Month: Luty 2017 (page 1 of 2)

Curry z ciecierzycy z mlekiem kokosowym

Przed­sta­wiam Wam super prze­pis na obiad w 20 minut. Szyb­kie, zdro­we i pożyw­ne danie, któ­re zasma­ku­je każ­de­mu. Cur­ry z cie­cie­rzy­cy z mle­kiem koko­so­wym. Takie szyb­kie dania obia­do­we to coś co lubię wyjątkowo.

Czy­taj dalej

Pączki bez mleka i jajek — pyszne i proste

Pącz­ki bez mle­ka i jajek są tak samo pysz­ne jak takie świe­że pro­sto z pie­kar­ni. Nie odbie­ga­ją zupeł­nie sma­kiem od ory­gi­nal­nych. Przy­go­to­wu­ję pącz­ki nie zbyt czę­sto, ale przy oka­zji tłu­ste­go czwart­ku nie mogłam ich nie zrobić 🙂

Pącz­ki z tego prze­pi­su są pysz­ne, mię­ciut­kie pulch­ne i zni­ka­ją w zatrwa­ża­ją­cym tempie.

Czy­taj dalej

Bezglutenowe pączki gryczano jaglane

Tłu­sty czwar­tek już nie­dłu­go, dla­te­go dziś przed­sta­wiam prze­pis na pącz­ki. Tym razem będą to pącz­ki dla osób na die­cie bez­glu­te­no­wej z opcją bez­mlecz­ną i bez­ja­jecz­ną. Pącz­ki bez­glu­te­no­we gry­cza­no jagla­ne są pysz­ne, mię­ciut­kie i na pew­no oso­bom, któ­re nie jedzą glu­te­nu będą sma­ko­wać. W ten jeden dzień w roku war­to się sku­sić na takie pysz­ne pączusie 🙂

Czy­taj dalej

Pieczone udka kurczaka

Takie pie­czo­ne udka kur­cza­ka przy­go­to­wy­wa­ła moja mama. Może nie jest to wyra­fi­no­wa­ne i wyszu­ka­ne danie, ale budzi we mnie miłe wspo­mnie­nia i jest cał­kiem pro­ste do wyko­na­nia. Któż nie lubi pie­czo­nych udek z kurczaka?

Tak pie­czo­ne udka kur­cza­ka zawsze poja­wia­ły się na naszym sto­le w nie­dzie­lę w towa­rzy­stwie klu­sek ślą­skich i świe­żej surów­ki lub buraczków.

Czy­taj dalej

Grzanka z jajkiem w koszulce czyli zdrowe danie na śniadanie

Kolej­na pro­po­zy­cja na pysz­ne i zdro­we śnia­da­nie to grzan­ka z jaj­kiem w koszul­ce, szpi­na­kiem i awo­ka­do. Takie śnia­da­nie to mistrzo­stwo świa­ta! Wbrew pozo­rom przy­go­to­wa­nie takiej grzan­ki nie wyma­ga bar­dzo wie­le cza­su, choć pew­nie jest to pro­po­zy­cja na jakieś leni­we week­en­do­we poran­ki, kie­dy może­my się delek­to­wać sma­kiem tak przy­go­to­wa­ne­go śniadania.

Czy­taj dalej

Older posts