Month: Czerwiec 2017 (page 1 of 2)

Lody truskawkowe wegańskie (bez maszynki do lodów)

Czer­wiec w tym roku jest wyjąt­ko­wo cie­pły. Sezon tru­skaw­ko­wy w peł­ni, więc naj­lep­szym spo­so­bem na let­nie orzeź­wie­nie są oczy­wi­ście lody! Nie wszy­scy mogą sobie pozwo­lić na zakup lodów w każ­dej lodziar­ni. Nawet w sor­be­tach są czę­sto skład­ni­ki, któ­re pocho­dzą z mle­ka. Zapra­szam więc na prze­pis na pysz­ne, domo­we, kre­mo­we, lody tru­skaw­ko­we wegań­skie, do zro­bie­nia któ­rych nie potrze­ba maszyn­ki do lodów i wie­lu skom­pli­ko­wa­nych dzia­łań. Ubi­ja­my, mie­sza­my, do zamra­żal­ni­ka i lody tru­skaw­ko­we wegań­skie są goto­we! 🙂 Cóż wię­cej nam do szczę­ścia potrzeba?

Czy­taj dalej

Kasza bulgur z grillowanymi warzywami i rukolą

Jakiś czas temu obie­ca­łam Wam prze­pis na sałat­kę, któ­rą robi­łam na warsz­ta­tach kuli­nar­nych w Pra­cow­ni Sma­ku Jolan­ty Kle­ser. Sałat­ka czy też po pro­stu kasza bul­gur z gril­lo­wa­ny­mi warzy­wa­mi i ruko­lą to jed­na z moich pro­po­zy­cji na prze­ką­skę do pra­cy food­box, danie na impre­zę czy też po pro­stu na pysz­ną i zdro­wą kola­cję. Jest syta, zdro­wa i pysz­na. Mam nadzie­ję że Wam posma­ku­je. Koniecz­nie daj­cie znać jeśli ją zrobicie! 🙂

Dla­te­go, że nie lubię zim­nych gril­lo­wa­nych warzyw to lubię ją zja­dać jesz­cze lek­ko cie­płą. Jeśli zosta­nie na dru­gi dzień odgrze­wam ją sobie na patel­ni i mam pysz­ne danie obia­do­we w 5 minut! Mężo­wi naj­bar­dziej sma­ku­je w takiej odgrza­nej wersji 🙂

Czy­taj dalej

Atopowe zapalenie skóry a dieta — czyli czego unikać, a co pomaga w łagodzeniu objawów choroby

Atopowe zapalenie skóry AZS

Ato­po­we zapa­le­nie skó­ry AZS to prze­wle­kła i nawra­ca­jąc cho­ro­ba o pod­ło­żu zapal­nym. Jed­no­cze­śnie jest naj­czę­ściej dia­gno­zo­wa­ną cho­ro­bą skó­ry wśród dzie­ci do 3 roku życia. Cha­rak­te­ry­zu­je się wystę­po­wa­niem zmian skór­nych, któ­rym towa­rzy­szy świąd o bar­dzo dużym nasi­le­niu. Na AZS moż­na zacho­ro­wać w każ­dym wie­ku. Może ono ustę­po­wać samo­ist­nie lub utrzy­my­wać się przez całe życie z prze­pla­ta­ją­cy­mi się okre­sa­mi nasi­le­nia i remisji.

Przyczyny powstawania AZS

Przy­czy­ny powsta­wa­nia AZS mogą być róż­ne­go pocho­dze­nia – od aler­ge­nów pokar­mo­wych, poprzez zaka­że­nia aż do czyn­ni­ków gene­tycz­nych. Aler­gie pokar­mo­we wystę­pu­ją od 25% do 60% pacjen­tów z AZS. Uwa­ża się, że u małych dzie­ci ato­po­we zapa­le­nie skó­ry jest naj­czę­ściej mani­fe­sta­cją aler­gii pokar­mo­wej. Do naj­czę­ściej uczu­la­ją­cych aler­ge­nów zali­cza się biał­ka mle­ka kro­wie­go, soję, psze­ni­cę, jaja, ryby i owo­ce morza oraz orzechy.

Czy­taj dalej

Puszysty mus czekoladowy wegański i bezglutenowy

Zachę­co­na prze­pi­sem na mus cze­ko­la­do­wy, któ­ry gościn­nie poja­wił się na moim blo­gu tutaj zapra­gnę­łam stwo­rzyć prze­pis na taki mus cze­ko­la­do­wy, któ­rym będę mogła poczę­sto­wać moich aler­gi­ków, czy­li mus cze­ko­la­do­wy wegań­ski i bez­glu­te­no­wy. Z pomo­cą przy­szła moja uko­cha­na Aqu­afa­ba, dzię­ki któ­rej nasza die­ta bez­mlecz­na i bez­ja­jecz­na ostat­nio nabra­ła nowe­go wymia­ru. Mam tyle pomy­słów na jej wyko­rzy­sta­nie, że chy­ba zapi­szę je w for­mie e-booka do ścią­gnię­cia, żeby­ście mogli z nie­go korzy­stać w każ­dej chwi­li. Co myślicie?

Wra­ca­jąc do musu 🙂 Wyszedł deli­kat­ny i puszy­sty jak pian­ka. Słod­ki, ale prze­ła­ma­ny kwa­sko­wym posma­kiem owo­ców. Chru­pią­ce suszo­ne mali­ny doda­wa­ły cie­ka­wej struk­tu­ry i chrup­ko­ści. Po pro­stu baj­ka! Musi­cie wypró­bo­wać koniecz­nie! Taki mus cze­ko­la­do­wy wegań­ski nada­je się nie tyl­ko dla wegan. Każ­de­mu, kto lubi cze­ko­la­dę będzie smakował 🙂

Czy­taj dalej

Aquafaba od podstaw, czyli jak zrobić Aquafabę z suchej ciecierzycy

Aqu­afa­ba, to jak dla mnie odkry­cie stu­le­cia 🙂 Zwy­kła woda pozo­sta­ła po ugo­to­wa­niu cie­cie­rzy­cy, albo zale­wa z cie­cie­rzy­cy w pusz­ce, a tak zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ła świat wegański!

Nazwa Aqu­afa­ba pocho­dzi od łac. aqua – woda oraz faba – faso­la i powsta­ła sto­sun­ko­wo nie­daw­no — w 2013r. Jak dokład­nie doszło do odkry­cia zasto­so­wa­nia w kuch­ni wody z goto­wa­nia cie­cie­rzy­cy może­my poczy­tać na ofi­cjal­nej stro­nie aqu­afa­by.

Czy­taj dalej

Older posts