Curry z ciecierzycy z mlekiem kokosowym

Przed­sta­wiam Wam super prze­pis na obiad w 20 minut. Szyb­kie, zdro­we i pożyw­ne danie, któ­re zasma­ku­je każ­de­mu. Cur­ry z cie­cie­rzy­cy z mle­kiem koko­so­wym. Takie szyb­kie dania obia­do­we to coś co lubię wyjąt­ko­wo.

Mimo, że sta­ram się pla­no­wać obia­dy na cały tydzień, to jed­nak nie zawsze to wycho­dzi. Cza­sem dopie­ro pół godzi­ny przed powro­tem syna z przed­szko­la budzę się” i zasta­na­wiam nad tym jakie danie na szyb­ko przy­go­to­wać. W taki­ch sytu­acja­ch zaglą­dam do szaf­ki kuchen­nej peł­nią­cej rolę spi­żar­ki i wymy­ślam coś na szyb­ko. To danie wła­śnie tak powsta­ło. Cie­cie­rzy­cę, pomi­do­ry w pusz­ce i koko­so­we mle­ko zawsze mam pod ręką, więc nasta­wi­łam ryż i zaczę­łam dzia­łać.

Cur­ry z cie­cie­rzy­cy jest bar­dzo pro­ste w przy­go­to­wa­niu. Jest to spo­sób na szyb­ki i zdro­wy obiad. Cało­ść będzie goto­wa w 20 minut czy­li dokład­nie tyle ile gotu­je się ryż, z któ­rym danie to moż­na podać.

Zapra­szam do wypró­bo­wa­nia!

Jeże­li podo­ba Ci się ten prze­pis klik­nij lubię to” i udo­stęp­nij 😉 może komuś z Two­ich zna­jo­my­ch mój blog i prze­pi­sy w nim zawar­te też się spodo­ba­ją. Bar­dzo dzię­ku­ję!

Wydruk prze­pi­su
Cur­ry z cie­cie­rzy­cy z mle­kiem koko­so­wym
z mle­kiem koko­so­wym
Czas przy­go­to­wa­nia 5 minut
Czas goto­wa­nia 15 minut
Por­cje
oso­by
Skład­ni­ki
Czas przy­go­to­wa­nia 5 minut
Czas goto­wa­nia 15 minut
Por­cje
oso­by
Skład­ni­ki
Spo­sób przy­go­to­wa­nia
 1. Cebu­lę kro­ję w kostecz­kę. Pod­sma­żam na łyż­ce oli­wy. Doda­ję cur­ry i sma­żę chwi­lę na patel­ni z cebu­lą
 2. Zale­wam pomi­do­ra­mi z pusz­ki i doda­ję cukier. Następ­nie wsy­pu­ję cie­cie­rzy­cę i gotu­ję na wol­nym ogniu ok 15 minut. Dopra­wiam ewen­tu­al­nie solą, pie­przem. Moż­na dodać ostrą papry­kę jeśli lubi­cie bar­dziej pikant­ny smak. Goto­we danie poda­ję z ryżem i posy­pu­ję zie­lo­ną pie­trusz­ka lub kolen­drą
Udo­stęp­nij ten prze­pis

Pączki bez mleka i jajek — pyszne i proste

Pączki bez mleka i jajek są tak samo pyszne jak takie świeże prosto z piekarni. Nie odbiegają zupełnie smakiem od oryginalnych. Przygotowuję pączki nie zbyt często, ale przy okazji tłustego czwartku nie mogłam ich nie zrobić 🙂

Pączki z tego przepisu są pyszne, mięciutkie pulchne i znikają w zatrważającym tempie.

Pączki lubimy wszyscy. Dla syna przygotowałam bezglutenowe pączusie, które wstawiłam już na bloga - klik, a dla nas takie na zwykłej pszennej mące pączki bez mleka i jajek.

Nie jestem fanką ulepszania pączków do wersji light i fit. Według mnie pączek musi być smażony najlepiej na smalcu i polany lukrem 🙂 Pieczone to są drożdżówki 😉 Tłusty czwartek nie byłby tłustym czwartkiem gdybyśmy wszyscy przerzucili się na pieczone pączki. Raz w roku można nie zwracać uwagi na kalorie!

Zapraszam do wypróbowania tego prostego przepisu na wegańskie pączki bez mleka i jajek!

Wydruk przepisu
Pączki bez mleka i jajek
z konfiturą truskawkową
Czas przygotowania 2 godziny
Czas gotowania 30 minut
Porcje
szt
Składniki
Czas przygotowania 2 godziny
Czas gotowania 30 minut
Porcje
szt
Składniki
Sposób przygotowania
 1. Drożdże rozpuszczam w 50ml mleka i dosypuję łyżeczkę cukru i łyżkę mąki. Mieszam Odstawiam na 15 minut
 2. Mąkę przesiewam przez sito. Dodaję cukier, sól, rozczyn, ekstrakt drożdżowy, aquafabę, resztę mleka i wyrabiam ciasto. Dodaję olej i wyrabiam dalej. Ciasto jest dość miękkie. Jeśli klei się do rąk dolewam jeszcze odrobinę oleju. Odstawiam w ciepłe miejsce aż podwoi objętość.
 3. Ciasto rozwałkowuję na grubość ok 1 cm. Wykrawam kółka i układam na środku każdego konfiturę. Zlepiam brzegi formułując kulkę i odstawiam do wyrośnięcia na następne 15 minut.
 4. Smażę na głębokim oleju przez ok 2-3 minuty z każdej strony.
Inne informacje

Łatwiej byłoby konfiturę wstrzyknąć do gotowych pączków szprycą. Jeśli taką macie, rozwałkujcie ciasto odrobinę grubiej. Pączki będą się zdecydowanie lepiej prezentowały niż moje 🙂

Pączki bez mleka i jajek

Udostępnij ten przepis

Bezglutenowe pączki gryczano jaglane

Pączki bezglutenowe gryczano jaglane

Bez­glu­te­no­we pącz­ki gry­cza­no jagla­ne

Tłu­sty czwar­tek już nie­dłu­go, dla­te­go dziś przed­sta­wiam prze­pis na pącz­ki dla osób na die­cie bez­glu­te­no­wej z opcją bez­mlecz­ną i bez­ja­jecz­ną. Pącz­ki bez­glu­te­no­we gry­cza­no jagla­ne są pysz­ne, mię­ciut­kie i na pew­no oso­bom, któ­re nie jedzą glu­te­nu będą sma­ko­wać. W ten jeden dzień w roku war­to się sku­sić na takie pysz­ne pączu­sie 🙂

Prze­pis powstał na bazie tego prze­pi­su jed­nak z moimi kil­ko­ma mody­fi­ka­cja­mi.

Struk­tu­ra cia­sta jest bar­dzo podob­na do tra­dy­cyj­ny­ch opo­nek sero­wy­ch. Nie jest to puszy­sty pączek jak te z nadzie­niem na pszen­nej mące, ale jeśli lubi­cie opon­ki sero­we takie pączu­sie na pew­no będą Wam sma­ko­wać. Pole­cam!

Jutro poja­wi się prze­pis na pącz­ki z nadzie­niem na mące pszen­nej bez mle­ka i jajek, tak­że zapra­szam do obser­wo­wa­nia i wypró­bo­wa­nia obu prze­pi­sów!

Wydruk prze­pi­su
Bez­glu­te­no­we pącz­ki gry­cza­no jagla­ne
z serem lub tofu
Czas przy­go­to­wa­nia 40 minut
Czas goto­wa­nia 30 minut
Por­cje
sztu­ki
Skład­ni­ki
bez­glu­te­no­we pącz­ki
lukier cytry­no­wy
Czas przy­go­to­wa­nia 40 minut
Czas goto­wa­nia 30 minut
Por­cje
sztu­ki
Skład­ni­ki
bez­glu­te­no­we pącz­ki
lukier cytry­no­wy
Spo­sób przy­go­to­wa­nia
Bez­glu­te­no­we pącz­ki
 1. Poło­wę mle­ka lek­ko pod­grze­wam i wsy­pu­ję roz­kru­szo­ne droż­dże i łyżecz­kę cukru. Mie­szam i odsta­wiam na 15 minut.
 2. Ziem­niak, tofu i dru­gą poło­wę mle­ka mik­su­ję na gład­ką masę blen­de­rem. Doda­ję roz­twór droż­dży i mie­szam. Wsy­pu­ję mąkę gry­cza­ną, jagla­ną, ziem­nia­cza­ną oraz cukier, gumę ksan­ta­no­wą (jeśli doda­ję) i eks­trakt wani­lio­wy z rumem. Mie­szam i odsta­wiam w cie­płe miej­sce. Jeśli uży­wa­sz droż­dży suszo­ny­ch zmik­suj całe mle­ko z ziem­nia­kiem i tofu i wsyp suszo­ne droż­dże razem z resz­tą skład­ni­ków.
 3. W pie­kar­ni­ku nasta­wio­nym na 50st.C cia­sto jest goto­we po ok 20-30mi­nu­ta­ch. For­mu­ję kul­ki wiel­ko­ści orze­chów wło­ski­ch mokry­mi dłoń­mi i sma­żę na głę­bo­kim tłusz­czu ok 34 minu­ty. Posy­pu­ję cukrem pudrem lub pole­wam lukrem.
lukier cytry­no­wy
 1. Cukier puder prze­sie­wam przez sit­ko. Wle­wam sok z cytry­ny, mie­szam. Dole­wam powo­li wodę po łyż­ce i mie­szam aż uzy­skam satys­fak­cjo­nu­ją­cą kon­sy­sten­cję.
Udo­stęp­nij ten prze­pis

Pieczone udka z kurczaka

Takie pie­czo­ne udka z kur­cza­ka przy­go­to­wy­wa­ła moja mama. Może nie jest to wyra­fi­no­wa­ne i wyszu­ka­ne danie, ale budzi we mnie miłe wspo­mnie­nia i jest cał­kiem pro­ste do wyko­na­nia. Któż nie lubi pie­czo­ny­ch udek z kur­cza­ka?

Tak pie­czo­ne udka z kur­cza­ka zawsze poja­wia­ły się na naszym sto­le w nie­dzie­lę w towa­rzy­stwie klu­sek ślą­ski­ch i surów­ki lub buracz­ków.

Udka z kur­cza­ka tak przy­go­to­wa­ne na pew­no nie będą za suche. Mię­sko jest mię­ciut­kie, deli­kat­ne i samo odcho­dzi od kości. Danie nie wyma­ga wie­le pra­cy, więc pole­cam Wam je na obiad nie tyl­ko w nie­dzie­lę 🙂

Lubi­sz pie­czo­ne udka z kur­cza­ka? Z czym je naj­czę­ściej poda­je­sz?


Wydruk prze­pi­su
Pie­czo­ne udka z kur­cza­ka
z tymian­kiem w sosie pie­czar­ko­wym
Kuch­nia pol­ska
Czas przy­go­to­wa­nia 15 minut
Czas goto­wa­nia 90 minut
Por­cje
oso­by
Skład­ni­ki
Kuch­nia pol­ska
Czas przy­go­to­wa­nia 15 minut
Czas goto­wa­nia 90 minut
Por­cje
oso­by
Skład­ni­ki
Spo­sób przy­go­to­wa­nia
 1. Mię­so myję i osu­szam ręcz­ni­kiem.
 2. W misecz­ce mie­szam olej z przy­pra­wa­mi. Sma­ru­ję mary­na­tą kur­cza­ka. Moż­na go potrzy­mać w mary­na­cie 2 godzi­ny, ale rów­nie dobrze moż­na od razu przy­go­to­wy­wać.
 3. Cebu­lę kro­ję w kostecz­kę, pie­czar­ki w pla­ster­ki.
 4. Na roz­grza­nej patel­ni pod­sma­żam kur­cza­ka z każ­dej stro­ny. Ukła­dam w bryt­fan­ce. Na pozo­sta­ło­ści po sma­że­niu kur­cza­ka wsy­pu­ję cebu­lę i sma­żę, po chwi­li doda­ję pie­czar­ki. Sma­żę ok 5 minut. Wle­wam na patel­nię wodę i zeskro­bu­ję cały smak, któ­ry się do niej przy­kle­ił. Zawar­to­ść patel­ni wle­wam do bryt­fan­ki z kur­cza­kiem, przy­kry­wam i wsta­wiam cało­ść do nagrza­ne­go do 180 st.C pie­kar­ni­ka.
 5. Po ok 1 godzi­nie odkry­wam i zosta­wiam na kolej­ne 30mi­nut.
 6. Kie­dy mię­so jest goto­we i mię­ciut­kie wyj­mu­ję je na tale­rz. Zagęsz­czam sos odro­bi­ną mąki wymie­sza­nej z zim­ną wodą. Zago­to­wu­ję i dopra­wiam w razie potrze­by. Poda­ję z ziem­nia­ka­mi lub klu­ska­mi ślą­ski­mi i świe­żą sałat­ką. Smacz­ne­go!
Udo­stęp­nij ten prze­pis

Grzanka z jajkiem w koszulce

Kolejna propozycja na pyszne i zdrowe śniadanie to grzanka z jajkiem w koszulce, szpinakiem i awokado. Takie śniadanie to mistrzostwo świata! Wbrew pozorom przygotowanie takiej grzanki nie wymaga bardzo wiele czasu, choć pewnie jest to propozycja na jakieś leniwe weekendowe poranki, kiedy możemy się delektować smakiem tak przygotowanego śniadania.

Jeżeli lubicie szpinak i jajka to taka grzanka z jajkiem w koszulce, szpinakiem i awokado na pewno Was nie zawiedzie. Połączenie smaków jest idealne 🙂

Ja najbardziej lubię kiedy żółtko jest całkiem płynne. Kiedy robiłam to zdjęcie poczułam lekki zawód, bo żółtko było za mocno ścięte, więc jeśli macie małe jajka 2,5 minuty im w zupełności wystarczą.

Pomysł na ułożenie jajka w koszulce na grzance i szpinaku zaczerpnęłam z tego przepisu.

Wydruk przepisu
Grzanka z jajkiem w koszulce
szpinakiem i awokado
Czas przygotowania 15 minut
Czas gotowania 3 minuty
Porcje
grzanki
Składniki
Czas przygotowania 15 minut
Czas gotowania 3 minuty
Porcje
grzanki
Składniki
Sposób przygotowania
 1. W rondelku zagotowuję wodę z octem. Szpinak myję czosnek siekam. Awokado kroję w paseczki i polwam sokiem z cytryny
 2. Na patelni na rozgrzanym maśle lub oliwie podsmażam czosnek. Dodaję szpinak dużą szczyptę soli i podsmażam aż liście zmiękną. W międzyczasie na innej patelni lekko posmarowanej masłem układam kromki pieczywa i robię grzanki.
 3. Jajka delikatnie wbijam do osobnych miseczek. Kiedy woda z octem się zagotuje delikatnie wlewam do niej jajka. Gotuję 2,5-3minuty w zależności od wielkości jajek i preferencji co do stopnia ścięcia żółtka 🙂
 4. Na grzankę układam szpinak, awokado i ugotowane jajko. Posypuję solą i świeżo mielonym pieprzem Smacznego!
Udostępnij ten przepis

Grzanka z jajkiem w koszulce

Grzanka z jajkiem w koszulce


Zupa pieczarkowa z tymiankiem

Mój syn bar­dzo lubi zupę pie­czar­ko­wą. Ja gene­ral­nie raczej jej nie robię w domu, za to w przed­szko­lu zupa pie­czar­ko­wa gości dość czę­sto.

I tak od kil­ku dni męczy mnie, że chce na obiad zupę pie­czar­ko­wą. Nie było by w tym nic trud­ne­go, gdy­by nie to, że zupa ma być taka sama jaką w przed­szko­lu robi Pani Zosia. Pomi­jam fakt, że jedze­nie przy­wo­zi cate­ring do przed­szko­la a Pani Zosia tyl­ko nakła­da i poda­je dzie­ciom, jed­nak dzie­ci są świę­cie prze­ko­na­ne, że to ona takie pysz­ne obiad­ki im gotu­je 😉

Wra­ca­jąc do zupy pie­czar­ko­wej 😉 zro­bi­łam w sumie pierw­szy raz, ale myślę, że mogę powie­dzieć że wyszła pysz­nie! Wszyst­kim bar­dzo sma­ko­wa­ła, a syn tyl­ko pro­sił o kolej­ne dokład­ki rezy­gnu­jąc z dru­gie­go dania 🙂

Mam taki mały sekret na to, żeby zupy były gęste bez zagęsz­cza­nia ich mąką. Po ugo­to­wa­niu zupy wyła­wiam sit­kiem ok poło­wy warzyw z zupy a resz­tę mik­su­ję na gład­ko. Potem wkła­dam warzy­wa z powro­tem i mam pysz­ną gęstą zup­kę, a nie jest to do koń­ca zupa krem, więc nie trze­ba do niej doda­wać grza­nek czy inny­ch maka­ro­nów.

Robię tak z każ­dą warzyw­ną zupą.

Oczy­wi­ście krem z pie­cza­rek też jest nie­zły, więc jeśli woli­sz taką wer­sję, zmik­suj cało­ść.


Wydruk prze­pi­su
Zupa pie­czar­ko­wa z tymian­kiem
z tymian­kiem i ziem­nia­ka­mi
Czas przy­go­to­wa­nia 20 min
Czas goto­wa­nia 15 minut
Por­cje
oso­by
Czas przy­go­to­wa­nia 20 min
Czas goto­wa­nia 15 minut
Por­cje
oso­by
Spo­sób przy­go­to­wa­nia
 1. Warzy­wa (mar­chew, pie­trusz­ka, seler) trę na duży­ch oczka­ch. Ziem­nia­ki kro­ję w kost­kę, cebu­lę w małą kostecz­kę a pie­czar­ki w paski.
 2. W dużym garn­ku roz­grze­wam 2 łyż­ki oli­wy, Doda­ję cebu­lę. Sma­żę do zeszkle­nia i doda­ję pie­czar­ki. Solę i pie­przę. Kie­dy pie­czar­ki się zaczną rumie­nić doda­ję resz­tę star­ty­ch warzyw i zale­wam ok 23 l wody. Doda­ję bia­łą czę­ść pora, lub­czyk tymia­nek i ziem­nia­ki. przy­kry­wam. Gotu­ję na wol­nym ogniu ok 15 minut, aż warzy­wa będą mięk­kie. Przy­pra­wiam solą pie­przem i sosem sojo­wym. Wyj­mu­ję z zupy pora i lub­czyk nie będą już potrzeb­ne.
 3. Wyła­wiam na sito ok poło­wę warzyw z zupy i odkła­dam na bok. Resz­tę mik­su­ję na gład­ki krem. Warzy­wa z sita wkła­dam z powro­tem do zupy. Poda­ję ze śmie­ta­ną posy­pa­ną natką pie­trusz­ki
Inne infor­ma­cje

Ja uży­wam śmie­tan­ki koko­so­wej z mle­ka koko­so­we­go w pusz­ce. Czy­li czę­ść gęsta, któ­ra two­rzy się w pusz­ce trzy­ma­nej w lodów­ce.

Udo­stęp­nij ten prze­pis

Jajka zapiekane ze szpinakiem i fetą

Tym razem wsta­wiam coś dla osób, któ­re nie sto­su­ją diet bez­mlecz­ny­ch i bez­ja­jecz­ny­ch — jaj­ka zapie­ka­ne ze szpi­na­kiem i fetą. Mam nadzie­ję, że wegań­scy czy­tel­ni­cy nie będą mi mieć tego za złe 😉 Powo­li odsta­wiam małe­go ssa­ka od pier­si, więc pozwa­lam sobie cza­sem na coś, cze­go wcze­śniej nie mogłam ze wzglę­du na jej aler­gię. W cza­sie die­ty naj­bar­dziej tęsk­ni­łam za jaj­ka­mi w każ­dej posta­ci: na mięk­ko, zapie­ka­ne ze szpa­ra­ga­mi, szpi­na­kiem lub po pro­stu w jajecz­ni­cy.

Dziś dzie­lę się prze­pi­sem na jaj­ka zapie­ka­ne ze szpi­na­kiem i fetą. Jeśli nie pró­bo­wa­li­ście takie­go połą­cze­nia, a lubi­cie szpi­nak gorą­co pole­cam!

Mam w pla­nie wsta­wić wię­cej prze­pi­sów na zdro­we i pożyw­ne kola­cje i śnia­da­nia. Coraz czę­ściej zwra­ca­my na to u nas w domu uwa­gę, więc i tutaj będzie się taki­ch dań wię­cej poja­wiać. Zachę­cam do obser­wo­wa­nia, lub wpi­sa­nia się na listę mailin­go­wą by być na bie­żą­co 🙂

Uwa­ża­sz że to dobry pomy­sł? zostaw komen­ta­rz!


Wydruk prze­pi­su
Jaj­ka zapie­ka­ne ze szpi­na­kiem i fetą
Czas przy­go­to­wa­nia 15 minut
Czas goto­wa­nia 15 minut
Por­cje
oso­by
Skład­ni­ki
Czas przy­go­to­wa­nia 15 minut
Czas goto­wa­nia 15 minut
Por­cje
oso­by
Skład­ni­ki
Spo­sób przy­go­to­wa­nia
 1. Szpi­nak myję i obie­ram z twar­dy­ch łodyg. Czo­snek sie­kam drob­no. Pie­kar­nik roz­grze­wam na 180st. C
 2. Na patel­ni roz­grze­wam łyż­kę oli­wy. Wrzu­cam czo­snek i pod­sma­żam. Wsy­pu­ję szpi­nak, sól i mie­szam. Po ok 3 minu­ta­ch zdej­mu­ję z ognia i kru­szę fetę. Mie­szam cało­ść. i dopra­wiam szczyp­tą gał­ki musz­ka­to­ło­wej
 3. Nie­wiel­ką forem­kę sma­ru­ję masłem. Wykła­dam masę szpi­na­ko­wo sero­wą. Deli­kat­nie wbi­jam po jed­nym jaj­ku, sypię szczyp­tą soli i świe­żo mie­lo­nym pie­przem. Zapie­kam do momen­tu ścię­cia się bia­łek, ale tak, by żółt­ka pozo­sta­ły pół­płyn­ne.
Udo­stęp­nij ten prze­pis

Risotto z kalafiorem, suszonymi pomidorami i indykiem

Muszę przyznać, że zdarza mi się sięgać po gotowe sosy czy to do makaronów czy do ryżu. Staram się zawsze wybierać takie z naturalnych składników i bez różnych niepotrzebnych polepszaczy. Na rynku można znaleźć na prawdę wiele dobrej jakości. Czasem jednak mam ochotę na przygotowanie dania szybkiego ale bez użycia gotowców i wtedy właśnie gotuję risotto z kalafiorem.

Dodaję do risotto różne warzywa i mięso w zależności od tego co mam w lodówce. Dziś dzielę się przepisem na risotto z kalafiorem i suszonymi pomidorami i indykiem. Danie szybkie, lekkie, zdrowe a przede wszystkim na prawdę bardzo smaczne 🙂 Moja 1,5 roczna córeczka zajada się tym risotto aż jej się uszy trzęsą, pomimo tego, że jej porcja jest bez sera i masła.

Kocham dania, które robi się szybko, a składniki dorzuca się na bieżąco do jednego dużego gara. Takie właśnie jest to risotto z kalafiorem, suszonymi pomidorami i indykiem. Polecam Wam, bo na prawdę warto 🙂

Często jadacie risotto?

 

Risotto z kalafiorem i suszonymi pomidorami

Risotto z kalafiorem i suszonymi pomidorami


Wydruk przepisu
Risotto z kalafiorem, suszonymi pomidorami i indykiem
Czas przygotowania 15 minut
Czas gotowania 20 minut
Porcje
osoby
Składniki
Czas przygotowania 15 minut
Czas gotowania 20 minut
Porcje
osoby
Składniki
Sposób przygotowania
 1. Cebulę kroję w kosteczkę, mięso w kostkę grubości ok 1,5 cm. Mięso posypuję solą i pieprzem.
 2. Na oliwie z suszonych pomidorów w dużym garnku podsmażam cebulę. Po chwili dodaję mięso. Smażę całość kilka minut i wsypuję suchy, surowy ryż. Mieszam chwilę.
 3. Wlewam wino i mieszam. Po chwili dolewam troszkę bulionu. Kiedy ryż wchłonie bulion, dolewam kolejną jego porcję i tak do wykorzystania całego bulionu. Jeśli dalej ryż będzie twardy, można dolać trochę więcej bulionu. Całość dość często mieszam.
 4. W międzyczasie kiedy gotuje się ryż, dzielę kalafior na różyczki i obgotowuję w osolonym wrzątku ok 3 minuty. Ma być jeszcze chrupiący. Odcedzam i rozdrabniam nożem na mniejsze kawałki. Na 5 minut przed końcem gotowania ryżu, dosypuję do niego kalafior i posiekane pomidory.
 5. Parmezan trę na drobnej tarce i wsypuję do ugotowanego ryżu. Zdejmuję z ognia. Dodaję łyżkę masła, mieszam i od razu podaję 🙂 Smacznego!
Inne informacje

Jeśli jesteś na diecie bezmlecznej możesz pominąć parmezan i masło. Danie też będzie smaczne 🙂

Udostępnij ten przepis

Biszkopt bez jajek z kremem budyniowym i kokosem

Dziś prze­pis na cia­sto, do któ­re­go wyko­rzy­sta­łam bisz­kopt bez jajek z tego prze­pi­su. Bisz­kopt bez jajek z kre­mem budy­nio­wym i koko­sem wysze­dł bar­dzo smacz­ny. Bisz­kopt prze­ło­ży­łam war­stwą dże­mu porzecz­ko­we­go, któ­ry prze­ła­mał ten słod­ki i lek­ko mdły smak koko­su. Spraw­dzi­ło się to bar­dzo dobrze, tak więc prze­pi­sem posta­no­wi­łam się z Wami podzie­lić. Myślę, że jeśli nie jeste­ście wega­na­mi i nie uni­ka­cie w die­cie jajek, może­cie do tego cia­sta użyć zwy­kłe­go bisz­kop­tu na bazie jajek.

Jeśli czy­ta­li­ście poprzed­ni wpis to wie­cie, że mój syn zaży­czył sobie na uro­dzi­ny tort śmie­ta­no­wy z tru­skaw­ka­mi. Kie­dy jed­nak spró­bo­wał tego bisz­kop­tu z kre­mem budy­nio­wym i koko­sem to stwier­dził, że taki tor­cik będzie chciał na następ­ne uro­dzi­ny 🙂 Tak więc chło­pak ma już pla­ny na rok do przo­du, a mat­ka się musi dosto­so­wać 🙂


Wydruk prze­pi­su
Bisz­kopt bez jajek z kre­mem budy­nio­wym i koko­sem
Tor­cik bez jajek z kre­mem budy­nio­wym na mle­ku koko­so­wym posy­pa­ny wiór­ka­mi koko­sa
Czas przy­go­to­wa­nia 2 godzi­ny
Czas ocze­ki­wa­nia 24 godzi­ny
Por­cje
osób
Skład­ni­ki
Bisz­kopt bez jajek z aqu­afa­by
masa budy­nio­wa
Czas przy­go­to­wa­nia 2 godzi­ny
Czas ocze­ki­wa­nia 24 godzi­ny
Por­cje
osób
Skład­ni­ki
Bisz­kopt bez jajek z aqu­afa­by
masa budy­nio­wa
Spo­sób przy­go­to­wa­nia
Bisz­kopt bez jajek
 1. Aqu­afa­bę z octem ubi­jam na sztyw­no, dosy­pu­ję powo­li cukier i dalej ubi­jam.
 2. Malut­kim stru­mie­niem wle­wam olej dalej ubi­ja­jąc
 3. Mie­szam mąkę, pro­szek do pie­cze­nia, sodę i wsy­pu­ję powo­li do ubi­tej pia­ny. Mie­szam deli­kat­nie łyż­ką. Masa będzie tro­chę gęst­sza niż w zwy­kłym bisz­kop­cie.
 4. dno tor­tow­ni­cy wykła­dam papie­rem do pie­cze­nia i prze­kła­dam do niej cia­sto. Wsta­wiam do pie­kar­ni­ka nagrza­ne­go do 180stop­ni C i pie­kę 40 minut.
  Biszkopt bez jajek z aquafaby
Masa budy­nio­wa
 1. 23 czę­ści mle­ka koko­so­we­go zago­to­wu­ję, do resz­ty wsy­pu­ję zawar­to­ść toreb­ki z budy­niem wani­lio­wym i mąkę. Mie­szam i wle­wam do gotu­ją­ce­go się mle­ka. Goto­wy budyń stu­dzę
 2. Masło ucie­ram na gład­ką i puszy­stą masę. Doda­ję po łyż­ce zim­ne­go budy­niu i ucie­ram dalej. Masa goto­wa.
 3. Na pierw­szy płat bisz­kop­tu nakła­dam kon­fi­tu­rę i na nią poło­wę kre­mu. Kła­dę dru­gi blat cia­sta i nakla­dam resz­tę kre­mu. Posy­pu­ję wiór­ka­mi koko­so­wy­mi
Inne infor­ma­cje

Jeśli uży­li­ście mniej­szej blasz­ki i macie 3 bisz­kop­ty moż­na pierw­szą war­stwę posma­ro­wać samą kon­fi­tu­rą, na to dru­gi bisz­kopt, następ­nie masa budy­nio­wa, zno­wu bisz­kopt i na górę masa budy­nio­wa i wiór­ki koko­sa.

Naj­le­piej przy­go­to­wać w cia­sto dzień przed poda­niem, aby sma­ki się prze­gry­zły, a jeśli uży­wa­cie bisz­kop­tu z aqu­afa­by to koniecz­nie prze­łóż­cie go masą dzień przed poda­niem, bisz­kopt wte­dy będzie jesz­cze bar­dziej mięk­ki i pysz­ny 🙂

Udo­stęp­nij ten prze­pis

Karkówka duszona w whisky z pieczarkami

Dziś prze­pis dla tych mię­so­żer­ny­ch. czy­li kar­ków­ka duszo­na w whi­sky z pie­czar­ka­mi. Cza­sem taką bom­bę kalo­rycz­ną moż­na sobie zafun­do­wać, a co!

Tak przy­go­to­wa­na kar­ków­ka nie będzie tłu­stym, żyla­stym mię­sem, a wrę­cz odwrot­nie. Mię­sko jest mię­ciut­kie i roz­pły­wa się w ustach…mówię Wam baj­ka! 🙂

Już raz mię­so z karcz­ku poja­wi­ło się u mnie na blo­gu tutaj. Zapra­szam do przy­go­to­wa­nia obu wer­sji.

Koniecz­nie daj znać w komen­ta­rzu czy prze­pis się podo­ba, a jeśli się nie podo­ba też napi­sz, chęt­nie poznam Two­ją opi­nię 🙂

Wydruk prze­pi­su
Kar­ków­ka duszo­na w whi­sky z pie­czar­ka­mi
Mię­ciut­kie mię­so kar­ków­ki otu­lo­ne sosem z pie­czar­ka­mi i deli­kat­nym posma­kiem whi­sky
Kuch­nia pol­ska
Czas przy­go­to­wa­nia 12 godzin
Czas goto­wa­nia 40 minut
Por­cje
oso­by
Skład­ni­ki
Mary­na­ta
Kuch­nia pol­ska
Czas przy­go­to­wa­nia 12 godzin
Czas goto­wa­nia 40 minut
Por­cje
oso­by
Skład­ni­ki
Mary­na­ta
Spo­sób przy­go­to­wa­nia
 1. Skład­ni­ki mary­na­ty łączę ze sobą. Mię­so kro­ję na 1cm pla­stry w poprzek włó­kien i roz­bi­jam. Obta­czam w mary­na­cie i odkła­dam na noc do lodów­ki
 2. Cebu­lę i czo­snek sie­kam pie­czar­ki kro­ję w grub­sze pla­ster­ki
 3. Na moc­no roz­grza­nej patel­ni sma­żę pla­stry mię­sa aż się zru­mie­nią. Obsma­żo­ne kotle­ty odkła­dam na tale­rz
  Karkówka duszona w whisky z pieczarkami
 4. Na patel­nię na któ­rej sma­ży­łam mię­so wsy­pu­ję cebu­lę i czo­snek i po chwi­li pie­czar­ki. Sma­żę, aż pie­czar­ki zaczną się rumie­nić. Dopra­wiam pie­przem i szczyp­tą soli. Wle­wam whi­sky.
 5. Wkła­dam z powro­tem pla­stry mię­sa, jeśli trze­ba dole­wam jesz­cze tro­chę wody, przy­kry­wam pokryw­ką i na małym ogniu duszę ok 3040 minut, aż mię­so będzie mię­ciut­kie.
  Karkówka duszona w whisky z pieczarkami
 6. Poda­ję z ryżem lub ziem­nia­ka­mi i świe­żą sałat­ką np z ruko­li lub goto­wa­ną fasol­ką szpa­ra­go­wą 🙂 Pycha!
Udo­stęp­nij ten prze­pis
« Older posts

© 2017 Nicpoń w Kuchni

Theme by Anders NorenUp ↑