Month: Grudzień 2016 (page 1 of 2)

Zupa grzybowa z jarzynami i łazankami

Przed Świę­ta­mi zdą­żę wsta­wić jesz­cze jeden wigi­lij­ny prze­pis 🙂 Tym razem zupa grzy­bo­wa z jarzy­na­mi. Taką zupę grzy­bo­wą na Wigi­lię przy­go­to­wy­wa­ła moja mama i jest to smak, któ­ry zawsze koja­rzy mi się ze Świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia. Więk­szość osób gotu­je zupę grzy­bo­wą z suszo­nych grzy­bów czy­stą z łazan­ka­mi. U nas zawsze była taka — gęsta, pożyw­na z warzy­wa­mi i łazankami.

Czy­taj dalej

Wigilijny smażony karp najlepszy na świecie!

Dziś kla­sycz­ny, nie­wy­ra­fi­no­wa­ny, tra­dy­cyj­ny prze­pis, czy­li wigi­lij­ny sma­żo­ny karp.

Wigi­lia bez kar­pia to nie Wigi­lia, przy­naj­mniej u mnie 😉 Co jak co, ale karp musi być!

Czy­taj dalej

Pierogi bezglutenowe i wegańskie — ciasto na pierogi bezglutenowe

Pie­ro­gi bez­glu­te­no­we to kolej­ny prze­pis zwią­za­ny ze Świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia, któ­re nie­ba­wem będzie­my obcho­dzić. Mój mąż nie wyobra­ża sobie Wigi­lii bez ruskich pierogów…ba! on sobie życia bez ruskich pie­ro­gów nie wyobra­ża! 🙂 Oczy­wi­ście dla nie­go stan­dar­do­wo wer­sja z pszen­nej mąki i z serem, choć muszę powie­dzieć, że jeśli cho­dzi o farsz, to ten z poniż­sze­go prze­pi­su jest iden­tycz­ny w sma­ku jak ory­gi­nal­ny ruski. Mój mąż nie poczuł róż­ni­cy, a wierz­cie mi — on ruskich pie­ro­gów zjadł w życiu tysiące 🙂

Czy­taj dalej

Bezglutenowe pierniki z lukrem z aquafaby

Zaczy­nam serię świą­tecz­nych prze­pi­sów od prze­pi­su na pier­ni­ki. Nie jakieś tam zwy­kłe pier­ni­ki, ale bez­glu­te­no­we pier­ni­ki bez jajek, ozdo­bio­ne lukrem kró­lew­skim na bazie aquafaby.

Czy­taj dalej

Curry z kurczakiem i pomidorami na mleku kokosowym

Za oknem mróz, a ja naj­chęt­niej otu­li­ła­bym się kocem i nie rusza­ła się spod nie­go do wio­sny 🙂 Nic dziw­ne­go, że mam ostat­nio fazę na roz­grze­wa­ją­ce dania kuch­ni azja­tyc­kiej. Cur­ry z kur­cza­kiem to moje ulu­bio­ne danie jeśli cho­dzi o te klimaty.

Ostre, aro­ma­tycz­ne przy­pra­wy — kolen­dra, kumin, czo­snek, ostra paprycz­ka, cyna­mon, imbir to połą­cze­nie od razu spra­wia, że robi się cieplej.

Czy­taj dalej

Older posts