Month: Lipiec 2016 (page 1 of 2)

Krem z pomidorów

W moim domu rodzin­nym zawsze robi­ło się zupę pomi­do­ro­wą z prze­cie­ru pomi­do­ro­we­go. Była to moja ulu­bio­na zupa w dzieciństwie…nadal ją lubię, moje dzie­ci tak­że. Jed­nak latem, kie­dy pomi­do­ry są takie smacz­ne i pach­ną­ce nie spo­sób się oprzeć poku­sie ugo­to­wa­nia gęstej i pysz­nej zupy krem z pomi­do­rów — świe­żych pomidorów 😉

Krem z pomidorów

Zupa krem z pomidorów

Krem z pomidorów

Składniki dania: Krem z pomidorów

 • 2 kg pomi­do­rów (np. malinowe)
 • 1 duża cebula
 • 2 ząb­ki czosnku
 • dwie gałąz­ki bazy­lii świeżej
 • ok 1 szklan­ka bulio­nu warzywnego
 • sól i pieprz
 • łyżecz­ka octu
 • szczyp­ta cukru opcjonalnie

Wykonanie:

 • Pomi­do­ry parzę i obie­ram ze skórki.
 • Cebu­lę i czo­snek sie­kam drob­no. Szklę na oli­wie. Doda­ję pomi­do­ry pokro­jo­ne w kost­kę, przy­pra­wiam łyżecz­ką soli, świe­żo mie­lo­nym pie­przem, doda­ję ocet, przy­kry­wam i duszę ok 30 minut.
 • Po tym cza­sie doda­ję bazy­lię i bulion i gotu­ję jesz­cze 5 minut.
 • Mik­su­ję całość. Dopra­wiam cukrem jeśli pomi­do­ry są zbyt kwa­śne i ewen­tu­al­nie jesz­cze do sma­ku solą i pieprzem.
 • Jeśli ktoś chce, moż­na prze­trzeć zupę przez sito…wg mnie nie konieczne 😉
 • Poda­ję z maka­ro­nem lub naj­le­piej z grzankami 😉

Zapisz

Leczo z cukinią

Leczo z cuki­nią — danie, któ­re w naszej rodzi­nie poja­wia się dość czę­sto. Szcze­gól­nie wte­dy, gdy skład­ni­ki na stra­ga­nach są w dobrej cenie, tak jak teraz. Przez lata udo­sko­na­la­li­śmy ten prze­pis. Leczo wg Nic­po­niów to zdro­we danie peł­ne warzyw. Koniecz­nie z cuki­nią, świe­ży­mi pomi­do­ra­mi, kolo­ro­wą papry­ką i dodat­kiem dobrej kiełbasy.

Przygotowanie leczo

Przy­go­to­wa­nie leczo z cukinią

Kie­dy już się zabie­ra­my za leczo, to pla­nu­je­my taką ilość aby mieć obiad na dwa dni i dodat­ko­wo zamy­ka­my gorą­ce w kil­ku sło­ikach aby cie­szyć się jego sma­kiem dłu­żej 😉 Taki sło­ik może postać do dwóch tygo­dni w lodów­ce, choć u nas to tak mak­sy­mal­nie tydzień 😉 Tak więc robię z podwój­nej por­cji w dwóch garnkach 🙂

Z poda­nych skład­ni­ków wycho­dzi ok 34 litrów goto­we­go dania.

Leczo z cukinią

Leczo z cukinią

Leczo z cukinią

Składniki:

 • 1 kg papry­ki (czer­wo­nej, żół­tej, zielonej)
 • 1kg pomi­do­rów
 • 1kg cuki­nii
 • 2 duże cebule
 • 3 ząb­ki czosnku
 • 0,5 kg kieł­ba­sy podwawelskiej
 • sól, pieprz do sma­ku, szczyp­ta cukru
 • szczyp­ta pie­przu cayenne

Wykonanie:

 • Cebu­le kro­ję w piór­ka, czo­snek sie­kam. Papry­ki i cuki­nie w cien­kie paski, pomi­do­ry parzę i obie­ram ze skó­rek i kro­ję w grub­szą kost­kę, a kieł­ba­sę w półplasterki.
 • Na oli­wie pod­sma­żam cebu­lę i czo­snek aż się zeszklą. Doda­ję kieł­ba­sę i sma­żę chwilę.
 • Następ­nie doda­ję pomi­do­ry, szczyp­tę cukru i przy­kry­wam. Duszę ok 10 minut na małym ogniu
 • Po tym cza­sie doda­ję cuki­nie znów przy­kry­wam i duszę kolej­ne 15 minut.
 • Następ­nie pora na papry­kę. Gdy­bym doda­ła ją wcze­śniej, za bar­dzo by zmię­kła i w daniu pły­wa­ła­by sama skór­ka z papry­ki, a tego nie lubimy 😉
 • Przy­pra­wiam ok łyżecz­ką soli, szczyp­tą pie­przu i odro­bi­ną pie­przu cay­en­ne. Przy­kry­wam i na malut­kim ogniu duszę ok 30 minut aż papry­ka będzie miękka.
 • Poda­ję z pie­czy­wem, lub jako sos do ryżu lub makaronu 🙂
 • Smacz­ne­go!

Zapisz

Zapisz

Bananowy biszkopt bez jajek z kremem kokosowym

Od jakie­goś cza­su pra­co­wa­łam nad prze­pi­sem na cia­sto, któ­re będzie zdro­we, wegań­skie i bez­glu­te­no­we, a któ­re sma­kiem nie będzie odbie­gać od tych tzw. nie­udziw­nia­nych”, jak to nazy­wa mój mąż ;) Myślę, że jestem goto­wa poka­zać Wam efekt tych poszu­ki­wań i przed­sta­wić prze­pis na pysz­ne cia­sto bez mle­ka, bez jajek, bez glu­te­nu i bez cukru — Bana­no­wy bisz­kopt bez jajek z kre­mem koko­so­wym. Nie­skrom­nie powiem, że jestem zadowolona 😉

Tak jak pisa­łam tutaj, w die­cie bez­ja­jecz­nej bana­ny są nie­odzow­ne i dzi­siej­szy prze­pis na bisz­kopt z ich udzia­łem tyl­ko to potwierdza.

Spód cia­sta wyko­na­ny jest z bana­nów, cukru lub ksy­li­to­lu, mąki jagla­nej, prosz­ku i eks­trak­tu wani­lio­we­go — nic wię­cej! Struk­tu­ra cia­sta jest prak­tycz­nie taka, jak bisz­kop­tu na jaj­kach — mię­ciut­ki i nie kru­szy się. Dosko­na­le nada­je się jako baza do tortów.

Masa to kasza jagla­na, mle­ko mig­da­ło­we, wiór­ki koko­so­we i cukier/ksylitol. Dzię­ki doda­niu do kaszy wiór­ków koko­so­wych nie mamy wra­że­nia, że zaja­da­my zdro­wą, ale śred­nio smacz­ną kaszę jagla­ną, a pysz­ny koko­so­wy krem.

Dopeł­nie­niem sma­ku jest pole­wa kaka­owa, a jak wia­do­mo powszech­nie — bana­ny i cze­ko­la­da to połą­cze­nie idealne!

Pole­cam nie tyl­ko tym, któ­rzy są na die­cie, ale też tym, któ­rzy lubią dobre i szyb­kie słod­kie wypieki 🙂
Zapraszam!

Biszkopt bez jajek z kremem kokosowym

Bana­no­wy bisz­kopt bez jajek z kre­mem kokosowym

Bananowy biszkopt bez jajek z kremem kokosowym i polewą

Składniki — Biszkopt bez jajek:

 • 4 bana­ny
 • 23 łyż­ki cukru lub 2 łyż­ki ksy­li­to­lu ( w zależ­no­ści od stop­nia doj­rza­ło­ści bana­nów — im bar­dziej doj­rza­łe tym słodsze)
 • 100 g mąki jaglanej
 • 2 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia
 • 2 łyżecz­ki eks­trak­tu waniliowego

Składniki — Masa kokosowa:

 • 12 szklan­ki kaszy jaglanej
 • 2,5 szklan­ki mle­ka roślin­ne­go — u mnie migdałowe
 • 2 łyżecz­ki ole­ju kokosowego
 • 3 łyż­ki cukru lub 22,5 łyż­ki ksylitolu
 • 100 g wiór­ków koko­so­wych naj­le­piej niesiarkowanych.

Składniki — Polewa kakaowa:

 • 50 g mar­ga­ry­ny bezmlecznej
 • 40 g cukru lub 30g ksylitolu
 • 3 łyż­ki gorz­kie­go kakao w proszku
 • 12 łyż­ki wody

Wykonanie dania — Bananowy biszkopt bez jajek z kremem kokosowym:

 • Bana­ny obie­ram i wrzu­cam do malak­se­ra, doda­ję cukier i mik­su­ję chwi­lę na gład­ką masę. Doda­ję mąkę jagla­ną i pro­szek do pie­cze­nia oraz eks­trakt wani­lio­wy i jesz­cze chwi­lę mik­su­ję powo­li do połą­cze­nia się skład­ni­ków. Masę wyle­wam do okrą­głej for­my o śred­ni­cy ok 25 cm. Powin­na mieć taką kon­sy­sten­cję jak masa jajecz­na do zwy­kłe­go biszkoptu.
 • Pie­kę w 180 stop­niach bez ter­mo­obie­gu przez ok 3040 minut. Do momen­tu kie­dy paty­czek wło­żo­ny w cia­sto po wyję­ciu pozo­sta­je suchy.
 • Zabie­ram się za masę: Kaszę jagla­ną płu­czę na sit­ku w gorą­cej wodzie. Pole­wam ją dość dłu­go — ok 35 minut. Nie wypłu­ka­na kasza jagla­na jest gorz­ka, dla­te­go trze­ba ją dobrze prze­płu­kać przed gotowaniem.
 • Zago­to­wu­ję 1,5 szklan­ki mle­ka i wsy­pu­ję prze­płu­ka­ną kaszę jagla­ną. Doda­ję olej koko­so­wy i gotu­ję kaszę w mle­ku ok 20 minut czę­sto mieszając.
 • Pod koniec goto­wa­nia doda­ję cukier/ksylitol i resz­tę mle­ka. Do ugo­to­wa­nej kaszy dosy­pu­ję wiór­ki koko­so­we i mik­su­ję blen­de­rem. Studzę.
 • Skład­ni­ki pole­wy pod­grze­wam na małym ogniu cały czas mie­sza­jąc. Po zago­to­wa­niu wyłą­czam gaz i lek­ko studzę.
 • Na wystu­dzo­ny bisz­kopt wykła­dam masę koko­so­wą, na to pole­wa kaka­owa i goto­we! Smacznego!

Pole­cam Wam jesz­cze inne pysz­ne bez­glu­te­no­we, bez­ja­jecz­ne i bez­mlecz­ne przepisy:

Bisz­kopt bez jajek z aquafaby

Biszkopt bez jajek z aquafaby

Puszy­sty mus cze­ko­la­do­wy wegań­ski i bez­glu­te­no­wy z aquafaby

mus czekoladowy wegański i bezglutenowy

Bab­ka bez­glu­te­no­wa i bezjajeczna

Babka bezglutenowa bez jajek i masła z aquafabą

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Risotto z grzybami

Podob­no w lasach poja­wi­ły się już grzy­by. My jesz­cze w tym roku się nie wybra­li­śmy, ale pew­nie taką wyciecz­kę rodzin­ną sobie zafun­du­je­my nie­ba­wem 😉 Póki co, prze­ko­pa­łam zamro­żo­ne zapa­sy, któ­re trze­ba wyko­rzy­stać i zro­bić miej­sce na świe­że dosta­wy i zna­la­złam paczusz­kę zamro­żo­nych pod­grzyb­ków. Oj, jak ja lubię jajecz­ni­cę z grzy­ba­mi i grzy­by w śmietanie.…eh…niestety z tych dań muszę póki co zre­zy­gno­wać ze wzglę­du na aler­gicz­ne pro­ble­my córecz­ki, któ­rą kar­mię pier­sią. W ramach rekom­pen­sa­ty przy­go­to­wa­łam na obiad risot­to z grzy­ba­mi. Zamiast śmie­ta­ny uży­łam gęstej czę­ści mle­ka koko­so­we­go w pusz­ce. Mle­ko koko­so­we zabie­li­ło sos i doda­ło gład­ko­ści, a w sma­ku nie było wyczu­wal­ne. Pole­cam do wyko­rzy­sty­wa­nia do róż­nych prze­pi­sów takie mle­ko w pusz­ce zamiast śmie­tan­ki — oczy­wi­ście dla tych, któ­rzy z róż­nych powo­dów nie jedzą nabiału.

Jeśli nie musi­cie rezy­gno­wać z mlecz­nych pro­duk­tów, użyj­cie tłu­stej śmietanki 😉

Dzię­ki dużej ilo­ści ziół i czosn­ku risot­to z grzy­ba­mi jest bar­dzo aro­ma­tycz­ne i smacz­ne. Jeśli mamy goto­wy bulion to całość zaj­mie nam max 30 minut. Zapraszam!

Risotto z grzybami

Risot­to z grzybami

Risotto z grzybami

Składniki dania: Risotto z grzybami

 • 20 dkg mię­sa pier­si kur­cza­ka / indyka
 • ok 20 dkg grzy­bów leśnych (pod­grzyb­ków, prawdziwków)
 • 200g ryżu np basmati
 • 1 duża cebula
 • 23 ząb­ki czosnku
 • ok 1 l. bulio­nu warzywnego/grzybowego
 • kie­li­szek bia­łe­go wytraw­ne­go wina
 • roz­ma­ryn, tymia­nek, pie­trusz­ka. Po ok łyżecz­ce posie­ka­nych ziół.
 • łyż­ka mle­ka koko­so­we­go w pusz­ce lub śmie­tan­ki. Jeśli uży­wam mle­ka koko­so­we­go nie mie­szam zawar­to­ści tyl­ko wybie­ram łyż­ką gęst­szą część z góry.

Przygotowanie dania: Risotto z grzybami

 • Cebu­lę i czo­snek kro­ję drob­no. Grzy­by oczysz­czo­ne kro­ję w plasterki.
 • Mię­so kro­ję w kost­kę, solę i sma­żę na patelni.
 • W garn­ku na oli­wie sma­żę cebu­lę. Kie­dy się zeszkli doda­ję czo­snek i zaraz potem grzy­by. Dopra­wiam całość dużą szczyp­tą soli i świe­żo mie­lo­ne­go pie­przu i sma­żę ok 5 minut. Jeśli macie suszo­ne zio­ła, to może­cie je dodać w tym momen­cie. Jeśli świe­że, dodać je pod koniec gotowania.
 • Do garn­ka z grzy­ba­mi wsy­pu­ję suro­wy ryż i zaraz potem wino. Cze­kam aż ryż wsiąk­nie całe wino i wle­wam tro­chę bulio­nu. Znów cze­kam aż wsiąk­nie i znów wle­wam, aż wle­ję cały bulion, a ryż będzie mięk­ki. Przez ten czas cią­gle mie­szam zawar­tość garn­ka. Przy­pra­wiam solą i pie­przem jeśli trze­ba i świe­ży­mi ziołami.
 • Doda­ję pod­sma­żo­ne wcze­śniej mię­so i koko­so­wą śmietankę.
 • Smacz­ne­go!

Zapisz

Gulasz z cielęciny

Gulasz jest bez wąt­pie­nia jed­nym z naro­do­wych węgier­skich dań. Naj­le­piej sma­ku­je jedzo­ny gdzieś nad brze­giem Duna­ju w Buda­pesz­cie Jeśli będzie­my na Węgrzech war­to zaopa­trzyć się w prosz­ko­wa­ną wędzo­ną papry­kę, któ­ra jest jed­nym z pro­duk­tów war­tych przy­wie­zie­nia z Węgier

Gulasz robię w domu bar­dzo czę­sto. Szyb­ko się go przy­go­to­wu­je. Zazwy­czaj rano nasta­wiam, a w porze obia­do­wej gotu­ję tyl­ko dodat­ki — ryż lub kaszę i obiad szyb­ko lądu­je na sto­le. Naj­czę­ściej jest to gulasz wie­przo­wy lub z indy­ka, a cza­sem wołowy.

Kie­dy jed­nak mamy ocho­tę na cie­ka­wą odmia­nę i dosta­nę w skle­pie ład­ny kawa­łek cie­lę­ci­ny to przy­go­to­wu­ję taką wer­sję gulaszu.

Gulasz z cie­lę­ci­ny na winie sma­ku­je wyśmie­ni­cie. Mię­so jest mię­ciut­kie i dosłow­nie roz­pły­wa się w ustach. Spróbuj!

Gulasz z cielęciny

Gulasz z cielęciny

Składniki dania: Gulasz z cielęciny

 • 500g cie­lę­ci­ny ( np łopatki)
 • 2 cebu­le
 • 180 ml bia­łe­go wytraw­ne­go wina
 • 500 ml bulio­nu warzywnego
 • 100 ml śmie­tan­ki 30% (jeśli dozwolona…u mnie póki co odpada)
 • kil­ka gałą­zek tymianku
 • sól pieprz do smaku
 • łyż­ka soku z cytryny
 • mąka do zagęsz­cze­nia (pszen­na, jagla­na lub kukurydziana)

Wykonanie dania: Gulasz z cielęciny

 • Mię­so myję, kro­ję na kwa­dra­ty ok 2cm, osu­szam ręcz­ni­kiem papierowym.
 • Cebu­le kro­ję w kostkę.
 • Mię­so sma­żę na ole­ju na dużym ogniu w sze­ro­kim garn­ku, lub par­tia­mi. Cho­dzi o to, by nie puści­ło za dużo wody i by całość nie zaczę­ła się dusić. Pod­sma­żo­ne mię­so prze­kła­dam na talerz, dopra­wiam solą, pie­przem i odstawiam.
 • Do garn­ka, w któ­rym sma­ży­łam mię­so wle­wam łyż­kę ole­ju i sma­żę cebu­lę na śred­nim ogniu, pod­le­wam winem i chwi­lę duszę skro­biąc drew­nia­ną łopat­ką dno aby odkle­ić pozo­sta­ły po sma­że­niu mię­sa smak”. Doda­ję mię­so, zale­wam całość bulio­nem, zmniej­szam gaz, wrzu­cam list­ki tymian­ku zamy­kam pokryw­ką. Duszę ok 1 godzinę.
 • Dopra­wiam solą jeśli potrze­ba i sokiem z cytry­ny. Zagęsz­czam mąką — łyż­kę mąki mie­szam z odro­bi­ną wody i wle­wam do sosu. Zago­to­wu­ję i gotowe!
 • Poda­ję z ryżem, kaszą lub ziemniakami.
 • Smacz­ne­go!
Older posts