Month: Marzec 2017 (page 1 of 2)

Żurek na żeberkach z ziemniakami

Nie­dłu­go Świę­ta Wiel­ka­noc­ne. Jeśli cho­dzi o potra­wy, to naj­bar­dziej koja­rzą mi się wła­śnie z żur­kiem. Jeśli żurek to koniecz­nie taki jak ten — Żurek na żeber­kach z ziem­nia­ka­mi, bia­łą kieł­ba­są i bocz­kiem. Nie jest to danie die­te­tycz­ne, o nie 🙂 ale jakie pysz­ne! W koń­cu Świę­ta Wiel­ka­noc­ne są raz w roku. Choć muszę przy­znać, że żurek bar­dzo lubię i przy­go­to­wu­ję go nie tyl­ko raz w roku.

Czy­taj dalej

Owocowy mus z jogurtem naturalnym i granolą

Owo­co­wy mus z jogur­tem i gra­no­lą to deser, któ­ry przy­go­tu­jesz szyb­ko i spraw­nie, a sma­ku­je obłędnie!

Nie kupu­ję nigdy skle­po­wych jogur­tów owo­co­wych. Nie mam takiej potrze­by, a ich skład w więk­szo­ści pozo­sta­wia wie­le do życze­nia. Mój syn bar­dzo lubi jogur­ty natu­ral­ne i wła­śnie takie kupu­ję. Cza­sem doda­ję mu do jogur­tu łyżecz­kę domo­we­go dże­mu i sypię płat­ki kukurydziane.

Czy­taj dalej

Sernik Izaura czyli sernik na cieście kakaowym z polewą

Ser­nik Izau­ra to smak moje­go dzie­ciń­stwa. Gościł na naszym sto­le prak­tycz­nie w każ­de Świę­ta, uro­dzi­ny itp. Muszę powie­dzieć że jest to mój ulu­bio­ny sernik.

Pod­sta­wą jest cia­sto kaka­owe jak na murzy­nek i na to poło­żo­na jest masa sero­wa. Całość pola­na jest pysz­ną pole­wą kaka­ową. Pod­czas pie­cze­nia ser, jako że jest cięż­szy niż cia­sto, opa­da na dno i w nie­któ­rych miej­scach two­rzy cie­ka­we wzo­ry. Dzię­ki temu też cia­sto nie jest suche a pysz­ne i wilgotne.

Czy­taj dalej

Muffinki brownie wegańskie bezglutenowe z aquafabą i kremem z mleka kokosowego

Kocham brow­nie! Takie z chru­pią­cą sko­rup­ką a wewnątrz mięk­kie i mokre. Takie brow­nie w towa­rzy­stwie lodów lub śmie­tan­ki to nie­bo w gębie! Na uro­dzi­ny syn­ka przy­go­to­wa­łam taką wer­sję: Muf­fin­ki brow­nie wegań­skie bez­glu­te­no­we z aqu­afa­bą i kre­mem z mle­ka koko­so­we­go. Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na z efek­tu. Czy­taj dalej

Zupa krem z pieczonych warzyw — marchewki, papryki i pomidorów

Dzi­siej­szy prze­pis — zupa krem z pie­czo­nych warzyw — mar­chew­ki, papry­ki i pomi­do­rów to cudow­na, aro­ma­tycz­na, gęsta pro­po­zy­cja na obiad, przy­staw­kę, przekąskę…na każ­dą oka­zję! Pie­czo­na mar­chew, papry­ka i pomi­do­ry nabie­ra­ją cudow­ne­go, aro­ma­tu i sma­ku. Lek­ko dopra­wio­ne solą i ostrą papry­ką zmik­so­wa­ne two­rzą zupę krem ide­al­ną. Szcze­rze mówiąc, jest to naj­lep­sza zupa krem jaką jadłam.

Czy­taj dalej

Older posts