Jaglanka z bananem bez cukru na mleku roślinnym

Jaglanka z bananem bez cukru na mleku roślinnym

Moja naj­częst­sza pro­po­zy­cja na kola­cje lub śnia­da­nia bez pie­czy­wa i ogól­nie bez glu­te­nu to wła­śnie jaglan­ka z bana­nem bez cukru na mle­ku roślin­nym. Syn ją uwiel­bia! Taka jaglan­ka z bana­nem bez cukru to zdro­we i pożyw­ne danie na pysz­ne roz­po­czę­cie dnia. Doda­je dużo ener­gii i jest bar­dzo sycą­ca. Doda­tek dak­ty­la, któ­ry pod­czas goto­wa­nia roz­pad­nie się spra­wia, że jaglan­ka jest słod­ka mimo, że nie doda­je­my cukru. Cukier z owo­ców zde­cy­do­wa­nie wystar­cza!

Con­ti­nue reading

Konkurs wiosenny z Wooden Corner

Przy oka­zji prze­pi­su na bez­glu­te­no­we cia­stecz­ka posta­no­wi­łam zro­bić dla Was kon­kurs wraz z mar­ką Wooden Cor­ner.

Regulamin konkursu wiosennego z Wooden Corner

 1. Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su jest wła­ści­ciel­ka blo­ga http://nicponwkuchni.pl adres fanpage’a na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/nicponwkuchni
 2. Spon­so­rem nagro­dy jest wła­ści­ciel mar­ki Wooden Cor­ner — pro­du­cent nie­prze­cięt­ny­ch wyro­bów z drew­na, stro­na inter­ne­to­wa: https://www.woodencorner.com/ adres fanpage’a na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/woodencorner/
 3. Kon­kurs odby­wa się poprzez post kon­kur­so­wy ogło­szo­ny na fanpage’u Orga­ni­za­to­ra pod adre­sem: https://www.facebook.com/nicponwkuchni/posts/648039135390162
 4. Kon­kurs jest prze­zna­czo­ny dla peł­no­let­ni­ch fanów fanpage’a na Face­bo­oku Lubię zdro­wo zje­ść — blog kuli­nar­ny nicponwkuchni.pl oraz Art Wooden Cor­ner, któ­rzy posia­da­ją pro­fil na Face­bo­oku wyłącz­nie z praw­dzi­wy­mi dany­mi.
 5. Kon­kurs trwa od piąt­ku 14.04.2017 r. do nie­dzie­li 23.04.2017 r. do godzi­ny 23:59.
 6. Warun­kiem uczest­nic­twa w kon­kur­sie jest udzie­le­nie kre­atyw­nej odpo­wie­dzi pod postem kon­kur­so­wym na pyta­nie: Co byś przygotował/a z wyko­rzy­sta­niem wał­ka gra­we­ro­wa­ne­go mar­ki Art Wooden Cor­ner? Odpo­wie­dź powin­na zostać poda­na w for­mie tek­sto­wej. Przepis/pomysł może zawie­rać zdję­cie.
 7. Orga­ni­za­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zgło­sze­nia, któ­re nie zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne z przy­czyn od nie­go nie­za­leż­ny­ch. Odpo­wie­dzi publi­ko­wa­ne przez stro­ny (fan­pa­ge) nie będą bra­ne pod uwa­gę. Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie moż­li­wo­ść usu­wa­nia odpo­wie­dzi publi­ko­wa­ny­ch przez stro­ny (fan­pa­ge). Odpo­wie­dzi nie mogą naru­szać praw osób trze­ci­ch (kopio­wa­nie prze­pi­sów).
 8. Orga­ni­za­tor wybie­rze 1 naj­bar­dziej kre­atyw­ną odpo­wie­dź, któ­rej autor zosta­nie nagro­dzo­ny gra­we­ro­wa­nym małym wał­kiem MIDI Rol­ling Pin o dłu­go­ści 24cm z rącz­ka­mi w wybra­nym przez sie­bie wzo­rem gra­we­ru z dostęp­ny­ch na stro­nie inter­ne­to­wej: https://www.woodencorner.com/
 9. Wyni­ki zosta­ną ogło­szo­ne do dnia 26.04.2017 r. na fanpage’u blo­ga Nic­poń w Kuch­ni. Zwy­cięz­ca zosta­nie popro­szo­ny o prze­sła­nie wia­do­mo­ści pry­wat­nej w odpo­wie­dzi na jego komen­ta­rz oraz ozna­czo­ny w poście wraz z infor­ma­cją o wyni­ka­ch.
 10. Orga­ni­za­tor i Spon­sor kon­kur­su zastrze­ga­ją sobie pra­wo do wybra­nia zwy­cięz­cy kon­kur­su w dowol­ny spo­sób i według wła­sne­go uzna­nia. Wybo­ru naj­bar­dziej kre­atyw­ny­ch i cie­ka­wy­ch odpo­wie­dzi doko­na Orga­ni­za­tor, czy­li wła­ści­ciel­ka blo­ga Nic­poń w Kuch­ni
 11. Zwy­cięz­cy kon­kur­su w cią­gu dwó­ch dni od dnia ogło­sze­nia wyni­ków (dwa peł­ne dni kalen­da­rzo­we do godzi­ny 23:59 od dnia ogło­sze­nia wyni­ków) pro­sze­ni są o prze­sła­nie w wia­do­mo­ści pry­wat­nej do fanpage’a Nic­poń w Kuch­ni swo­ich dany­ch adre­so­wy­ch w celu wysył­ki nagro­dy (imię, nazwi­sko, peł­ny adres, numer tele­fo­nu, adres e-mail). W przy­pad­ku nie­zgło­sze­nia się po odbiór nagro­dy w prze­wi­dzia­nym ter­mi­nie zosta­nie wybra­na kolej­na oso­ba.
 12. Lau­re­ato­wi nie przy­słu­gu­je pra­wo wymia­ny nagro­dy na jej rów­no­war­to­ść pie­nięż­ną.
 13. Zamiesz­cza­jąc komen­ta­rz zawie­ra­ją­cy zgło­sze­nie do kon­kur­su Uczest­nik wyra­ża zgo­dę na akcep­ta­cję niniej­sze­go regu­la­mi­nu, na wyko­rzy­sta­nie pomy­słu na prze­pis na blo­gu Nic­poń w Kuch­ni oraz na prze­twa­rza­nie przez Orga­ni­za­to­ra oraz Spon­so­ra swo­ich dany­ch oso­bo­wy­ch (imię, nazwi­sko, peł­ny adres, numer tele­fo­nu, opcjo­nal­nie adres e-mail), nazwy użyt­kow­ni­ka pro­fi­lu na Face­bo­oku oraz zdję­cia pro­fi­lo­we­go wyłącz­nie na potrze­by niniej­sze­go kon­kur­su i prze­sła­nie nagród zgod­nie z Usta­wą o ochro­nie Dany­ch Oso­bo­wy­ch (Dz.U. nr 133 pozy­cja 883).
 14. Po poda­niu Orga­ni­za­to­ro­wi przez Zwy­cięz­cę dany­ch adre­so­wy­ch nagro­da zosta­nie wysła­na przez Spon­so­ra w cią­gu dwó­ch tygo­dni od otrzy­ma­nia dany­ch adre­so­wy­ch. Wysył­ka nagro­dy pocz­tą moż­li­wa jest tyl­ko na tere­nie Pol­ski.
 15. Orga­ni­za­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za poda­nie nie­praw­dzi­wy­ch dany­ch lub dany­ch oso­by trze­ciej przez Uczest­ni­ka. Poda­nie nie­praw­dzi­wy­ch dany­ch skut­ku­je ode­bra­niem pra­wa do nagro­dy.
 16. Kon­kurs nie jest grą loso­wą w rozu­mie­niu Usta­wy z dnia 29 lip­ca 1992 r. o gra­ch i zakła­da­ch wza­jem­ny­ch (Dz. U. z 2004 roku nr 4 poz. 27 z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi).
 17. Kon­kurs nie jest admi­ni­stro­wa­ny ani spon­so­ro­wa­ny przez ser­wis Face­bo­ok. Ser­wis Facebook.com udo­stęp­nia wyłącz­nie infra­struk­tu­rę, dzię­ki któ­rej moż­li­wa jest orga­ni­za­cja kon­kur­su. Face­bo­ok NIE spon­so­ru­je i NIE uczest­ni­czy w orga­ni­za­cji kon­kur­su, a tym samym NIE pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za jakie­kol­wiek dzia­ła­nia Orga­ni­za­to­ra i kon­se­kwen­cje wyni­ka­ją­ce z prze­pro­wa­dze­nia kon­kur­su na łama­ch ser­wi­su.
 18. Regu­la­min jest dostęp­ny na blo­gu Nic­poń w Kuch­ni pod adre­sem: http://nicponwkuchni.pl/konkurs-wiosenny-wooden-corner/

Grawerowane bezglutenowe ciasteczka i wiosenny konkurs

Bezglutenowe ciasteczka

Dziś mam dla Was mój prze­pis na cia­stecz­ka, któ­re robię czę­sto dzie­ciom. Sama oczy­wi­ście też je uwiel­biam 🙂 pysz­ne są szcze­gól­nie z kub­kiem gorą­cej kawy czy her­ba­ty! Bez­glu­te­no­we cia­stecz­ka na mące gry­cza­nej i skro­bi ziem­nia­cza­nej, bez jajek, choć jeśli je jada­sz, może­sz jed­no dorzu­cić 🙂 Niby takie cia­stecz­ka bez­glu­te­no­we, a sma­ku­ją tak jak zwy­kłe, kru­che cia­stecz­ka. Cia­sto dobrze się wał­ku­je, nie kru­szy, jest ela­stycz­ne, a po upie­cze­niu cięż­ko się powstrzy­mać by nie zje­ść poło­wy cia­ste­czek jesz­cze gorą­cy­ch. Prze­pis z powo­dze­niem może­cie wyko­rzy­stać rów­nież jako bez­glu­te­no­wy kru­chy spód pod wypie­ki. Spraw­dzi się zna­ko­mi­cie!

Con­ti­nue reading

Babka bezglutenowa bez jajek i masła z aquafabą

Babka bezglutenowa bez jajek i masła z aquafabą

Na wszyst­ki­ch blo­ga­ch kró­lu­ją prze­pi­sy wiel­ka­noc­ne, nie ina­czej jest i u mnie. Dziś zapra­szam Was na nowy prze­pis — bab­ka bez­glu­te­no­wa bez jajek i masła. Zamia­st jajek oczy­wi­ście aqu­afa­ba, któ­rą już nie raz na blo­gu Wam poka­zy­wa­łam.

Con­ti­nue reading

Udka kaczki w pomarańczach z korzenną konfiturą z żurawiny

Udka kaczki w pomarańczach z korzenną konfiturą z żurawiny

Udka kacz­ki w poma­rań­cza­ch z korzen­ną kon­fi­tu­rą z żura­wi­ny to danie w sam raz na Świę­ta. Zbli­ża­ją się Świę­ta Wiel­ka­noc­ne, ale myślę, że kacz­ka nada­je się na każ­dą inną świą­tecz­ną oka­zję.

Bar­dzo lubię kacz­kę, moje dzie­ci rów­nież wolą mię­so kacz­ki, niż np kur­cza­ka, któ­ry jest bar­dziej suchy. Wia­do­mo, że kacz­ka jest mię­sem bar­dziej tłu­stym niż kur­czak, ale oka­zjo­nal­nie, cze­mu nie? 🙂 W koń­cu kacz­ka to naj­szla­chet­niej­sze dro­bio­we mię­so. Jeśli jed­nak pre­fe­ru­je­sz kur­cza­ka, to prze­pis na pie­czo­ne udka z kur­cza­ka znaj­dzie­sz tutaj.

Con­ti­nue reading

« Older posts

© 2017 Nicpoń w Kuchni

Theme by Anders NorenUp ↑