Month: Styczeń 2017

Karkówka duszona w whisky z pieczarkami

Dziś prze­pis dla tych mię­so­żer­nych. czy­li kar­ków­ka duszo­na w whi­sky z pie­czar­ka­mi. Cza­sem taką bom­bę kalo­rycz­ną moż­na sobie zafun­do­wać, a co!

Czy­taj dalej

Biszkopt bez jajek z aquafaby

Jak upiec bisz­kopt bez jajek? Czy to możliwe?

Mój mały aler­gik w mar­cu będzie miał uro­dzi­ny i od począt­ku roku opo­wia­da (gdzieś tak śred­nio dwa razy dzien­nie) o tym, że chce mieć na uro­dzi­ny tor­cik z bitą śmie­ta­ną i tru­skaw­ka­mi. Rok temu upie­kłam bez­glu­te­no­wy tort bez mle­ka i jajek, ale na bazie goto­wej mie­szan­ki bez­glu­te­no­wej z kre­mem z kaszy jagla­nej. Cia­sto wyszło dość twar­de i skoń­czy­ło się tym, że dzie­ci wyja­da­ły sam krem, a doro­śli po kawał­ku takie­go cia­sta z kaszy mie­li pro­blem z tym żeby zjeść kola­cję. Kre­my na bazie kaszy są dość syte 😉 W tym roku dzie­cię już mnie uprze­dzi­ło że takie­go same­go na pew­no nie chce 😉

Czy­taj dalej

Jednogarnkowe danie z ciecierzycy

Nie wiem jak Wy, ale ja uwiel­biam dania jed­no­garn­ko­we! Takie jedno­garn­ko­we danie z cie­cie­rzy­cy to już w ogó­le bajka 🙂

Nie tyle, że zmy­wa­nia potem jest mniej, choć to też jest nie­wąt­pli­wa zale­ta, ale dla­te­go, że są pro­ste, syte i zazwy­czaj wycho­dzi tego tyle, że nie muszę goto­wać następ­ne­go dnia 🙂

Czy­taj dalej

Wegańskie kokosanki z aquafaby bez jajek i mleka

Koko­san­ki są jed­ną z moich ulu­bio­nych słod­kich prze­ką­sek. Kie­dy musia­łam przejść na die­tę bez­ja­jecz­ną, bez­mlecz­ną to nie mogłam prze­bo­leć tego, że nie mogę ich jeść. Pró­bo­wa­łam róż­nych prze­pi­sów na wegań­skie koko­san­ki, ale jed­nak zawsze w sma­ku były tro­chę inne niż ory­gi­nal­ne i nie byłam zado­wo­lo­na z efek­tu. Za to te koko­san­ki z aqu­afa­by to strzał w 10.

Czy­taj dalej