Month: Listopad 2016

Rolada z indyka z jarmużem i suszonymi pomidorami w cieście francuskim

Rola­da z indy­ka z jar­mu­żem w cie­ście fran­cu­skim to danie na każ­dą oka­zję. W wyko­na­niu jest bar­dzo szyb­kie, mimo że wyglą­da na bar­dzo skom­pli­ko­wa­ne i czasochłonne.

Mię­so z indy­ka jada­my bar­dzo czę­sto. Jest na praw­dę bar­dzo dobre i zdro­we. Naj­waż­niej­sze jed­nak w jego przy­go­to­wa­niu jest to, żeby nie było za suche.

Czy­taj dalej

Królik duszony w sosie pomidorowym z kapustą

Dziś prze­pis na pysz­ne, mię­ciut­kie i pach­nąc zio­ła­mi i przy­pra­wa­mi mię­so. Kró­lik duszo­ny w sosie pomi­do­ro­wym z kapu­stą. Mię­so i sos z kapu­stą poda­ne z ziem­nia­ka­mi sta­no­wi sycą­ce i peł­no­war­to­ścio­we danie.

Czy­taj dalej

Orkiszowe muffinki z czekoladą

Orki­szo­we muf­fin­ki z cze­ko­la­dą lądu­ją na naszym sto­le wte­dy, kie­dy mamy ocho­tę na coś słod­kie­go do kawy czy her­ba­ty, a nie mam ani cza­su ani ocho­ty na cza­so­chłon­ne pie­cze­nie. Dosko­na­le nada­ją się rów­nież kie­dy odwie­dza­ją nas nie­spo­dzie­wa­nie goście.

Muf­fin­ki są bar­dzo pro­ste i szyb­kie w przy­go­to­wa­niu, nie trze­ba uży­wać tony sprzę­tów kuchen­nych, któ­re potem trze­ba umyć. Wystar­czy miska…no wła­ści­wie dwie miski, łyż­ka, wymie­sza­nie skład­ni­ków i gotowe!

Czy­taj dalej

Naleśniki z farszem z mielonego mięsa z sosem czosnkowym

Ostat­nio poka­za­łam Wam prze­pis na bez­glu­te­no­we nale­śni­ki. Dziś chcia­łam podać prze­pis z ich wyko­rzy­sta­niem. Nale­śni­ki z far­szem z mie­lo­ne­go mię­sa z sosem czosn­ko­wym. Kie­dyś takie danie lądo­wa­ło na naszym sto­le bar­dzo często.

Czy­taj dalej