Month: Lipiec 2017 (page 1 of 2)

Drożdżówki wegańskie z serem z ciecierzycy i jagodami

Dziś zapra­szam na prze­pis na pysz­ne droż­dżów­ki wegań­skie z serem z cie­cie­rzy­cy i jago­da­mi.

Kupi­łam po raz pierw­szy w tym sezo­nie jago­dy. Kocham nasze pol­skie jago­dy ponad wszyst­ko. Serio! Nie prze­pa­dam za ostat­nio mod­ny­mi u nas borów­ka­mi ame­ry­kań­ski­mi. Uwa­żam, że nasze jago­dy mają o wie­le lep­szy smak, bar­dziej wyra­zi­sty i są oczy­wi­ście bar­dzo, bar­dzo zdrowe!

Czy­taj dalej

Ciasteczka migdałowe z dżemem — bezglutenowe i wegańskie

Poprzed­nio pisa­łam o czar­nych porzecz­kach, ich wła­ści­wo­ściach i atu­tach, oraz wsta­wi­łam prze­pis na dżem porzecz­ko­wy. Chcia­łam upiec cia­stecz­ka owsia­ne z tym wła­śnie dże­mem. Owsia­ne cia­stecz­ka z dże­mem bar­dzo lubię, a daw­no nie mia­łam oka­zji ich przy­go­to­wać. Pech chciał, że nie mia­łam w domu już płat­ków owsia­nych. Zna­la­złam za to jesz­cze pacz­kę tar­tych mig­da­łów i pomy­śla­łam, że ją wyko­rzy­stam 🙂 Upie­kłam cia­stecz­ka mig­da­ło­we z dże­mem. Cia­stecz­ka mig­da­ło­we są bez­glu­te­no­we i wegań­skie, bez mle­ka i jajek.

Czy­taj dalej

Dżem z czarnej porzeczki z jabłkiem i nutą pomarańczy

Dziś zdra­dzę Wam prze­pis, któ­ry pocho­dzi z książ­ki Zie­lo­ny Detox” Zbi­gnie­wa T. Nowak. Dżem z czar­nej porzecz­ki z jabł­kiem i nutą poma­rań­czy zro­bi­łam w zeszłym tygo­dniu, a pierw­szy sło­iczek, któ­ry otwar­łam szyb­ko się opróż­nia. Nie wiem czy dżem docze­ka jesieni 🙂

Cie­szę się, że tra­fi­łam na tę książ­kę. Są w niej opi­sa­ne wła­ści­wo­ści roślin wraz z kil­ko­ma prze­pi­sa­mi na prze­two­ry. Autor opi­su­je zna­ne nam rośli­ny typu czo­snek, cebu­la, jago­da, żura­wi­na ale rów­nież te bar­dziej egzo­tycz­nie brzmią­ce, choć dostęp­ne w pol­skich skle­pach czy apte­kach: bako­pa drob­no­list­na, cytry­niec chiń­ski, tar­czy­ca baj­kal­ska i wie­le innych. Oprócz wła­ści­wo­ści roślin autor poda­je rów­nież kon­kret­ne infor­ma­cje o cho­ro­bach, na któ­re dana rośli­na dzia­ła lecz­ni­czo. Przy­kła­do­wo może­my poczy­tać o rośli­nach poma­ga­ją­cych na aler­gię, ast­mę, cukrzy­cę, depre­sję, miaż­dży­cę i innych. Prze­czy­ta­łam w niej wie­le cie­ka­wo­stek i bar­dzo ser­decz­nie Wam tę książ­kę pole­cam. Moż­na nabyć ją tutaj.

dżem z czarnej porzeczki z jabłkiem i nutą pomarańczy

Czarna porzeczka — właściwości

Nie­po­zor­na rośli­na, któ­rą wie­lu z nas ma w swo­ich ogro­dach, a któ­ra jest naj­chęt­niej kupo­wa­nym od nas owo­cem przez inne kra­je świa­ta, zawie­ra w sobie mnó­stwo zdrowia.

Owo­ce czar­nej porzecz­ki mogą dostar­czyć nam pra­wie wszyst­kich potrzeb­nych skład­ni­ków odżyw­czych. Jest bar­dzo boga­ta w wita­mi­nę C. Potra­fi jej nagro­ma­dzić nawet 400mg w 100g. Oprócz wita­mi­ny C porzecz­ka czar­na zawie­ra rów­nież wita­mi­nę P czy­li ruty­nę, a tak­że wita­mi­ny B2, B6, PP, E, D, H (bio­ty­nę) oraz karo­ten. Skry­wa tak­że cały asor­ty­ment soli mine­ral­nych: potas, żela­zo, magnez, fos­for, siar­ka, miedź, cynk, man­gan, molib­den, a nawet rzad­kie mikro­ele­men­ty jak bor czy jod. Zawie­ra­ją mnó­stwo prze­ciw­u­tle­nia­czy, a tak­że pek­tyn, któ­re dzia­ła­ją pozy­tyw­nie na nasze jelita.

Owo­ce czar­nej porzecz­ki dzia­ła­ją wzmac­nia­ją­co na nasz orga­nizm, chro­nią przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi, któ­re nisz­czą nasze komór­ki i wywo­łu­ją m.in. nowo­two­ry. Są pomoc­ne rów­nież po tera­piach che­micz­nych, poma­ga­ją usu­nąć z orga­ni­zmu szko­dli­we meta­bo­li­ty. Co jest waż­ne dla osób np. po radio i chemioterapii.

Czar­na porzecz­ka jest rów­nież bar­dzo pomoc­na dla nasze­go ser­ca. Popra­wia jego pra­cę, zapo­bie­ga miaż­dży­cy, uspraw­nia prze­pływ krwi, uela­stycz­nia i uszczel­nia naczy­nia krwionośne.

W książ­ce jest kil­ka prze­pi­sów na prze­two­ry z czar­nej porzecz­ki. Ja zro­bi­łam dżem z czar­nej porzecz­ki z jabł­kiem i nutą poma­rań­czy. Zro­bi­łam go z poło­wy por­cji i wyszły mi 3 dość duże słoiczki.

Uży­łam jabłek odmia­ny ida­red, w prze­pi­sie jest zawar­ta infor­ma­cja by użyć papie­ró­wek. Ja nie mia­łam, więc uży­łam innej odmia­ny. Jeśli uży­je­cie słod­szych jabłek zmniejsz­cie po pro­stu ilość cukru.

Mój dżem wyszedł dość słod­ki. Ory­gi­nał z papie­rów­ka­mi jest raczej z tych kwa­śniej­szych. Moż­na go dosło­dzić w razie cze­go w trak­cie gotowania.

Taki dżem z czar­nej porzecz­ki zawie­ra dużo pek­tyn, któ­re poma­ga­ją usu­wać resz­tek nie­stra­wio­nych pokar­mów z jelit, obni­ża frak­cję LDL cho­le­ste­ro­lu we krwi i popra­wia krą­że­nie. Oso­by po prze­by­tym uda­rze czy zawa­le ser­ca powin­ny włą­czyć czar­ną porzecz­kę do codzien­nej die­ty. Wpły­wa ochron­nie na ser­ce, mózg i naczy­nia krwio­no­śne, Dzia­ła wzmac­nia­ją­co na cały nasz orga­nizm. Samo zdrowie!

Wszyst­kie powyż­sze infor­ma­cje prze­czy­ta­łam w książ­ce Zie­lo­ny Detox Zbi­gnie­wa T. Nowak

Tak więc po przy­dłu­gim wstę­pie zapra­szam na dżem z czar­nej porzecz­ki z jabł­kiem i nutą pomarańczy.


Dżem z czarnej porzeczki z jabłkiem i nutą pomarańczy
Dżem z czar­nej porzecz­ki z jabł­kiem i nutą pomarańczy
Wydruk przepisu
Por­cje Czas przy­go­to­wa­nia
ok 6 sło­ików 3 dni
Czas goto­wa­nia
30 minut
Por­cje Czas przy­go­to­wa­nia
ok 6 sło­ików 3 dni
Czas goto­wa­nia
30 minut
Dżem z czarnej porzeczki z jabłkiem i nutą pomarańczy
Dżem z czar­nej porzecz­ki z jabł­kiem i nutą pomarańczy
Wydruk przepisu
Por­cje Czas przy­go­to­wa­nia
ok 6 sło­ików 3 dni
Czas goto­wa­nia
30 minut
Por­cje Czas przy­go­to­wa­nia
ok 6 sło­ików 3 dni
Czas goto­wa­nia
30 minut
Skład­ni­ki
  • 2 kg owo­ców czar­nej porzeczki
  • 1 12 kg jabłek naj­le­piej odmia­ny paierówka
  • 50 dkg cukru trzci­no­we­go
  • 1 szt cytry­ny a raczej sok z jed­nej cytryny
  • 3 szt poma­rań­czy sok z 3 pomarańczy
Por­cje: słoików
Spo­sób przy­go­to­wa­nia
  1. Owo­ce po umy­ciu i odsą­cze­niu z wody wkła­dam do gar­nusz­ka i zasy­pu­ję poło­wą por­cji cukru na 23 godzi­ny.
  2. Następ­nie roz­gnia­tam je w garn­ku i sma­żę na wol­nym ogniu cią­gle mie­sza­jąc ok 3040 minut. Sma­że­nie to powta­rza­my dru­gie­go i trze­cie­go dnia (kró­cej 2030minut)
  3. W trze­cim dniu obie­ram jabł­ka, wyci­nam gniaz­da nasien­ne i kro­ję w ćwiart­ki. Doda­ję sok z 1 cytry­ny i dru­gą poło­wę cukru. Sma­żę na wol­nym ogniu aż się roz­pad­ną.
  4. Doda­ję mia­zgę z jabłek do usma­żo­nych porze­czek, wle­wam sok z trzech poma­rań­czy i jesz­cze chwi­lę sma­żę, aż kon­sy­sten­cja będzie dość gęsta. Moż­na teraz dosło­dzić jeśli jest taka potrze­ba 🙂
  5. Gorą­cy dżem nakła­dam do sło­ików uprzed­nio wypa­rzo­nych. Dżem moż­na paste­ry­zo­wać ok 15 minut. Ja nie paste­ry­zo­wa­łam, bo stwier­dzi­łam, że po trzy­krot­nym sma­że­niu już nie ma takiej potrze­by i wystar­czy zakrę­cić sło­iki na gorą­co i odło­żyć do wysty­gnię­cia owi­nię­te ście­recz­ką.
Udo­stęp­nij ten prze­pis

Najprostszy placek z owocami bez mleka i jajek

Na poże­gna­nie sezo­nu tru­skaw­ko­we­go uda­ło mi się bar­dzo tanio nabyć te pysz­ne owo­ce i wyko­rzy­stać do upie­cze­nia cia­sta. Upie­kłam więc pla­cek z owo­ca­mi. Jak to u mnie bywa nie mógł­by to być zwy­kły pla­cek z owo­ca­mi, ale cia­sto z owo­ca­mi wegań­skie — bez mle­ka i jajek. Uda­ło się wyśmie­ni­cie 🙂 Sma­ko­wa­ło moim dzie­ciom, czy­li test zdałam 🙂

Czy­taj dalej

Bezy z aquafaby (wegańskie i bezglutenowe) z porzeczkowym akcentem

Bezy nie są moimi ulu­bio­ny­mi słod­ko­ścia­mi. Ory­gi­nal­ne są dla mnie za słod­kie. Szcze­rze mówiąc ja nie jestem fan­ką sło­dy­czy. Jeśli jem cze­ko­la­dę, wystar­czy mi jed­na, max dwie kostecz­ki i tyle. Wiem, dziw­na jestem 😀 W każ­dym razie prze­pis na wegań­skie bezy z aqu­afa­by musia­ły się na moim blo­gu poja­wić, bo po pro­stu musia­łam ich wypró­bo­wać. Jed­nak jako, że bar­dzo słod­kich dese­rów nie lubię, pomy­śla­łam, że dodam do nich suszo­ne porzecz­ki, prze­ła­mu­jąc nie­co tę sło­dycz. Muszę Wam powie­dzieć, że bezy z aqu­afa­by w takiej posta­ci bar­dzo mi zasma­ko­wa­ły. Jeśli nie lubi­cie bar­dzo słod­kich dese­rów, doda­tek kwa­śniej­szych owo­ców spra­wi, że deser nabie­rze charakteru.

Czy­taj dalej

Older posts