Piknikowa ciabatta z grillowanymi warzywami

Pogo­da w koń­cu zaczę­ła nas dopiesz­czać. Sezon gril­lo­wy wie­lu z Was pew­nie już zaczę­ło. Ja majów­kę spę­dzi­łam nad morzem i odpo­czy­wa­łam na tyle ile moje dzie­ci mi pozwo­li­ły 🙂 Po powro­cie od razu musia­łam wziąć się do pra­cy, bo przy­go­to­wy­wa­łam impre­zę uro­dzi­no­wą męża. Od kie­dy wró­ci­łam z warsz­ta­tów, o któ­ry­ch pisa­łam tutaj, wie­dzia­łam już, że przy naj­bliż­szej oka­zji muszę wyko­rzy­stać inspi­ra­cje na pik­ni­ko­we prze­ką­ski, któ­re tam pozna­łam. I tak, dziś podzie­lę się z Wami jed­nym z tych prze­pi­sów, a w kolej­ce cze­ka­ją kolej­ne 🙂 Dziś więc, zapra­szam Was na pik­ni­ko­wą kanap­kę — Cia­bat­ta z gril­lo­wa­ny­mi warzy­wa­mi. Pysz­na, po pro­stu pysz­na! Na gril­la, na impre­zę w domu, na pik­nik, bar­dzo faj­na opcja. Zapa­ko­wa­ne w folii moż­na zabrać ze sobą do pra­cy czy na gril­lo­wą impre­zę ze zna­jo­my­mi i przed poda­niem wrzu­cić na chwi­lę na gril­la.

Zachę­cam do wypró­bo­wa­nia!

To, czym ten prze­pis się wyróż­nia, to dres­sing, uży­ty do zama­ry­no­wa­nia gril­lo­wa­ny­ch warzyw. Nada­je nie­tu­zin­ko­we­go sma­ku całej kanap­ce! Połą­cze­nie sma­ków i struk­tur w tym niby pro­stym daniu bar­dzo zaska­ku­je i zachwy­ca.

Na warsz­ta­ta­ch jako wędli­ny uży­li­śmy kin­dziu­ka. Ja posta­no­wi­łam wyko­rzy­stać domo­wą, pie­czo­ną pierś z indy­ka. Indy­ka upie­kłam według prze­pi­su Olgi Smi­le i był na praw­dę soczy­sty i pysz­ny 🙂 Bar­dzo dobry na cie­pło, a i taka cia­bat­ta z gril­lo­wa­ny­mi warzy­wa­mi w jego towa­rzy­stwie nabra­ła cha­rak­te­ru 🙂

Jeśli chce­cie może­cie użyć dowol­nej, ulu­bio­nej wędli­ny, lub cokol­wiek co macie aku­rat w lodów­ce 🙂

Jak Wam się podo­ba­ją takie kana­pecz­ki?

Jeśli się podo­ba­ją, udo­stęp­nij­cie je swo­im zna­jo­mym! Nie­ch i oni sko­rzy­sta­ją z pomy­słu na uroz­ma­ice­nie impre­zy na świe­żym powie­trzu! 🙂

Ciabatta z grillowanymi warzywami
Pik­ni­ko­wa cia­bat­ta z gril­lo­wa­ny­mi warzy­wa­mi
Wydruk prze­pi­su
Por­cje Czas przy­go­to­wa­nia
4 kanap­ki 20 minut
Por­cje Czas przy­go­to­wa­nia
4 kanap­ki 20 minut
Ciabatta z grillowanymi warzywami
Pik­ni­ko­wa cia­bat­ta z gril­lo­wa­ny­mi warzy­wa­mi
Wydruk prze­pi­su
Por­cje Czas przy­go­to­wa­nia
4 kanap­ki 20 minut
Por­cje Czas przy­go­to­wa­nia
4 kanap­ki 20 minut
Skład­ni­ki
 • 4 cia­bat­ty
 • 1 cuki­nia
 • 1 bakła­żan
 • 1 opa­ko­wa­nie ser­ka kozie­go do sma­ro­wa­nia
 • 1 papry­ka czer­wo­na
 • gar­ść ulu­bio­ny­ch kieł­ków
 • 4 pla­ster­ki pie­czo­ne­go indy­ka
dres­sing do gril­lo­wa­ny­ch warzyw
 • 5 łyżek ole­ju z pestek dyni może być inny ulu­bio­ny olej lub oli­wa
 • 3 łyż­ki soku z poma­rań­czy
 • szczyp­ta soli
 • gar­ść list­ków meli­sy
 • gar­ść list­ków pie­trusz­ki
 • 1 ząbek czosn­ku
 • kil­ka orze­chów wło­ski­ch, ner­kow­ców lub inny­ch ulu­bio­ny­ch
Por­cje: kanap­ki
Spo­sób przy­go­to­wa­nia
 1. Cia­bat­ty kro­ję na pół i wydrą­żam śro­dek, tak by powsta­ły kie­szon­ki, w któ­re upcham dużą ilo­ść warzyw 😉
 2. Bakła­ża­na i cuki­nię kro­ję w 1cm pla­ster­ki. Bakła­ża­na wzdłuż, cuki­nię w poprzek, ale tro­chę na ukos, żeby pla­ster­ki były więk­sze 😉 Solę i pozo­sta­wiam, aby puści­ły sok. Dzię­ki temu pozbę­dzie­my się nie­chcia­nej gorycz­ki z warzyw. Po kil­ku­na­stu minu­ta­ch odsą­czam je papie­ro­wym ręcz­ni­kiem
 3. Papry­kę kro­ję na ćwiart­ki.
 4. Na moc­no roz­grza­nej gril­lo­wej patel­ni gril­lu­ję warzy­wa. Nie za dłu­go, tak by zacho­wa­ły odro­bi­nę chrup­ko­ści 🙂
 5. Przy­go­to­wu­ję dres­sing. Sie­kam meli­sę i pie­trusz­kę. W misecz­ce mie­szam olej, sok z poma­rań­czy, sól, pie­prz, roz­gnie­cio­ny ząbek czosn­ku oraz posie­ka­ne pod­pra­żo­ne orze­chy. Gril­lo­wa­ne warzy­wa zale­wam dres­sin­giem i mie­szam. Odsta­wiam na kil­ka minut, by warzy­wa prze­szły sma­kiem dres­sin­gu.
 6. Spód cia­bat­ty sma­ru­ję ser­kiem kozim, ukła­dam pla­ster pier­si indy­ka, na to ukła­dam pla­ster bakła­ża­na, dalej cuki­nię i garst­kę kieł­ków. Przy­kry­wam gór­ną czę­ścią cia­bat­ty. Tak przy­go­to­wa­ną kanap­kę zawi­jam cia­sno w folię alu­mi­nio­wą aby zacho­wać jej kształt i odsta­wiam na min. kil­ka­na­ście minut.
 7. Przed samym poda­niem moż­na taką kanap­kę wło­żyć na chwi­lę na roz­grza­ne­go gril­la, ale nie jest to koniecz­ne 😉 Może brzmi to skom­pli­ko­wa­nie, ale mówię Wam — war­to! 🙂
Udo­stęp­nij ten prze­pis

Piknikowe przekąski — Relacja z warsztatów kulinarnych

Jeśli śle­dzi­sz mój pro­fil na Face­bo­oku to na pew­no wie­sz, że kil­ka dni temu mia­łam oka­zję uczest­ni­czyć w warsz­ta­ta­ch kuli­nar­ny­ch. Tema­tem warsz­ta­tów były pik­ni­ko­we prze­ką­ski. Nie wie­dzia­łam jakie dania będzie­my przy­go­to­wy­wać i byłam bar­dzo mile zasko­czo­na tym jak róż­no­rod­ne potra­wy moż­na przy­go­to­wać na pik­nik czy gril­la i pomy­sło­wo je spa­ko­wać, by roz­ko­szo­wać się nimi na świe­żym powie­trzu. Takie pik­ni­ko­we prze­ką­ski spraw­dzą się zna­ko­mi­cie w trak­cie roz­po­czy­na­ją­ce­go się sezo­nu gril­lo­we­go. Będą bar­dzo cie­ka­wym uroz­ma­ice­niem i alter­na­ty­wą dla tra­dy­cyj­nej kar­ków­ki i kieł­ba­sy 🙂

Con­ti­nue reading

Seromakowiec na kruchym spodzie

Sero­ma­ko­wiec to cia­sto, któ­re odkry­łam sto­sun­ko­wo nie­daw­no, ale zro­bi­ło w naszej rodzi­nie furo­rę.

Pole­cam je rów­nież tym, któ­rzy za tra­dy­cyj­ny­mi makow­ca­mi nie prze­pa­da­ją. Nie znaj­dzie­cie w nim mnó­stwa orze­chów, rodzy­nek i inny­ch baka­lii. Sero­ma­ko­wiec jest pysz­ny, deli­kat­ny, wil­got­ny. Cze­go chcieć wię­cej?

Con­ti­nue reading

Golonka z indyka pieczona z tymiankiem

Dziś coś dla fanów mię­sa czy­li golon­ka z indy­ka pie­czo­na z tymian­kiem. Pysz­ne, mię­ciut­kie, roz­pły­wa­ją­ce się mię­so z indy­ka. Jed­no z ulu­bio­ny­ch dań moje­go syn­ka. Taka golon­ka z indy­ka przy­pra­wio­na tymian­kiem to nie­bo w gębie. Mię­so jest aro­ma­tycz­ne, pach­ną­ce tymian­kiem i czosn­kiem, dobrze przy­pra­wio­ne. Tymia­nek i indyk bar­dzo do sie­bie pasu­ją, ja to połą­cze­nie bar­dzo lubię. Mię­so z golon­ki z indy­ka nie jest suche, a nie jest też bar­dzo tłu­ste i kalo­rycz­ne, w sam raz dla osób dba­ją­cy­ch o linię, któ­rym znu­dził się kur­czak 🙂

Con­ti­nue reading

Jaglanka z bananem bez cukru na mleku roślinnym

Moja naj­częst­sza pro­po­zy­cja na kola­cje lub śnia­da­nia bez pie­czy­wa i ogól­nie bez glu­te­nu to wła­śnie jaglan­ka z bana­nem bez cukru na mle­ku roślin­nym. Syn ją uwiel­bia! Taka jaglan­ka z bana­nem bez cukru to zdro­we i pożyw­ne danie na pysz­ne roz­po­czę­cie dnia. Doda­je dużo ener­gii i jest bar­dzo sycą­ca. Doda­tek dak­ty­la, któ­ry pod­czas goto­wa­nia roz­pad­nie się spra­wia, że jaglan­ka jest słod­ka mimo, że nie doda­je­my cukru. Cukier z owo­ców zde­cy­do­wa­nie wystar­cza!

Con­ti­nue reading

« Older posts

© 2017 Nicpoń w Kuchni

Theme by Anders NorenUp ↑