Nic­poń w kuch­ni to nie tyl­ko blog z prze­pi­sa­mi, przy­naj­mniej takie jest moje zamie­rze­nie. Chcia­ła­bym dać Wam war­to­ścio­we tek­sty, któ­re Was zain­te­re­su­ją lub/i będą wspie­rać w pro­ble­mach zwią­za­nych z aler­gią i nie­to­le­ran­cją. W tym miej­scu będę umiesz­czać arty­ku­ły, któ­re mogą Cię zain­te­re­so­wać. Mam tro­chę pomy­słów i mam nadzie­ję, że będą dla Cie­bie cie­ka­we i pomoc­ne. Pla­nu­ję poru­szyć takie tema­ty jak:

Aler­gia

Ato­po­we zapa­le­nie skó­ry

Die­ta w AZS

Zdro­we odży­wia­nie

Pora­dy die­te­tycz­ne

ale rów­nież rela­cje z warsz­ta­tów i wyda­rzeń w któ­rych uczest­ni­czę.

Zapro­po­nuj jakiś temat, o któ­rym chciałbyś/chciałabyś poczy­tać na moim blo­gu?

Zapra­szam do czy­ta­nia!

Print Friendly, PDF & Email
(Visi­ted 21 times, 1 visits today)