Month: Maj 2017

Najprostszy przepis na szparagi zielone czyli szparagi zapiekane z jajkiem

Sezon szpa­ra­go­wy trwa zde­cy­do­wa­nie zbyt krót­ko. Co roku mam pewien nie­do­syt, że zja­dam ich za mało. Kie­dy kupię pięk­ny pęczek szpa­ra­gów zawsze mam dyle­mat. Jaki prze­pis na szpa­ra­gi wyko­rzy­stać? Czy kom­bi­no­wać, cudo­wać, zro­bić z nich wymyśl­ne dania, zupę czy po pro­stu zjeść pod­pie­czo­ne z jaj­kiem? Zazwy­czaj wła­śnie decy­du­ję się na naj­prost­szy prze­pis na szpa­ra­gi zie­lo­ne czy­li szpa­ra­gi zapie­ka­ne z jajkiem.

Czy­taj dalej

Piknikowa ciabatta z grillowanymi warzywami

Pogo­da w koń­cu zaczę­ła nas dopiesz­czać. Sezon gril­lo­wy wie­lu z Was pew­nie już zaczę­ło. Ja majów­kę spę­dzi­łam nad morzem i odpo­czy­wa­łam na tyle ile moje dzie­ci mi pozwo­li­ły 🙂 Po powro­cie od razu musia­łam wziąć się do pra­cy, bo przy­go­to­wy­wa­łam impre­zę uro­dzi­no­wą męża. Od kie­dy wró­ci­łam z warsz­ta­tów, o któ­rych pisa­łam tutaj, wie­dzia­łam już, że przy naj­bliż­szej oka­zji muszę wyko­rzy­stać inspi­ra­cje na pik­ni­ko­we prze­ką­ski, któ­re tam pozna­łam. I tak, dziś podzie­lę się z Wami jed­nym z tych prze­pi­sów, a w kolej­ce cze­ka­ją kolej­ne 🙂 Dziś więc, zapra­szam Was na pik­ni­ko­wą kanap­kę — Cia­bat­ta z gril­lo­wa­ny­mi warzy­wa­mi. Pysz­na, po pro­stu pysz­na! Na gril­la, na impre­zę w domu, na pik­nik, bar­dzo faj­na opcja. Zapa­ko­wa­ne w folii moż­na zabrać ze sobą do pra­cy czy na gril­lo­wą impre­zę ze zna­jo­my­mi i przed poda­niem wrzu­cić na chwi­lę na grilla.

Czy­taj dalej

Piknikowe przekąski — Relacja z warsztatów kulinarnych

Jeśli śle­dzisz mój pro­fil na Face­bo­oku to na pew­no wiesz, że kil­ka dni temu mia­łam oka­zję uczest­ni­czyć w warsz­ta­tach kuli­nar­nych. Tema­tem warsz­ta­tów były pik­ni­ko­we prze­ką­ski. Nie wie­dzia­łam jakie dania będzie­my przy­go­to­wy­wać i byłam bar­dzo mile zasko­czo­na tym jak róż­no­rod­ne potra­wy moż­na przy­go­to­wać na pik­nik czy gril­la i pomy­sło­wo je spa­ko­wać, by roz­ko­szo­wać się nimi na świe­żym powie­trzu. Takie pik­ni­ko­we prze­ką­ski spraw­dzą się zna­ko­mi­cie w trak­cie roz­po­czy­na­ją­ce­go się sezo­nu gril­lo­we­go. Będą bar­dzo cie­ka­wym uroz­ma­ice­niem i alter­na­ty­wą dla tra­dy­cyj­nej kar­ków­ki i kiełbasy 🙂

Czy­taj dalej