Month: Czerwiec 2016

Wegańskie lody truskawkowe bez cukru

Dziś prze­pis na wegań­skie lody tru­skaw­ko­we w wer­sji bez cukru, bez mle­ka, śmie­tan­ki, jajek.

Przez swo­ją die­tę nie mogę jadać lodów na mie­ście, a cie­pło jest nie­mi­ło­sier­nie i jak tu się powstrzy­mać? Na szczę­ście są bana­ny, któ­re w die­cie bez­mlecz­nej i bez­cu­kro­wej mają prze­róż­ne zasto­so­wa­nie. Ich doda­tek do zmik­so­wa­nych, mro­żo­nych tru­ska­wek spra­wia, że powsta­łe z tego połą­cze­nia lody są kre­mo­we, pysz­ne i słod­kie! Wegań­skie lody tru­skaw­ko­we może­cie wyko­nać po sezo­nie na tru­skaw­ki z mro­żo­nych owo­ców i też będzie pysznie 🙂

Wegańskie lody truskawkowe bez cukru

Tru­skaw­ko­we lody wegań­skie bez cukru

Wegańskie lody truskawkowe

Składniki dania: Wegańskie lody truskawkowe

 • 1 bar­dzo doj­rza­ły banan
 • pół kg truskawek

Wykonanie dania: Wegańskie lody truskawkowe

Bana­na pokro­ić na mniej­sze kawał­ki i zamro­zić razem z tru­skaw­ka­mi. Po mini­mum 2 godzi­nach owo­ce wyjąć i pozo­sta­wić chwi­lę, aby odta­ja­ły. Jeśli tego nie robi­my nasz blen­der może się obra­zić 🙂 Zblen­do­wać i poda­wać od razu.

Zapisz

Zapisz

Kotlety ziemniaczane z paprykowym guacamole

Kotle­ty ziem­nia­cza­ne przy­rzą­dzam ostat­nio dość często.Muszę się przy­znać że cza­sa­mi spe­cjal­nie gotu­ję więk­szą ilość ziem­nia­ków na obiad i na kola­cję mamy kotle­ty ziem­nia­cza­ne. Moż­na podać je jako doda­tek do obia­du, cie­płą kola­cję, ale spraw­dzą się rów­nież bar­dzo dobrze w posta­ci prze­ką­ski na impre­zę. W szcze­gól­no­ści w wer­sji z pysz­nym papry­ko­wym guaca­mo­le. Pole­cam Wam bar­dzo to połączenie!

Kotle­ty ziem­nia­cza­ne z guaca­mo­le z tego prze­pi­su są dodat­ko­wo bez­ja­jecz­ne, a jeśli zamie­ni­cie buł­kę tar­tą na płat­ki kuku­ry­dzia­ne czy kasz­kę kuku­ry­dzia­ną, to rów­nież bezglutenowe.

Kotlety ziemniaczane z paprykowym guacamole

Kotle­ty ziem­nia­cza­ne z papry­ko­wym guacamole

Kotlety ziemniaczane z boczkiem i paprykowym guacamole

Składniki dania: Kotlety ziemniaczane

 • 1 kg ziemniaków
 • 150g wędzo­ne­go boczku
 • 3 cebu­le
 • 1 ząbek czosnku
 • 35 łyżek mąki ziemniaczanej
 • sól, pieprz
 • buł­ka tarta/ zmie­lo­ne płat­ki kukurydziane/kaszka kuku­ry­dzia­na do obtoczenia
 • olej do smażenia

Wykonanie dania: Kotlety ziemniaczane

 • Ziem­nia­ki gotu­ję do mięk­ko­ści i studzę.
 • Boczek pod­sma­żam z cebu­lą pokro­jo­ną w kostecz­kę, doda­je ząbek czosn­ku posie­ka­ny i sma­żę chwi­lę tak by nie przy­pa­lił się czosnek.
 • Pod­sma­żo­ny boczek z cebu­lą i czosn­kiem doda­ję do ziem­nia­ków. Dopra­wiam solą, pie­przem, doda­ję mąkę ziem­nia­cza­ną. Mie­szam ręką.
 • Masę chło­dzę w lodów­ce 3060minut, lub jeśli robię wer­sję na wie­czór dla gości, for­mu­łu­ję od razu kotle­ci­ki i w takiej for­mie cho­wam do lodów­ki. Przed samym poda­niem obta­czam w bułce/płatkach kuku­ry­dzia­nych i sma­żę na oleju.

Sos guacamole z papryką

Składniki dania: sos guacamole

 • 1 doj­rza­łe awokado
 • 1 papry­ka czer­wo­na mała lub pół dużej
 • 12 cebu­li czer­wo­nej (bia­ła też może być)
 • 1 ząbek czosnku
 • sok z poło­wy limon­ki (lub cytryny)
 • pół pęcz­ka zie­lo­nej pie­trusz­ki lub kolendry
 • sól

Wykonanie dania: sos guacamole

 • Awo­ka­do obie­ram, usu­wam pest­kę Miąższ zgnia­tam widel­cem na mia­zgę. Pole­wam sokiem z limon­ki. Papry­kę i cebu­lę kro­ję w drob­niut­ką kostecz­kę. Jeśli uży­wam bia­łej cebu­li to pokro­jo­ną posy­pu­ję szczyp­tą soli, dzię­ki temu cebu­la sta­je się bar­dziej łagodna.
 • Czo­snek prze­ci­skam przez pra­skę. Pie­trusz­kę siekam.
 • Wszyst­kie skład­ni­ki łączę i dopra­wiam dość obfi­cie solą.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Chleb bezglutenowy z kaszy gryczanej

Moje przy­go­dy z pie­cze­niem chle­ba bez­glu­te­no­we­go koń­czy­ły się zazwy­czaj lek­kim roz­cza­ro­wa­niem. Chleb­ki były dobre zaraz po upie­cze­niu, ale po paru godzi­nach, a tym bar­dziej po roz­mro­że­niu oka­zy­wa­ły się nie do zje­dze­nia. Tra­fi­łam jed­nak na prze­pis na chleb bez­glu­te­no­wy, któ­ry posta­no­wi­łam wypró­bo­wać, choć nie do koń­ca byłam prze­ko­na­na czy się uda…Chleb bez­glu­te­no­wy z kaszy gryczanej…tylko kasza, sól i woda? bez zakwa­su hodo­wa­ne­go co naj­mniej tydzień, bez droż­dży?! niemożliwe!

A jed­nak! 🙂

Prze­pis na chleb bez­glu­te­no­wy z kaszy gry­cza­nej pocho­dzi z blo­ga natchniona.pl

Chle­bek powstał z kaszy gry­cza­nej nie­pa­lo­nej. Jest ona deli­kat­niej­sza niż ta palo­na, dla­te­go też chleb jest deli­kat­ny w sma­ku i pasu­je do sło­nych jak i słod­kich dodat­ków. Jest mię­ciut­ki, smacz­ny, nie kru­szy się. Kro­ję go zim­ne­go na krom­ki i mro­żę, tak by na dłu­żej zacho­wać jego świeżość.

IMG_4646

Chleb bez­glu­te­no­wy z kaszy gryczanej

Chleb bezglutenowy z kaszy gryczanej niepalonej

Składniki na 1 blaszkę chlebową:

 • 500g kaszy gry­cza­nej nie­pa­lo­nej
 • 700 ml wody
 • 2 łyżecz­ki soli (w ory­gi­na­le 3, ale na mój gust chle­bek wycho­dzi trosz­kę za słony)
 • opcjo­nal­nie ziar­na sło­necz­ni­ka, dyni, czar­nusz­ka, co tam macie aku­rat pod ręką.

Wykonanie dania: chleb bezglutenowy z kaszy gryczanej

 • Kasze płu­czę chwi­lę na sit­ku, prze­kła­dam do miski i zale­wam wodą. Odsta­wiam na co naj­mniej 8 godzin, naj­le­piej na noc w cie­płe miejsce.
 • Rano mie­szam i uzu­peł­nij wodę, tak by kasza była nią mini­mal­nie przy­kry­ta. Odsta­wiam do wieczora.
 • Wie­czo­rem mik­su­ję zawar­tość miski, tak by jed­nak pozo­sta­ły grud­ki kaszy, masa nie powin­na być cał­kiem gład­ka. Doda­ję sól, mie­szam i prze­kła­dam do blasz­ki wyło­żo­nej papie­rem do pie­cze­nia do ok 23 wyso­ko­ści blasz­ki. Blasz­kę z cia­stem znów odsta­wiam w cie­płe miejsce.
 • Rano wsta­wiam do zim­ne­go pie­kar­ni­ka, włą­czam grza­nie góra dół na 200 st. C i pie­kę ok 5055minut.
 • Wyj­mu­ję z blasz­ki. Stu­kam w spód, jeśli wyda­je głu­chy odgłos, chle­bek jest gotowy.
 • Stu­dzę na kratce.

Zapisz

Zapisz

Zapisz