Month: Kwiecień 2017 (page 1 of 2)

Seromakowiec na kruchym spodzie

Sero­ma­ko­wiec to cia­sto, któ­re odkry­łam sto­sun­ko­wo nie­daw­no, ale zro­bi­ło w naszej rodzi­nie furorę.

Pole­cam je rów­nież tym, któ­rzy za tra­dy­cyj­ny­mi makow­ca­mi nie prze­pa­da­ją. Nie znaj­dzie­cie w nim mnó­stwa orze­chów, rodzy­nek i innych baka­lii. Sero­ma­ko­wiec jest pysz­ny, deli­kat­ny, wil­got­ny. Cze­go chcieć więcej?

Czy­taj dalej

Golonka z indyka pieczona z tymiankiem

Dziś coś dla fanów mię­sa czy­li golon­ka z indy­ka pie­czo­na z tymian­kiem. Pysz­ne, mię­ciut­kie, roz­pły­wa­ją­ce się mię­so z indy­ka. Jed­no z ulu­bio­nych dań moje­go syn­ka. Taka golon­ka z indy­ka przy­pra­wio­na tymian­kiem to nie­bo w gębie. Mię­so jest aro­ma­tycz­ne, pach­ną­ce tymian­kiem i czosn­kiem, dobrze przy­pra­wio­ne. Tymia­nek i indyk bar­dzo do sie­bie pasu­ją, ja to połą­cze­nie bar­dzo lubię. Mię­so z golon­ki z indy­ka nie jest suche, a nie jest też bar­dzo tłu­ste i kalo­rycz­ne, w sam raz dla osób dba­ją­cych o linię, któ­rym znu­dził się kurczak 🙂

Czy­taj dalej

Jaglanka z bananem bez cukru na mleku roślinnym

Moja naj­częst­sza pro­po­zy­cja na kola­cje lub śnia­da­nia bez pie­czy­wa i ogól­nie bez glu­te­nu to wła­śnie jaglan­ka z bana­nem bez cukru na mle­ku roślin­nym. Syn ją uwiel­bia! Taka jaglan­ka z bana­nem bez cukru to zdro­we i pożyw­ne danie na pysz­ne roz­po­czę­cie dnia. Doda­je dużo ener­gii i jest bar­dzo sycą­ca. Doda­tek dak­ty­la, któ­ry pod­czas goto­wa­nia roz­pad­nie się spra­wia, że jaglan­ka jest słod­ka mimo, że nie doda­je­my cukru. Cukier z owo­ców zde­cy­do­wa­nie wystarcza!

Czy­taj dalej

Konkurs wiosenny z Wooden Corner

Przy oka­zji prze­pi­su na bez­glu­te­no­we cia­stecz­ka posta­no­wi­łam zro­bić dla Was kon­kurs wraz z mar­ką Wooden Cor­ner.

Regulamin konkursu wiosennego z Wooden Corner

 1. Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su jest wła­ści­ciel­ka blo­ga http://nicponwkuchni.pl adres fanpage’a na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/nicponwkuchni
 2. Spon­so­rem nagro­dy jest wła­ści­ciel mar­ki Wooden Cor­ner — pro­du­cent nie­prze­cięt­nych wyro­bów z drew­na, stro­na inter­ne­to­wa: https://www.woodencorner.com/ adres fanpage’a na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/woodencorner/
 3. Kon­kurs odby­wa się poprzez post kon­kur­so­wy ogło­szo­ny na fanpage’u Orga­ni­za­to­ra pod adre­sem: https://www.facebook.com/nicponwkuchni/posts/648039135390162
 4. Kon­kurs jest prze­zna­czo­ny dla peł­no­let­nich fanów fanpage’a na Face­bo­oku Lubię zdro­wo zjeść — blog kuli­nar­ny nicponwkuchni.pl oraz Art Wooden Cor­ner, któ­rzy posia­da­ją pro­fil na Face­bo­oku wyłącz­nie z praw­dzi­wy­mi danymi.
 5. Kon­kurs trwa od piąt­ku 14.04.2017 r. do nie­dzie­li 23.04.2017 r. do godzi­ny 23:59.
 6. Warun­kiem uczest­nic­twa w kon­kur­sie jest udzie­le­nie kre­atyw­nej odpo­wie­dzi pod postem kon­kur­so­wym na pyta­nie: Co byś przygotował/a z wyko­rzy­sta­niem wał­ka gra­we­ro­wa­ne­go mar­ki Art Wooden Cor­ner? Odpo­wiedź powin­na zostać poda­na w for­mie tek­sto­wej. Przepis/pomysł może zawie­rać zdjęcie.
 7. Orga­ni­za­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zgło­sze­nia, któ­re nie zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne z przy­czyn od nie­go nie­za­leż­nych. Odpo­wie­dzi publi­ko­wa­ne przez stro­ny (fan­pa­ge) nie będą bra­ne pod uwa­gę. Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie moż­li­wość usu­wa­nia odpo­wie­dzi publi­ko­wa­nych przez stro­ny (fan­pa­ge). Odpo­wie­dzi nie mogą naru­szać praw osób trze­cich (kopio­wa­nie przepisów).
 8. Orga­ni­za­tor wybie­rze 1 naj­bar­dziej kre­atyw­ną odpo­wiedź, któ­rej autor zosta­nie nagro­dzo­ny gra­we­ro­wa­nym małym wał­kiem MIDI Rol­ling Pin o dłu­go­ści 24cm z rącz­ka­mi w wybra­nym przez sie­bie wzo­rem gra­we­ru z dostęp­nych na stro­nie inter­ne­to­wej: https://www.woodencorner.com/
 9. Wyni­ki zosta­ną ogło­szo­ne do dnia 26.04.2017 r. na fanpage’u blo­ga Nic­poń w Kuch­ni. Zwy­cięz­ca zosta­nie popro­szo­ny o prze­sła­nie wia­do­mo­ści pry­wat­nej w odpo­wie­dzi na jego komen­tarz oraz ozna­czo­ny w poście wraz z infor­ma­cją o wynikach.
 10. Orga­ni­za­tor i Spon­sor kon­kur­su zastrze­ga­ją sobie pra­wo do wybra­nia zwy­cięz­cy kon­kur­su w dowol­ny spo­sób i według wła­sne­go uzna­nia. Wybo­ru naj­bar­dziej kre­atyw­nych i cie­ka­wych odpo­wie­dzi doko­na Orga­ni­za­tor, czy­li wła­ści­ciel­ka blo­ga Nic­poń w Kuchni
 11. Zwy­cięz­cy kon­kur­su w cią­gu dwóch dni od dnia ogło­sze­nia wyni­ków (dwa peł­ne dni kalen­da­rzo­we do godzi­ny 23:59 od dnia ogło­sze­nia wyni­ków) pro­sze­ni są o prze­sła­nie w wia­do­mo­ści pry­wat­nej do fanpage’a Nic­poń w Kuch­ni swo­ich danych adre­so­wych w celu wysył­ki nagro­dy (imię, nazwi­sko, peł­ny adres, numer tele­fo­nu, adres e-mail). W przy­pad­ku nie­zgło­sze­nia się po odbiór nagro­dy w prze­wi­dzia­nym ter­mi­nie zosta­nie wybra­na kolej­na osoba.
 12. Lau­re­ato­wi nie przy­słu­gu­je pra­wo wymia­ny nagro­dy na jej rów­no­war­tość pieniężną.
 13. Zamiesz­cza­jąc komen­tarz zawie­ra­ją­cy zgło­sze­nie do kon­kur­su Uczest­nik wyra­ża zgo­dę na akcep­ta­cję niniej­sze­go regu­la­mi­nu, na wyko­rzy­sta­nie pomy­słu na prze­pis na blo­gu Nic­poń w Kuch­ni oraz na prze­twa­rza­nie przez Orga­ni­za­to­ra oraz Spon­so­ra swo­ich danych oso­bo­wych (imię, nazwi­sko, peł­ny adres, numer tele­fo­nu, opcjo­nal­nie adres e-mail), nazwy użyt­kow­ni­ka pro­fi­lu na Face­bo­oku oraz zdję­cia pro­fi­lo­we­go wyłącz­nie na potrze­by niniej­sze­go kon­kur­su i prze­sła­nie nagród zgod­nie z Usta­wą o ochro­nie Danych Oso­bo­wych (Dz.U. nr 133 pozy­cja 883).
 14. Po poda­niu Orga­ni­za­to­ro­wi przez Zwy­cięz­cę danych adre­so­wych nagro­da zosta­nie wysła­na przez Spon­so­ra w cią­gu dwóch tygo­dni od otrzy­ma­nia danych adre­so­wych. Wysył­ka nagro­dy pocz­tą moż­li­wa jest tyl­ko na tere­nie Polski.
 15. Orga­ni­za­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za poda­nie nie­praw­dzi­wych danych lub danych oso­by trze­ciej przez Uczest­ni­ka. Poda­nie nie­praw­dzi­wych danych skut­ku­je ode­bra­niem pra­wa do nagrody.
 16. Kon­kurs nie jest grą loso­wą w rozu­mie­niu Usta­wy z dnia 29 lip­ca 1992 r. o grach i zakła­dach wza­jem­nych (Dz. U. z 2004 roku nr 4 poz. 27 z póź­niej­szy­mi zmianami).
 17. Kon­kurs nie jest admi­ni­stro­wa­ny ani spon­so­ro­wa­ny przez ser­wis Face­bo­ok. Ser­wis Facebook.com udo­stęp­nia wyłącz­nie infra­struk­tu­rę, dzię­ki któ­rej moż­li­wa jest orga­ni­za­cja kon­kur­su. Face­bo­ok NIE spon­so­ru­je i NIE uczest­ni­czy w orga­ni­za­cji kon­kur­su, a tym samym NIE pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za jakie­kol­wiek dzia­ła­nia Orga­ni­za­to­ra i kon­se­kwen­cje wyni­ka­ją­ce z prze­pro­wa­dze­nia kon­kur­su na łamach serwisu.
 18. Regu­la­min jest dostęp­ny na blo­gu Nic­poń w Kuch­ni pod adre­sem: http://nicponwkuchni.pl/konkurs-wiosenny-wooden-corner/

Grawerowane bezglutenowe ciasteczka i wiosenny konkurs

Dziś mam dla Was mój prze­pis na cia­stecz­ka, któ­re robię czę­sto dzie­ciom. Sama oczy­wi­ście też je uwiel­biam 🙂 pysz­ne są szcze­gól­nie z kub­kiem gorą­cej kawy czy her­ba­ty! Bez­glu­te­no­we cia­stecz­ka na mące gry­cza­nej i skro­bi ziem­nia­cza­nej, bez jajek, choć jeśli je jadasz, możesz jed­no dorzu­cić 🙂 Niby takie cia­stecz­ka bez­glu­te­no­we, a sma­ku­ją tak jak zwy­kłe, kru­che cia­stecz­ka. Cia­sto dobrze się wał­ku­je, nie kru­szy, jest ela­stycz­ne, a po upie­cze­niu cięż­ko się powstrzy­mać by nie zjeść poło­wy cia­ste­czek jesz­cze gorą­cych. Prze­pis z powo­dze­niem może­cie wyko­rzy­stać rów­nież jako bez­glu­te­no­wy kru­chy spód pod wypie­ki. Spraw­dzi się znakomicie!

Czy­taj dalej

Older posts