­misz pier­sią — nie rezy­gnuj z kar­mie­nia! Oczy­wi­ście jeśli sama tego chcesz. Nie daj sobie wmó­wić że to Two­je mle­ko nie słu­ży dziec­ku!

Ze wzglę­du na to, iż mie­szan­ki sztucz­ne bazu­ją na biał­ku mle­ka kro­wie­go kon­ty­nu­acja kar­mie­nia pier­sią jest wska­za­na.

2. Stosuj dietę

Wyeli­mi­nuj z die­ty dziec­ka (i swo­jej, jeśli kar­misz pier­sią) aler­ge­ny:

  • po pierw­sze mle­ko i jego prze­two­ry — żad­ne­go masła, jogur­tów, śmie­ta­ny itp. czy­taj skła­dy pro­duk­tów. W wie­lu z nich kry­je się mle­ko w prze­róż­nych posta­ciach. Po jakimś cza­sie możesz spró­bo­wać wpro­wa­dzić prze­two­ry kozie i ewen­tu­al­nie kozie mle­ko. Jed­nak nabia­łu sta­raj się nie poda­wać dziec­ku za dużo. Jeśli rano pocie­cha zje chle­bek z ser­kiem kozim, wie­czo­rem już raczej wędli­na.
  • po dru­gie jaja — u moje­go syna dopie­ro po odsta­wie­niu jajek kurzych obja­wy ato­po­we­go zapa­le­nia skó­ry się uspo­ko­iły. Po jakimś cza­sie możesz spró­bo­wać podać dziec­ku jaja prze­piór­cze lub same żółt­ka.
  • uni­kaj innych pro­duk­tów, uzna­nych ogól­nie za sil­ne aler­ge­ny jak np. kakao, orze­chy, cytru­sy
  • ogra­nicz spo­ży­cie glu­te­nu lub cho­ciaż bia­łej pszen­nej mąki. Możesz zastą­pić ją mąką orki­szo­wą, żyt­nią lub uży­wać bez­glu­te­no­wych tj jagla­ną, gry­cza­ną.
  • uni­kaj prze­two­rzo­nej żyw­no­ści, kon­ser­wan­tów i wszel­kiej che­mii doda­wa­nej do pro­duk­tów.

Sze­rzej o die­cie prze­czy­tasz w poście Ato­po­we zapa­le­nie skó­ry a die­ta — czy­li cze­go uni­kać, a co poma­ga w łago­dze­niu obja­wów cho­ro­by

3. Odpowiednio pielęgnuj skórę

Nawil­żaj, nawil­żaj i jesz­cze raz nawil­żaj skó­rę nawet 34 razy dzien­nie. Jaki­mi kosme­ty­ka­mi? Trze­ba pró­bo­wać róż­nych i dopa­so­wać pro­duk­ty do sie­bie. To, co poma­ga moim dzie­ciom nie koniecz­nie może pomóc Two­im. Tak samo to, co poma­ga moje­mu syno­wi nie koniecz­nie słu­ży córecz­ce.

U córecz­ki spraw­dził się rewe­la­cyj­nie bal­sam LIPIKAR La Roche-Posay. Począt­ko­wo przez pierw­sze 2 dni sto­so­wa­nia kie­dy skó­ra była bar­dzo sucha i popę­ka­na mia­łam wra­że­nie że ją pie­cze, ale nie prze­rwa­łam sto­so­wa­nia i trze­cie­go dnia skó­ra była już dużo zdrow­sza i mała nie maru­dzi­ła przy sma­ro­wa­niu. U syna nato­miast sto­so­wa­łam der­mo­ko­sme­ty­ki serii Ceta­phil i też się spraw­dzi­ły, szcze­gól­nie Ceta­phil MD.

Poza tym sto­so­wa­łam prze­róż­ne maści robio­ne, któ­re prze­pi­sy­wa­li leka­rze. Jed­ne poma­ga­ły bar­dziej inne mniej. Na pew­no moc­no nawil­ża­ją więc war­to ich uży­wać jak naj­czę­ściej, chy­ba że doda­ny jest do niej hydro­kor­ty­zon czy inny ste­ryd, wte­dy sto­su­je­my ją bar­dziej ostroż­nie.

4. Ogranicz kąpiele do 23 razy w tygodniu.

Oczy­wi­ście nie zawsze jest to moż­li­we. Jeśli są upa­ły lub wła­śnie wró­ci­li­ście z pia­skow­ni­cy to wia­do­mo, że czę­ściej, ale w mia­rę moż­li­wo­ści nie kąp dzie­ci z AZS codzien­nie.

Kąpie­le powin­ny nie być za dłu­gie a woda nie za cie­pła. Uży­waj emo­lien­tów do kąpie­li. War­to popy­tać w apte­kach o prób­ki i wypró­bo­wać pro­duk­ty róż­nych firm.

5. Używaj odpowiedniej garderoby

Pierz ubra­nia dziec­ka i swo­je rze­czy z któ­ry­mi dziec­ko ma kon­takt ( gór­na część gar­de­ro­by np. koszul­ki, bluz­ki itp) w łagod­nych dzie­cię­cych prosz­kach i nie uży­waj pły­nu do płu­ka­nia.

Wybie­raj jasne kolo­ry naj­le­piej bia­łe ubra­nek, któ­re mają bez­po­śred­ni kon­takt ze skó­rą dziec­ka. Far­by uży­wa­ne do pro­duk­cji odzie­ży mogą rów­nież podraż­niać deli­kat­ną skó­rę.

A jakie TY masz spo­so­by na wal­kę z AZS? Co byś dodał/a do listy?

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz